توانير

اطلاعات عمومي شركت توانير
دورنگار تلفن سمت نام و نام خانوادگي رديف
۸۸۷۷۸۴۳۷ 27935600-88774088 مدير عامل شرکت توانير آقاي آرش کردی ۱
88644957 27935630-88644955 قائم مقام مديرعامل آقاي داوود منظور ۲
88644877 27935640 مديركل دفتر هيئت مديره و مديرعامل آقاي عليرضا خیامی 3
88884729 27938251-2 مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل آقاي بيژن قاسمي 4
88773043 27935151-88774098 مدير كل دفتر حقوقي و پاسخگويي به شكايات آقاي علي نظري ‌منتظر 5
88644972 27935170-2 مدير كل دفتر حراست و امور محرمانه آقاي حسين افراز 6
88644951 27935480-1 88774094 مديرکل دفتر امور مجامع عمومي خانم مهوش روح اله زاده 7
معاونت هماهنگي و نظارت بر بهره برداری
۸۸۶۴۴۹۸۸-88644983 ۲۷۹۳۵۶۵0 معاون هماهنگي توليد آقاي عبدالرسول پيشاهنگ ۱
۸۸۶۴۴۹۸۸-88644975 ۲۷۹۳۵۱۱0 مديركل دفتر پشتيباني فني توليد آقاي غلامرضا مهرداد ۲
۸۸۶۴۴۹76 ۲۷۹۳۵120 مديركل دفتر فني و نظارت انتقال آقاي هاشم عليپور ۳
۸۸۷۸۵۰۶۵ ۸۸۷۸۵۰۶۵ مديركل دفتر نظارت بر نيروگاه هاي خصوصي خانم شمس رفیعی ۴
معاونت هماهنگي توزيع
۸۸۶۴۵۰۳۱ ۲۷۹۳۵1۳۰ معاون هماهنگي توزيع آقاي محمودرضا حقی فام ۱
۸۸۶۴۴۹۷۰ ۲۷۹۳۵۰۷۰ مديركل دفتر پشتيباني فني توزيع آقاي مهرداد صمدی ۲
۸۸۷۷۰۶۰۲ ۲۷۹۳۵۰۷۵ مديركل دفتر برنامه ريزي توزيع آقاي مسعود مهري ۳
88645034 ۲۷۹۳۵۰۶0 مديركل دفتر نظارت برتوزيع آقاي سيداعتضاد مقيمي 4
88645043 ۲۷۹۳۵105 دبير كميته راهبري طرح ملي كاهش تلفات انرژي آقاي محمدعلي بهنود 5
معاونت برنامه ريزي و توسعه شبکه
۸۸۷۹۷۳۶۸ ۲۷۹۳۵۶۷۰ معاون برنامه ريزي و توسعه شبکه آقاي اسماعيل محسني کبير ۱
۸۸۶۴۵۰۳۶ ۲۷۹۳۵۵۴۰ مدير کل دفتر بودجه و بررسي‌هاي اقتصادي خانم زهره كرمانشاهي ۲
۸۸۶۴۴۹۶5 ۲۷۹۳۵۵10 مدير کل دفتر برنامه ريزي شبکه آقاي ساعد راعی ۳
۸۸۶۴۴۹79 ۲۷۹۳۵180 مدير کل دفتر برنامه ريزي توسعه آقاي فريد فياض منش ۴
۸۸۶۴۴۹68 27935520 مدير کل دفتر برنامه ريزي تولید خانم پرستو نریمیسا ۵
معاونت هماهنگي مالي و پشتيباني
88644957 27935630-88644955 معاون هماهنگي مالي و پشتيباني آقاي داوود منظور ۱
۸۸۷۷۵۲۸۴ ۸۸۷۹۷۷۰۸ مديركل دفتر تلفيق و اطلاعات مالي آقاي مسعود خانی ۲
۸۸۷۹۷۷۸۱
88880868-88879964 ذيحساب ومديركل امور مالي آقاي مرتضي عبدالله پور ۳
۸۸۷۹۷۸۲۷ ۸۸۸۸۹۴۸۷ مديركل دفتر بررسي هاي مالي و بازرگاني آقاي سيد محمد موسوي ۴
۸۸۷۷۰۶۰۳ ۸۸۷۷3044-88770606 مديركل امور اداري و خدمات عمومي آقاي سيد ضياء الدين فخري ۵
معاونت منابع انساني وتحقيقات
۸۸۶۴۴۹۴6 ۲۷۹۳۵۶۶۰-88644944-5 معاون منابع انساني و تحقيقات آقاي كرم رضايي ۱
۸۸۶۴۵۰۳۷ ۲۷۹۳۵۵۷۰ مدير كل دفتر  توسعه مديريت و بهره وري آقاي مسعود قنبرزاده ۲
88645046 ۲۷۹۳۵۵۹۰ مدير كل دفترمنابع انساني آقاي صادق صاحبي ۳
88797767 88799095-84773639 مديركل دفتر امور تحقيقات برق آقاي محمدعلي فرحناكيان 4
۸۸۶۴۴۹47 ۲۷۹۳۵۵۶0 مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و آمار آقاي غلامرضا رجبي 5

تاريخ بروز رساني : پاییز 94
مآخذ : معاون آمار و اطلاع رساني - دفتر فن آوري اطلاعات و آمار
آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵