پروژه هاي انتقال

پست ها

خلاصه مقادير تعداد و ظرفيت پست هاي در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پایان دی ماه سال 1396
مگاولت آمپر
نام شرکت برق منطقه اي 400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت جمع کل ظرفيت
تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت 400و230 کيلوولت 132و63و66 کيلوولت جمع کل
آذربايجان 3 5 1945 12 19 2300 14 15 640 10 10 575 4245 1215 5460
اصفهان 4 6 1200 7 13 1865       36 59 2490 3065 2490 5555
باختر 2 4 800 9 10 1390       32 31 905 2190 905 3095
تهران 3 6 3000 13 31 3117.9       51 78 3033 6117.9 3033 9150.9
خراسان 10 9 1200       43 39 1115       1200 1115 2315
خوزستان 5 10 2345 5 16 761 33 42 1468       3106 1468 4574
زنجان 2 3 715 5 0 0       19 15 520 715 520 1235
سمنان 1 2 400 4 0 0       19 8 320 400 320 720
سيستان و بلوچستان 1 1 0 7 4 500       1     500 0 500
غرب 1 0 0 6 4 480       1 1 30 480 30 510
فارس 4 8 1830 6 11 1540 3 6 220 22 42 1500 3370 1720 5090
کرمان 3 6 1430 2 4 400 6 2 60       1830 60 1890
گيلان       10 12 1570       16 26 850 1570 850 2420
مازندران 2 0   9 1 90       13 15 560 90 560 650
هرمزگان 1 2 400 11 22 2680 5 10 300 11 20 660 3080 960 4040
يزد 2 2 400 7 2 320 1 1 15 5 10 360 720 375 1095
جمع کل 44 64 15665 113 149 17014 105 115 3818 236 315 11803 32679 15621 48299.9
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي بالاي 95% در جمع منظور نشده است .
 

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵