پروژه هاي انتقال

پست ها

خلاصه مقادير تعداد و ظرفيت پست هاي در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پایان خرداد ماه سال 1396
مگاولت آمپر
نام شرکت برق منطقه اي 400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت جمع کل ظرفيت
تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت 400و230 کيلوولت 132و63و66 کيلوولت جمع کل
آذربايجان 3 5 1945 13 9 2300 15 16 680 10 12 635 4245 1315 5560
اصفهان 4 6 1200 7 12 1850       33 64 2705 3050 2705 5755
باختر 2 3 800 8 10 1390       28 27 805 2190 805 2995
تهران 4 10 3480 11 25 2636.9       49 79 3360 6116.9 3360 9476.9
خراسان 11 10 1400 0 0 0             1400 0 1400
خوزستان 5 10 2345 5 16 761 38 39 1195       3106 1195 4301
زنجان 2 3 715 5 2 250 33 42 1468 15 17 600 965 2068 3033
سمنان 1 2 400

1

0 0       9 10 400 400 400 800
سيستان و بلوچستان 0 0 0 5 4 500       1     500 0 500
غرب 1 0 0 5 6 730       5     730 0 730
فارس 4 10 2460 6 11 1540 3 6 220 22 44 1580 4000 1800 5800
کرمان 4 4 1030 2 2 80 7           1110 0 1110
گيلان 0 0 0 8 10 1320       15 28 930 1320 930 2250
مازندران 2 0 0 8 9 1250       12 19 700 1250 700 1950
هرمزگان 1 2 400 10 18 2520       12 22 760 2920 760 3680
يزد 2 4 800

5

4 570 5 10 300 4 8 280 1370 580 1950
سازمان توسعه برق ايران 8           1             0 0
جمع کل 54 69 16975 99 138 17698 102 113 3863 215 330 12755 34673 16618 51290.9
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي بالاي 95% در جمع منظور نشده است .
 

آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵