پروژه هاي انتقال

پست ها

خلاصه مقادير تعداد و ظرفيت پست هاي در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پایان اسفند ماه سال 1395
مگاولت آمپر
نام شرکت برق منطقه اي 400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت جمع کل ظرفيت
تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت 400و230 کيلوولت 132و63و66 کيلوولت جمع کل
آذربايجان 3 5 1945 13 21 2620 16 18 780 10 11 605 4565 1385 5950
اصفهان 3 6 1200 7 13 1865       34 64 2730 3065 2730 5795
باختر 2 4 800 9 10 1390       28 31 925 2190 925 3115
تهران 4 10 3480 11 26 2797       46 81 3440 6277 3440 9717
خراسان 11 10 1400       38 37 1250       1400 1250 2650
خوزستان 4 10 2345 5 23 1271 33 42 1468       3616 1468 5084
زنجان 2 3 715 5 3 290       16 17 600 1005 600 1605
سمنان 1 2 400 3 0 0       9 13 495 400 495 895
سيستان و بلوچستان       4 5 625       1 1 30 625 30 655
غرب 1 0 0 6 6 730       4 3 90 730 90 820
فارس 4 10 2460 6 11 1540 3 6 220 22 44 1580 4000 1800 5800
کرمان 5 7 1630 2 4 400 6 8 280       2030 280 2310
گيلان       9 10 1320       16 31 955 1320 955 2275
مازندران 2 0 0 8 9 1250       13 21 780 1250 780 2030
هرمزگان 2 2 400 11 18 2520 5 10 300 12 22 860 2920 1160 2080
يزد 2 4 800 6 4 570 1 1 15 4 8 280 1370 295 1665
سازمان توسعه برق ايران 6 11 630 2 2 320 1 0 0       950 0 950
جمع کل 52 84 18205 107 165 19508 103 122 4313 215 347 13370 37713 17683 55396
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي بالاي 95% در جمع منظور نشده است .
 

آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵