پروژه هاي انتقال

پست ها

خلاصه مقادير تعداد و ظرفيت پست هاي در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پایان شهريور ماه سال 1396
مگاولت آمپر
نام شرکت برق منطقه اي 400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت جمع کل ظرفيت
تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت 400و230 کيلوولت 132و63و66 کيلوولت جمع کل
آذربايجان 3 5 1945 13 19 2300 15 15 640 10 11 605 4245 1245 5490
اصفهان 4 6 1200 7 13 1865       35 62 2625 3065 2625 5690
باختر 2 4 800 8 10 1390       28 25 725 2190 725 2915
تهران 4 6 3000 13 30 3116.9       41 72 2800 6116.9 2800 8916.9
خراسان 10 8 1200       38 36 1100       1200 1100 2300
خوزستان 5 10 2345 5 16 761 33 42 1468       3106 1468 4574
زنجان 2 3 715 5 2 250       15 15 520 965 520 1485
سمنان 1 2 400 1           7 10 400 400 400 800
سيستان و بلوچستان 1 1   7 4 500       1 0 0 500 0 500
غرب 1     5 6 730       5 1 30 730 30 760
فارس 4 10 2460 7 11 1540 3 6 220 24 44 1580 4000 1800 5800
کرمان 4 4 1030 2 2 80 7           1110 0 1110
گيلان       8 10 1320       15 26 850 1320 850 2170
مازندران 2     9 6 1000       12 16 580 1000 580 1580
هرمزگان 1 2 400 10 20 2680 5 10 300 12 20 660 3080 960 4040
يزد 2 2 400 6 4 570       4 8 280 970 280 1250
سازمان توسعه برق ايران 6                       0 0 0
جمع کل 52 63 15895 106 153 18103 101 109 3728 209 310 11655 33998 15383 49380.9
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي بالاي 95% در جمع منظور نشده است .
 

آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵