پروژه هاي انتقال

پست ها

خلاصه مقادير تعداد و ظرفيت پست هاي در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پایان آذر ماه سال 1395
مگاولت آمپر
نام شرکت برق منطقه اي 400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت جمع کل ظرفيت
تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت 400و230 کيلوولت 132و63و66 کيلوولت جمع کل
آذربايجان 3 5 1945 13 21 2620 16 19 830 10 11 605 4565 1435 6000
اصفهان 4 6 1200 7 13 1865       33 63 2715 3065 2715 5780
باختر 2 4 800 8 10 1390       30 31 925 2190 925 3115
تهران 4 10 3480 12 28 3047       47 86 3595 6527 3595 10122
خراسان 10 10 1400       36 37 1235       1400 1235 2635
خوزستان 4 10 2345 5 23 1271 33 44 1568       3616 1568 5184
زنجان 2 3 715 5 3 290       11 16 530 1005 530 1535
سمنان 2 2 400 3 0 0       9 13 495 400 495 895
سيستان و بلوچستان       4 5 625       1 1 30 625 30 655
غرب 1 0 0 6 6 730       4 4 90 730 90 820
فارس 4 10 2460 7 11 1540 3 6 220 27 44 1580 4000 1800 5800
کرمان 5 12 2310 2 4 400 6 12 440       2710 440 3150
گيلان       8 8 1000       16 29 925 1000 925 1925
مازندران 2 0 0 9 9 1250       13 21 780 1250 780 2030
هرمزگان 2 2 400 13 20 2600 5 10 300 11 20 800 3000 1100 4100
يزد 1 2 400 5 2 250 1 1 15 3 4 120 650 135 785
سازمان توسعه برق ايران 6 11 630 2 2 320 1 0 0 0 0 0 950 0 950
جمع کل 52 87 18485 109 165 19198 101 129 4608 215 343 13190 37683 17798 55481
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي بالاي 95% در جمع منظور نشده است .
پيشرفت پروژه های سازمان توسعه برق ایران تا پایان شهریور ماه می باشد.

آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵