پروژه هاي انتقال

خطوط

خلاصه وضعيت پروژه هاي احداث و توسعه خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پايان اسفند ماه 1395
نام شرکت برق منطقه اي نوع خط خطوط انتقال خطوط فوق توزيع جمع خطوط انتقال 400و 230 جمع خطوط فوق توزيع 132 و 63 جمع کل خطوط (کيلومتر مدار) فيبر نوري
400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت
تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار)
آذربايجان هوايي 5 833 7 562.5 4 132 8 400 1395.5 532 1927.5 1 160
زمینی      1 22 1 12     22 12 34
اصفهان هوايي 5 237.5 6 274 1 120 19 420.2 511.5 540.2 1051.7 1 285.9
زمینی      3 12.4     12 137 12.4 137 149.4
باختر هوايي 6 18 7 170     18 1408 188 1408 1596    
زمینی             3 0 0 0 0
تهران هوايي 2 321 2 150     24 523.2 471 523.2 994.2    
زمینی      4 10.5     20 199.6 10.5 199.6 210.1
خراسان هوايي 8 203     16 192.3     203 192.3 395.3 7 25
زمینی         9 36     0 36 36
خوزستان هوايي 5 70 4 30 36 890     100 890 990    
زمینی                  0 0 0
زنجان هوايي 2 160 1 50     17 538 210 538 748 7 65
زمینی                 0 0 0
سمنان هوايي             4 110 0 110 110    
سيستان و بلوچستان هوايي 2 480 3 174 1 104 1 0 654 104 758    
غرب هوايي     4 601     4 84.8 601 84.8 685.8    
فارس هوايي 1 150 6 237.4 5 230 22 894 387.4 1124 1511.4    
زمینی              4 30 0 30 30
کرمان هوايي 2 230 1 28 3 45.2     258 45.2 303.2    
گيلان هوايي     1 158     2 160 158 160 318    
زمینی             5 19   19 19
مازندران هوايي 1   15 477.4     28 1081.2 477 1081.2 1558.6 1 0
زمینی              4 17.6 0 17.6 17.6
هرمزگان هوايي 1 45     2 320 1 8 45 328 373    
زمینی      1 14     2 3 14 3 17
يزد هوايي 2 58     1 44     58 44 102    
زمینی              1 8 0 8 8
شرکت توليد نيروي برق حرارتي (سازمان توسعه برق ايران) * هوايي 4 925             925 0 925 4 205
زمینی          1 42     0 42 42
جمع کل هوايي 45 3731 57 2912 69 2077.5 148 5627 6643 7705 14348 21 741
زمینی  0 0 9 58.9 11 90 51 414.2 59 504 563
حمع کل 45 3731 66 2971 80 2168 199 6042 6702 8209 14911
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي صفر و بالاي 95% مقاديرشان در جمع منظور نشده است .
 

آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵