پروژه هاي انتقال

خطوط

خلاصه وضعيت پروژه هاي احداث و توسعه خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پايان آذر ماه 1395
نام شرکت برق منطقه اي نوع خط خطوط انتقال خطوط فوق توزيع جمع خطوط انتقال 400و 230 جمع خطوط فوق توزيع 132 و 63 جمع کل خطوط (کيلومتر مدار) فيبر نوري
400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت
تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار)
آذربايجان هوايي 3 365 6 572.5 4 112 6 342 937.5 454 1391.5    
زمینی      1 22 2 12     22 12 34
اصفهان هوايي 4 19 5 264     18 472.2 283 472.2 755.2 1 285.9
زمینی      3 21.4     12 123 12.4 123 135.4
باختر هوايي 6 18 7 210     19 1428 228 1428 1456    
زمینی             3 0 0 0 0
تهران هوايي 3 321 2 150     25 527.2 471 527.2 998.2    
زمینی      4 10.5     18 173.6 10.5 173.6 184.1
خراسان هوايي 8 203     16 208.3     203 208.3 411.3 6 0
زمینی         9 43     0 43 43
خوزستان هوايي 5 580 4 30 36 792     610 792 1402    
زمینی                  0 0 0
زنجان هوايي 2 160 1 50     17 518 210 518 728 2 65
زمینی                 0 0 0
سمنان هوايي             4 110 0 110 110    
سيستان و بلوچستان هوايي 2 480 4 628     1 30 1108 30 1138    
غرب هوايي     4 601     2 20.8 601 20.8 621.8    
فارس هوايي 1 150 7 207.4 5 230 22 894 387.4 1124 1511.4    
زمینی              4 30 0 30 30
کرمان هوايي 2 230 2 28 4 45.2     258 45.2 303.2    
گيلان هوايي     2 160     3 160 160 160 320    
زمینی             5 19.5   19.5 19.5
مازندران هوايي 1 0 15 477.4     28 1081.2 477 1081.2 1558.6 1 0
زمینی              4 17.6 0 17.6 17.6
هرمزگان هوايي 1 45 1 0 2 320     45 320 365    
زمینی      1 14     3 3 14 3 17
يزد هوايي 2 58     1 44 1 0 58 44 102    
زمینی              1 8 0 8 8
سازمان توسعه برق ايران* هوايي 4 925             925 0 925 4 205
زمینی          1 42     0 42 42
جمع کل هوايي 44 3554 60 3408 68 1752 146 5583 6962 7335 14297 14 556
زمینی  0 0 9 58.9 12 97 50 374.7 59 472 531
حمع کل 44 3554 69 3467 80 1849 196 5958 7021 7807 14828
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي صفر و بالاي 95% مقاديرشان در جمع منظور نشده است .
پيشرفت فيزيکی پروژه های شرکت توليد نيروی برق حرارتی تا پایان شهریور ماه می باشد.

آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵