وضعيت آماري

خلاصه وضعيت انتقال نيروي برق

خلاصه وضعيت بخش انتقال صنعت برق در سال 1394
شرح افزايش سال 1394 1394 1393 در صد رشد پستهاي انتقال در صد رشد پستهاي بلافصل نيروگاهی
انتقال بلافصل نيروگاهی* انتقال و فوق توزیع بلافصل نيروگاهی* انتقال و فوق توزیع بلافصل نيروگاهی
ظرفيت پستهای انتقال وفوق توزيع ۴۰۰ كيلوولتي مگاولت آمپر 2130 0 59273 38807 57143 38807 3.7 0.0
۲۳۰ كيلوولتي 1508 1169 76532 37635 75024 36466 2.0 3.2
۱۳۲ كيلوولتي 560 0 29829 4801 29269 4801 1.9 0.0
۶۶و۶۳ كيلوولتي 2019 8- 67080 3535 65061 3543 3.1 0.2-
تعداد پستهای انتقال وفوق توزيع ۴۰۰ كيلوولتي عدد 5 0 114 31 109 31 4.6 0.0
۲۳۰ كيلوولتي 6 1 274 46 268 45 2.2 2.2
۱۳۲ كيلوولتي 8 0 486 13 478 13 1.7 0.0
۶۶و۶۳ كيلوولتي 23 0 1269 25 1246 25 1.8 0.0
تعداد ترانسفورماتور ۴۰۰ كيلوولتي دستگاه 9 0 224 166 215 166 4.2 0.0
۲۳۰ كيلوولتي 8 5 641 207 633 202 1.3 2.5
۱۳۲ كيلوولتي 16 0 997 48 981 48 1.6 0.0
۶۶و۶۳ كيلوولتي 45 0 2467 87 2422 87 1.9 0.0
*:اطلاعات پست های بلافصل نیروگاهی در سال 1394 مورد بازنگری قرار گرفته است.
شرح افزايش سال 1394 1394 1393 درصد رشد سال 94 به 93
خطوط انتقال وفوق توزيع ۴۰۰كيلوولتي هوايی كيلومترمدار 211 20205 19995 1.1
زمينی  
جمع 211 20205 19995 1.1
۲۳۰كيلوولتي هوايی كيلومترمدار 137 30795 30658 0.4
زمينی 0 74 74 0.0
جمع 137 30869 30732 0.4
۱۳۲كيلوولتي هوايی كيلومترمدار 118 22979 22860 0.5
زمينی 9 67 58 15.3
جمع 127 23046 22919 0.6
۶۶و۶۳كيلوولتي هوايی كيلومترمدار 403 46016 45613 0.9
زمينی 2- 1490 1492 0.1-
جمع 401 47506 47105 0.9
طول شبکه فيبر نوری ** كيلومتر 713 18834 18121 3.9
انرژی عبوری از خطوط ۴۰۰ كيلوولتي ميليون کيلووات ساعت 41882 271772 229890 18.2
۲۳۰ كيلوولتي 9969 274595 264626 3.8
۱۳۲ كيلوولتي 7332- 117950 125282 5.9-
۶۶و۶۳ كيلوولتي 8167- 128715 136882 6.0-
 
ظرفيت پروژه های پستهای دردست اقدام ۴۰۰ كيلوولتي مگاولت آمپر 20630      
۲۳۰ كيلوولتي 20868      
۱۳۲ كيلوولتي 4543      
۶۶و۶۳ كيلوولتي 14015      
طول پروژه هاي خطوط دردست اقدام ۴۰۰ كيلوولتي كيلومترمدار 3630      
۲۳۰ كيلوولتي 3570      
۱۳۲ كيلوولتي 2166      
۶۶و۶۳ كيلوولتي 6668      
طول شبکه فيبر نوری  كيلومتر 716      

**17048 کیلومتر در حال بهره برداری است.

شرح ظرفیت پست های GIS ظرفیت پست های اختصاصی طول خطوط اختصاصی  
مگاولت آمپر کیلومتر مدار
کیلوولت۴۰۰ 2000 4988 109
کیلوولت230 3335 6908 368
کیلوولت132 1183 2184 363
کیلوولت63 و66 2032 8058 2509
جمع کل 8550 22138 3349

 

تاريخ بروز رساني : مرداد ماه 1395
مآخذ :گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال 1394
آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵