وضعيت آماري

خلاصه وضعيت صنعت برق

خلاصه وضعيت صنعت برق در سال ۱۳94
شرح افزايش سال ۱۳94 تا پايان سال ۱۳94 جمع کل ۱۳93 درصد رشد سال 94 به 93 متوسط درصد رشد سالانه 93 به 83
شبکه سراسری خارج ازشبکه جمع وزارت نيرو جمع کل
وزارت نيرو بخش خصوصي صنايع بزرگ جمع شبکه سراسري وزارت نيرو
قدرت قدرت نامي نيروگاه ها مگاوات 943 34703 33577 5581** 73861 242 34945 74103 73160 1.3 7.0
مبانگبن قدرت عملي نيروگاه ها 721 31948 27991 4597 64536 171 32119 64707 63986 1.1 6.6
قدرت عملي نيروگاه ها در زمان پيک* حرارتی 225 44794 1441 46235 171 44965 46406 46181 0.5  
برق آبی 570 11524   11524   11524 11524 10954 5.2  
جمع 795 56318 1441 57759 171 56489 57930 57135 1.4  
توان توليد شده همزمان * حرارتی 2687 16361 23247 737 40345 144 16505 40489 37802 7.1  
برق آبی 267- 8627     8627   8627 8627 8894 3.0-  
جمع 2420 24988 23247 737 48972 144 25132 49116 46696 5.2 5.5
بارتامين شده همزمان باحداکثرنيازمصرف * 2523 49207     49207 144 49351 49351 46828 5.4 5.2
حداكثرنيازمصرف اصلاح شده همزمان * 1384 50177     50177 144 50321 50321 48937 2.8 5.3
انرژی توليد ناويژه نيروگاه ها گيگاوات ساعت 6209 122491 151033 6440 279964 724 123215 280689 274480 2.3 5.4
مصارف داخلي نيروگاه ها 538- 4538 3113 228 7879 10 4548 7888 8426 6.4- 1.7
توليد ويژه نيروگاه ها 6747 117953 147920 6212 272085 714 118667 272801 266054 2.5 5.5
انرژی دريافت شده برون مرزی 376 4148     4148   4148 4148 3772 10.0 5.7
انرژی ارسال شده برون مرزی 220 9880     9880   9880 9880 9660 2.3 18.1
ضريب بار توليدي درصد 1.9- 56.0 74.2 51.0 65.3 57.4 56.0 65.2 67.1 1.9- 0.0
ضريب بهره برداري از نيروگاه ها 0.5 43.8 61.6 16.0 49.5 48.3 43.8 49.5 49.0 0.5 0.7-
سوخت مصرفی گاز ميليون مترمكعب 8252 21448 34800 2053 58301 123 21571 58424 50172 16.4 4.4
گازوئيل ميليون ليتر 2789- 1139 4768 13 5920 164 1303 6083 8872 31.4- 15.0
نفت كوره 327- 6194 752   6946   6194 6946 10273 32.4- 6.0
ارزش حرارتي سوختها ميليارد كيلوكالري 663- 248148 336428 19026 603602 2444 2550591 606045 606708 0.1- 5.4
متوسط راندمان واحدهاي حرارتي درصد 1.1 36.5 38.6 29.1 37.4 25.4 36.4 37.4 36.3 1.1 0.0
متوسط راندمان كل نيروگاه ها 0.9 42.5 38.6 29.1 39.9 25.5 42.3 39.8 38.9 0.9  
انتقال و فوق توزيع طول خطوط انتقال کيلومتر مدار 348 50597 477       50597 51074 50726 0.7 3.5
طول خطوط فوق توزيع 528 67680 2872       67680 70552 70024 0.8 3.1
ظرفيت پست های انتقال (۲) مگاولت آمپر 3638 123909 11896       123909 135805 132167 2.8 5.9
ظرفيت پست های فوق توزيع (۲) 2579 86667 10242       86667 96909 94330 2.7 5.8
فروش مشترکین فروش انرژی برق میلیون کیلوواتساعت 7497       226667 645 227311 227311 219814 3.4 5.9
تعداد مشترکین هزارمشترک 1159       32794 37 32831 32831 31672 3.7 5.4
توزیع طول خطوط فشار متوسط توزيع (شهري و روستايي) کیلومتر 8515       397469 529 397998 406973 398457 2.1 3.2
طول خطوط فشار ضعيف توزيع (شهري و روستايي) 9461       335809 682 336491 344810 335349 2.8 3.4
ظرفيت ترانسفورماتورهای توزيع مگاولت آمپر 4174       104729 627 105356 110458 106284 3.9 6.2
تعداد ترانسفورماتورهای توزيع دستگاه 27933       597466 574 598040 628815 600882 4.6 6.7
تعداد كل روستاهاي برق دارشده روستا 506             56170 55664 0.9 1.2
شاخصها قدرت سرانه (۳) وات 1             935 934 0.1 5.4
توليد سرانه (۳) كيلووات ساعت 37             3542 3505 1.0 3.8
مصرف سرانه (3) 63             2868 2805 2.3 4.3
 
پروژه های در دست اقدام طول خطوط انتقال کيلومتر مدار 7199                    
طول خطوط فوق توزيع 8834                    
ظرفيت پست های انتقال مگاولت آمپر 41498                    
ظرفيت پست های فوق توزيع 18558                    
 

۱- درقسمت قدرت ،حداکثربارهمزمان توليد شده و تامين شده و حداکثرنيازمصرف اصلاح شده ي صنايع , درشبکه‌ي ‌سراسری منظورشده است.

۲- پست های بلافصل نيروگاهی در جمع ظرفيت پست های انتقال و فوق توزيع منظور نشده است.

۳-  جمعيت جمهوری اسلامی ايران درسال 1394  برابر 79251666 نفر می باشد

*  ماخذ : شرکت مديريت شبکه‌ي برق ايران


**  از اين مقدار 737 مگاوات در پیک در اختيار شبکه‌ي ‌وزارت نيرو و مابقی در اختيار کارخانه های مربوطه بوده است .

تاريخ بروز رساني : مهر ماه 95
مآخذ :گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال 94
آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵