وضعيت آماري

خلاصه وضعيت توليد نيروي برق

خلاصه وضعيت بخش توليد صنعت برق در سال 1395
صفحه ي ۱
شرح واحد سال 1395 سال 1394 سال 1393 درصد رشد سال 95 به 94 متوسط درصد رشد سالانه 94 به 93
شبکه سراسری خارج ازشبکه وزارت نيرو جمع وزارت نيرو جمع کل
وزارت نيرو بخش خصوصي صنايع بزرگ جمع شبکه
انرژي ارسال شده ي برون مرزي ارمنستان ميليون كيلووات ساعت 105     105   105 105 45 85 133.3 -47.1
آذربايجان 1     1   1 1        
تركيه 297     297   297 297 1723 2179 -82.8 -20.9
نخجوان 48     48   48 48 50 66 -4.0 -24.2
پاكستان 482     482   482 482 457 446 5.5 2.5
افغانستان 731     731   731 731 782 819 -6.5 -4.5
تركمنستان 0     0   0 0 0 1    
عراق 5024     5024   5024 5024 6822 6063 -26.4 12.5
جمع 6688     6688   6688 6688 9880 9660 -32.3 2.3
انرژي دريافت شده ي برون مرزي ارمنستان ميليون كيلووات ساعت 1132     1132   1132 1132 1344 1051 -15.8 27.9
آذربايجان 4     4   4 4 4 2 0.0 100.0
تركيه                      
نخجوان 51     51   51 51 50 65 2.0 -23.1
پاكستان                      
افغانستان                      
تركمنستان 3033     3033   3033 3033 2751 2653 10.3 3.7
عراق                      
جمع 4221     4221   4221 4221 4148 3772 1.8 10.0
مصرف گازوئيل در نيروگاه هاي بخاري ميليون ليتر 62 20 8 90   62 90 54 106 66.7 -49.1
در نيروگاه هاي گازي 708 2118 2 2828 131 839 2959 3282 4778 -9.8 -31.3
در نيروگاه هاي چرخه ي تركيبي 417 2387   2804   417 2804 2727 3963 2.8 -31.2
در نيروگاه هاي ديزيلي 7     7 6 13 13 19 24 -31.6 -20.8
جمع 1195 4526 10 5731 137 1332 5867 6083 8871 -3.6 -31.4
مصرف نفت كوره در نيروگاه هاي بخاري ميليون ليتر 12513 5882 570 18965   12513 18965 17053 12917 11.2 32.0
جمع 6041 14581 150 22122 154 6195 22276 21505 19477 3.6 10.4
مصرف گاز در نيروگاه هاي بخاري ميليون متر مكعب 4728 15813   20541   4728 20541 19866 17778 3.4 11.7
در نيروگاه هاي گازي 23282 36276 2070 61628 154 23436 61782 58424 50172 5.7 16.4
در نيروگاه هاي چرخه ي تركيبي 4055 428   4483   4055 4483 6946 10273 -35.5 -32.4
جمع 4055 428   4483   4055 4483 6946 10273 -35.5 -32.4
ضريب بهره برداري بخاري درصد 63.2 67.1 47.4 63.7   63.2 63.7 65.3 64.1 -1.6 1.2
گازي 43.2 45.6 12.3 38.8 56.1 43.5 38.9 39.8 39.2 -0.9 0.6
چرخه ي تركيبي 77.4 73.8   74.6   77.4 74.6 76.2 73.2 .-1.7 3.1
ديزلي 1.0     1.0 11.9 1.8 1.8 2.6 3.3 -0.8 -0.7
جمع حرارتي 59.4 60.5 16.0 56.3 50.7 59.3 56.2 57.6 56.2 -1.3 1.4
برقابي 16.1     16.1 5.9 16.1 16.1 14.3 14.7 1.9 -0.4
اتمي و تجديد پذير 68.9     65.2   68.9 65.2 30.7 45.4 34.5 -14.7
جمع تجديد پذير 20.8     20.8 5.9 20.8 20.8 15.8 17.7 5.0 -1.9
جمع 44.4 60.4 16.0 49.4 49.9 44.4 49.4 49.5 49.0 -0.1 0.5
راندمان نيروگاه هاي حرارتي بخاري درصد 37.1 36.6 27.1 36.6   37.1 36.6 35.7 35.2 0.9 0.5
گازي 31.4 31.8 29.2 31.5 25.8 31.1 31.4 31.2 30.3 0.3 0.9
چرخه ي تركيبي 45.5 45.9   45.8   45.5 45.8 46.1 44.0 -0.2 2.0
ديزلي 33.4     33.4 35.9 34.6 34.6 33.6 34.1 1.0 -0.5
كل حرارتي 37.3 38.8 28.5 37.8 26.0 37.1 37.8 37.4 36.3 0.4 1.1
 
توضيح: اختلاف در سرجمع تا يك رقم اعشار به علت سرراست كردن ارقام است. ماخذ اطلاعات: شركت هاي برق منطقه ي

تاريخ بروز رساني :مردادماه 1396
مآخذ :گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال95
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵