وضعيت آماري

خلاصه وضعيت توليد نيروي برق

خلاصه وضعيت بخش توليد صنعت برق در سال 1394
صفحه ي ۱
شرح واحد سال 1394 سال 1393 سال 1392 درصد رشد سال 94 به 93 متوسط درصد رشد سالانه 93 به 92
شبکه سراسری خارج ازشبکه وزارت نيرو جمع وزارت نيرو جمع کل
وزارت نيرو بخش خصوصي صنايع بزرگ جمع شبکه
انرژي ارسال شده ي برون مرزي ارمنستان ميليون كيلووات ساعت 45     45   45 45 85 82 47.1- 3.7
آذربايجان                      
تركيه 1723     1723   1723 1723 2179 2395 20.9- 9.0-
نخجوان 50     50   50 50 66 65 24.2- 1.5
پاكستان 457     457   457 457 446 414 2.5 7.7
افغانستان 782     782   782 782 819 796 4.5- 2.9
تركمنستان 0     0   0 0 1 3 100.0- 66.7-
عراق 6822     6822   6822 6822 6063 7831 12.5 22.6-
جمع 9880     9880   9880 9880 9660 11586 2.3 16.6-
انرژي دريافت شده ي برون مرزي ارمنستان ميليون كيلووات ساعت 1344     1344   1344 1344 1051 1103 27.9 4.7-
آذربايجان 4     4   4 4 2 6 100 66.7-
تركيه                      
نخجوان 50     50   50 50 65 65 23.1- 0.0
پاكستان                      
افغانستان                      
تركمنستان 2751     2751   2751 2751 2653 2533 3.7 4.7
عراق                      
جمع 4148     4148   4148 4148 3772 3707 10.0 1.8
مصرف گازوئيل در نيروگاه هاي بخاري ميليون ليتر 31 12 11 54   31 54 106 286 49.1- 62.9-
در نيروگاه هاي گازي 659 2463 2 3124 158 817 3282 4778 6176 31.1- 22.6-
در نيروگاه هاي چرخه ي تركيبي 435 2292   2727   435 2727 3963 5703 31.2- 30.5-
در نيروگاه هاي ديزيلي 13     13 6 19 19 24 20 20.8- 20.0
جمع 1139 4768 13 5920 164 1303 6083 8871 12186 31.4- 27.2-
مصرف نفت كوره در نيروگاه هاي بخاري ميليون ليتر 6194 752   6946   6194 6946 10273 15263 32.4- 32.7-
جمع 6194 752   6946   6194 6946 10273 15263 32.4- 32.7-
مصرف گاز در نيروگاه هاي بخاري ميليون متر مكعب 10541 5829 683 17053   10541 17053 12917 7713 32.0 67.5
در نيروگاه هاي گازي 6238 13774 1370 21382 123 6361 21505 19477 15053 10.4 29.4
در نيروگاه هاي چرخه ي تركيبي 4668 15198   19866   4668 19866 17778 13882 11.7 28.1
جمع 21447 34801 2053 58301 123 21570 58424 50172 36648 16.4 36.9
ضريب بهره برداري بخاري درصد 64.3 69.2 55.6 65.3   64.3 65.3 64.1 66.8 1.2 2.7-
گازي 47.7 45.9 11.3 39.7 54.4 47.9 39.8 39.2 37.6 0.6 1.6
چرخه ي تركيبي 77.3 75.9   76.2   77.3 76.2 73.2 67.1 3.1 6.0
ديزلي 1.9     1.9 12.0 2.6 2.6 3.3 2.9 0.7- 0.5
جمع حرارتي 61.5 61.7 16.0 57.6 49.1 61.4 57.6 56.2 55.0 1.4 1.2
برقابي 14.3     14.3 5.9 14.3 14.3 14.7 16.1 0.4- 1.4-
اتمي و تجديد پذير 31.0     30.7   31.0 30.7 45.4 46.5 14.7- 1.1-
جمع تجديد پذير 15.8     15.8 5.9 15.8 15.8 17.7 19.2 1.9- 1.5-
جمع 43.8 61.6 16.0 49.5 48.3 43.8 49.5 49.0 48.3 0.5 0.6
راندمان نيروگاه هاي حرارتي بخاري درصد 36.1 35.7 28.4 35.7   36.1 35.7 35.2 36.5 0.5 1.4-
گازي 30.7 31.6 29.6 31.2 25.2 30.4 31.2 30.3 30.9 0.9 0.6-
چرخه ي تركيبي 45.8 46.2   46.1   45.8 46.1 44.0 44.1 2.0 0.0
ديزلي 32.4     32.4 36.2 33.6 33.6 34.1 34.4 0.5- 0.3-
كل حرارتي 36.5 38.6 29.1 37.4 25.4 36.4 37.4 36.3 37.0 1.1 0.7-
 
توضيح: اختلاف در سرجمع تا يك رقم اعشار به علت سرراست كردن ارقام است. ماخذ اطلاعات: شركت هاي برق منطقه ي

تاريخ بروز رساني :تیرماه 1395
مآخذ :گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال 94
آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵