وضعيت آماري

خلاصه وضعيت توزيع نيروي برق

خلاصه وضعيت بخش توزيع صنعت برق در سال 1394 
شرح تغییر در سال 1394 1394 1393 درصد رشد سال 94 به 93 متوسط درصد رشد سالانه 93 به 83
فروش انرژي برق خانگي ميليون كيلووات ساعت 4941 76103 71163 6.9 5.8
عمومي 2429 22196 19767 12.3 2.8
كشاورزي 901 36089 35188 2.6 8.6
صنعتي 2229- 72227 74456 3.0- 6.3
ساير مصارف 1275 16680 15404 8.3 7.0
روشنايي معابر 180 4017 3837 4.7 3.0-
جمع 7497 227311 219814 3.4 5.9
مشتركين انرژي برق خانگي هزار مشترك 880 26620 25739 3.4 5.1
عمومي 83 1465 1382 6.0 8.1
كشاورزي 26 378 353 7.2 11.8
صنعتي 10 217 206 5.1 5.5
ساير مصارف 160 4152 3992 4.0 6.1
جمع 1159 32831 31672 3.7 5.4
تاسيسات شبکه توزيع فشار متوسط هواِيی هزار کيلومتر 7.9 387.6 379.7 2.1 3.1
فشار متوسط زمينی 0.6 19.3 18.8 3.1 5.6
جمع شبکه فشار متوسط 8.5 407.0 398.5 2.1 3.2
فشار ضعيف هواِيی 7.6 299.0 291.4 2.6 3.2
فشارضعيف زمينی 1.8 45.8 43.9 4.2 5.0
جمع شبکه فشار ضعيف 9.5 344.8 335.3 2.8 3.4
تعدادترانسفورماتورهای هوايی دستگاه 26686 592525 565839 4.7 6.9
تعدادترانسفورماتورهای زمينی 1247 36290 35043 3.6 4.8
جمع تعداد ترانسفورماتورهای شبکه توزيع 27933 628815 600882 4.6 6.7
ظرفيت ترانسفورماتورهای هوايی مگاولت آمپر 3457 83871 80414 4.3 6.6
ظرفيت ترانسفورماتورهای زمينی 716 26587 25871 2.8 5.0
جمع ظرفيت ترانسفورماتورهای توزيع 4174 110458 106284 3.9 6.2
تعداد فيدرهای فشار متوسط فيدر 321 12585 12264 2.6 5.3
تعداد چراغ های روشنايی معابر هزاردستگاه 719 8525 7806 9.2 2.5
نيروی انسانی شرکت های توزيع نفر -501 15940 16441 3.0- 3.6-
برق رسانی روستايي تعداد كل روستاهاي برق دارشده روستا 506 56170 55664 0.9 1.2
تعداد كل خانوارهاي روستايي برق دار شده هزارخانوار 7.4 4292.5 4285.1 0.2  
طول خطوط فشار متوسط روستايي هزاركيلومتر 1.2 189.8 188.6 0.6 3.5
طول خطوط فشار ضعيف روستايي 0.3 99.8 99.5 0.3 0.8
ظرفيت ترانسفورماتورهاي شبكه روستايي مگاولت آمپر 28 7417 7389 0.4 1.0
تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه روستايي دستگاه 638 74866 74228 0.9 1.7
شاخص هاي مصرف سهم مصرف مشترکين خانگی درصد 1.1 33.5 32.4 1.1 0.0
سهم مصرف مشترکين عمومی 0.8 9.8 9.0 0.8 0.3-
سهم مصرف مشترکين کشاورزی 0.1- 15.9 16.0 0.1- 0.4
سهم مصرف مشترکين صنعتی 2.1- 31.8 33.9 2.1- 0.1
سهم مصرف مشترکين ساير مصارف 0.3 7.3 7.0 0.3 0.1
سهم مصرف روشنايی معابر 0.0 1.8 1.7 0.0 0.2-
شاخصها تلفات توزيع درصد 1.03- 11.90 12.93 1.03- 2.3-
متوسط مصرف مشترکين کيلو واتساعت 17- 6924 6940 0.2- 0.5
متوسط مصرف مشترکين خانگی 94 2859 2765 3.4 0.7
متوسط ظرفيت ترانسفورماتور به هر مشترك وات برمشترك 9 3364 3356 0.3 0.8
متوسط طول شبكه فشار ضعيف به هر مشترك متر برمشترك 0.1- 10.5 10.6 0.8- 1.8-
انر‍ژي توزيع نشده ناشی از بخش توزيع ميليون كيلووات ساعت 42- 341 383 11.0-  
کل انرژی توزیع نشده(کل بخش ها) 68- 422 490 13.9-  
زمان خاموشی هر مشترک ناشی از بخش توزیع دقیقه در روز 0.2- 2.19 2.38 8.0-  
کل زمان خاموشی هر مشترک(کل بخش ها) 0.2- 2.71 2.93 7.5-  
 

تاريخ بروز رساني : مهر ماه 95
مآخذ :گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال 94
آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵