كارهاي پروژه اي

خدمات کارشناسي جهت گردآوري اطلاعات و تهيه گزارش هاي صنعت برق ايران

نام پروژه خدمات کارشناسي جهت گردآوري اطلاعات و تهيه گزارش هاي آمار تفصيلي
نام شرکت پيمانکار شرکت برآورد قدرت و انرژي (بقا)
تاريخ شروع فروردين ۱۳۸۶
پيش بيني خاتمه کار اسفند ۱۳۸۶
نام کارشناس ناظر بر پروژه آقاي رحيمي
درصد پيشرفت پروژه ۱۰%
شرح مختصري در مورد پروژه با اين مرکز
گردآوري اطلاعات سال ۱۳۸۶ تهيه گزارش هاي آمار تفصيلي سال ۱۳۸۵
نام پروژه خدمات کارشناسي جهت تهيه گزارش هاي صنعت برق
نام شرکت پيمانکار شركت نورياب توان
تاريخ شروع فروردين ۱۳۸۶
پيش بيني خاتمه کار مهر ۱۳۸۶
نام کارشناس ناظر بر پروژه آقاي يعقوبي
درصد پيشرفت پروژه ۱۰%
شرح مختصري در مورد پروژه با اين مرکز
تهيه گزارش هاي صنعت برق درسال ۱۳۸۵

تاريخ بروز رساني : پاييز ۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵