تعداد تحويل گزارشات به تفكيك دفاتر در شركت توانير

تعداد تحويل گزارشات آماري در طي سال ۱۳۸۵ به تفكيك دفاتر در شركت توانير
معاونت دفتر تعداد
مديرعامل دفتر مديرعامل ۲۸
مشاورين ۱۷
روابط عمومي ۱۳۱
حراست ۲۲
دفتر حقوقي ۱۱
جمع ۲۰۹
معاونت هماهنگي و نظارت بر بهره برداري دفتر معاونت ۱۱
مديريت توزيع ۷۸
دفتر فني توليد ۳۷
دفتر فني شبكه ۲۰
دفتر طرح ها ۱۱
جمع ۱۶۱
معاونت برنامه ريزي دفتر معاونت ۶۷
دفتر مديريت مصرف ۲۵
دفتر بودجه و نظارت ۳۴
دفتر برنامه ريزي شبكه ۲۵
دفتر پايايي و برآورد بار ۲۳
دفتر برنامه ريزي توليد ۱۳
مجري طرح بهينه سازي چاه هاي كشاورزي ۷
جمع ۱۹۴
معاونت توسعه و امور اقتصادي دفتر معاونت ۱۵۶
دفتر استاندارد و كنترل كيفيت ۷
دفتر تحقيقات و فناوري ۷
دفتر مطالعات اقتصادي و توسعه رقابت ۷
دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه ۷
جمع ۱۸۴
معاونت هماهنگي و نظارت مالي دفتر معاونت ۷
دفتر تلفيق و اطلاعات مالي ۱۳
دفتر مجامع عمومي و حسابرسي ۷
دفتر بررسي هاي مالي ۷
جمع ۳۴
معاونت پشتيباني دفتر معاونت ۷
امور اداري ۷
امور تداركات و خدمات عمومي ۷
امور مالي ۷
امور مالي و ذيحسابي ۷
امور مالي حقوق و دستمزد ۷
جمع ۹۲
معاونت منابع انساني و بهبود بهره وري دفتر معاونت ۳۰
دفتر تشكيلات و نظام پرداخت ۹
دفتر منابع انساني ۷
مركز اطلاع رساني ۶
دفتر فناوري اطلاعات ۱۵
دفتر نظارت و بهره وري ۱۵
جمع ۷۹
جمع كل ۹۰۳

تاريخ بروز رساني : ارديبهشت ماه ۸۶
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵