تعداد تحويل گزارشات به تفكيك ماه

تعداد تحويل گزارشات آماري در سال ۱۳۸۵ به تفكيك ماه
ماه فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند جمع
گزارش
آمار تفصيلي ۸۳ (ويژه مديران) ۶ ۶ ۷ ۳ ۰ ۱ ۳ ۰ ۱ ۴ ۰ ۰ ۳۱
آمار تفصيلي ۸۳ (توليد نيروي برق) ۰ ۲ ۱ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۴۰
آمار تفصيلي ۸۳ (انتقال نيروي برق) ۴ ۱۷ ۹ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳۶
آمار تفصيلي ۸۳ (توزيع نيروي برق) ۴ ۶ ۱۶ ۴ ۱۱۵ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱۴۹
سي و هشت سال صنعت برق ايران (فارسي) ۲۳ ۶ ۴ ۲ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۷
سي و هشت سال صنعت برق ايران (لاتين) ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۱۰۰ ۱ ۰ ۲۵۶ ۰ ۰ ۰ ۳۶۶
صنعت برق ايران در سال ۸۳ (فارسي) ۳۹ ۱۴ ۲۱ ۴ ۱ ۶۲ ۵ ۲۱ ۷ ۱۳ ۲ ۰ ۱۸۹
صنعت برق ايران در سال ۸۳ (لاتين) ۲ ۵۴ ۶ ۹۰ ۲ ۴۰ ۸ ۲۰ ۶ ۰ ۳ ۱۳ ۲۴۴
‍CD۸۳ ۳ ۶ ۲ ۰ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱۷
راهبردي ۸۴ ۸۴ ۱۰ ۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۴
روستايي ۸۴ ۰ ۰ ۰ ۳۲۳ ۹۲ ۳۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۰
آمار تفصيلي ۸۴ (ويژه مديران) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۲ ۱۷ ۲۹ ۴۱ ۲۴ ۱۵ ۲ ۳۳۰
آمار تفصيلي ۸۴ (توليد نيروي برق) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۳ ۱۸ ۳۲ ۳۹ ۱۷ ۱۱ ۱ ۲۲۱
آمار تفصيلي ۸۴ (انتقال نيروي برق) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۷ ۱۶ ۲۰ ۳۶ ۱۷ ۱۰ ۱ ۲۶۷
آمار تفصيلي ۸۴ (توزيع نيروي برق) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۹ ۱۸ ۳۱ ۳۸ ۱۵ ۶ ۰ ۲۳۷
سي و نه سال صنعت برق ايران (فارسي) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴ ۲۸۸ ۲۸ ۳۹ ۱ ۴۰۰
سي و نه سال صنعت برق ايران (لاتين) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹ ۲۵۶ ۱۳ ۳۷ ۱۰ ۳۴۵
صنعت برق ايران در سال ۸۴ (فارسي) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۱ ۲۶۱
صنعت برق ايران در سال ۸۴ (لاتين) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
راهبردي ۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۲۴
CD۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱ ۰ ۲ ۷
ساير گزارشات ۲ ۴ ۲۵ ۵ ۲۱ ۳۱۳ ۴ ۱۴ ۲ ۱۸ ۷ ۴ ۴۱۹
جمع ۱۶۹ ۱۲۸ ۱۰۲ ۴۳۸ ۳۶۹ ۱۲۵۴ ۹۴ ۲۴۲ ۹۷۷ ۱۵۱ ۱۳۱ ۳۱۹ ۴۳۷۴

تاريخ بروز رساني : ارديبهشت ماه ۸۶
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵