شاخص هاي ارزيابي دفتر آمار

معيارهاي ارزيابي دفاتر اطلاعات و آمار شركت هاي برق منطقه اي

وضعيت وزن شرح كد
بد متوسط خوب خيلي خوب
        ۴ جمع آوری داده ها و کنترل صحت آنها ۴۱۰۶۰۱
از آن ببعد پانزدهم ماه آينده بيستم ماه آينده دهم ماه آينده ۱ تاريخ ارسال اطلاعات ماهيانه به ستاد  
بيشتر از ۱۰ روز از تاريخ اعلام شده پنج روز بعد از تاريخ اعلام شده ده روز بعد از تاريخ اعلام شده تاريخ اعلام شده ۱ تاريخ ارسال اطلاعات ساليانه به ستاد  
        ۰.۷ همکاری مناسب در ارسال اطلاعات به ستاد  
بيش از ۱۰% خطا با حداكثر ۵% خطا با حداكثر ۱۰% خطا با حداكثر ۲% خطا ۰.۶ عدم مغايرت آمار کارنامه منطقه با آمار تفصيلی  
        ۰.۷ يکسان سازی اطلاعات منطقه (عدم مغايرت آمارهای ارسالی)  
        ۵ تهيه گزارشات آماری و تجزيه و تحليل آن ۴۱۰۶۰۲
نداشتن فايل الكترونيكي Excel نگهداري الكترونيكي Oracle, Access, Fox ۱ داشتن بانک اطلاعات آماری  
شهريور ببعد تا پايان تيرماه تا پايان مردادماه تا پايان خردادماه ۱ تاريخ تهيه کارنامه و CD  
وجود ندارد در شرف اخذ ISO - ت ISO دارد ۱ داشتن سيستم تضمين کيفيت ISO  
        ۰.۵ تجزيه و تحليل آماری در تهيه گزارش ها  
        ۰.۵ يکپارچه سازی محيط نرم افزار  
        ۱ داشتن کارشناس آمار و يا گذراندن دوره های آماری برای پرسنل  
        ۵ انتشار گزارش آماري ۴۱۰۶۰۳
وجود ندارد بروز نمي باشد - بروز وجود دارد ۲ گذاشتن اطلاعات بر روي اينترانت  
وجود ندارد بروز نمي باشد - بروز وجود دارد ۱.۵ گذاشتن اطلاعات بر روي اينترنت  
        ۱ انتشار كارنامه يا CD  
        ۰.۵ طراحي مناسب  

تاريخ بروز رساني :
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵