توانير

اطلاعات عمومي شركت توانير
دورنگار تلفن سمت نام و نام خانوادگي رديف
88778437 27935600-88774088 مدير عامل شرکت توانير آقاي محمد حسن متولی زاده ۱
88644877 27935640 مديركل دفتر مديرعامل و هيئت مديره آقاي سيد محمد حسيني 2
88884729 27938251-2 مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل آقاي بيژن قاسمي 3
88773043 27935151-88774098 مدير كل دفتر حقوقي آقاي هاشم شهريار 4
88644972 27935170-2 مدير كل دفتر حراست و امور محرمانه آقاي حسين افراز 5
  27935410-11 مدير کل دفتر تجارت خارجي برق آقاي وحيد گوهري صدر 6
88879983 27938180 مدير كل دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل آقای عليرضا خيامی 7
  27935160 مدير هسته گزينش آقاي محمد فرهاد کرامتی 8
  27938221 مديرکل دفتر بازرسي و پاسخگويی به شکايات آقاي سيد محسن وهابي 9
معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
88797368 27935670 معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي آقاي مصطفی رجبی مشهدی ۱
88644965 ۲۷۹۳۵۱۱0 مدير كل دفتر برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال آقاي ساعد راعي ۲
88644979 27935180 مدير کل دفتر برنامه‌ريزي تلفيقي آقاي فريد فياض منش ۳
88645036 27935540 مدير کل دفتر بودجه و توسعه سرمايه گذاري آقاي نصرت عباس زاده 4
88644884 27935690 مدير کل دفتر تأمين منابع مالي آقاي مسعود خاني

5

معاونت هماهنگي انتقال
88644983 27935650 معاون هماهنگي انتقال آقاي سيد زمان حسيني ۱
88644976 27935120 مديركل دفتر فني و نظارت شبکه انتقال آقاي هاشم عليپور ۲
88644909 27935040 مديركل دفتر نظارت بربهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) آقاي سيد اعتضاد مقيمي ۳
معاونت هماهنگي توزيع
88645031 27935130 معاون هماهنگي توزيع آقاي محمودرضا حقي فام ۱
88644964 27935080 مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشترکين آقاي هادی مدقق ۲
88770602 27935075 مديركل دفتر برنامه‌ريزي توزيع آقاي ناصر اسکندری (سرپرست) ۳
88645034 27935060 مديركل دفتر نظارت برتوزيع آقاي مسعود صادقي ۴
88644970 27935070 مديركل دفتر فني و مهندسي توزيع آقای ناصر اسکندری ۵
88645043 27935105 مجری طرح ملی كاهش تلفات آقاي سيد رضا ميرزازاده حسيني 6
معاونت هماهنگي مالي ، پشتيباني و امور مجامع
88644957 27935630-88644955 معاون هماهنگي مالي ، پشتيباني و امور مجامع آقاي علی اصغر اسماعیل نیا ۱
88770603 88770606 - 88773044 مديركل اداره امور اداري و پشتيباني آقاي سيد ضياءالدين فخري ۲
88797781 88879964 - 88880868 مديرکل اداره امور مالي و ذيحسابي آقاي روح اله نجف پور ۳
88775284 88797708 مديركل دفترتلفيق و اطلاعات مالي آقاي پرويز حسن زاده ساماني ۴
88644951 27935480 و 88774094 مديركل دفتر مجامع عمومي و نظارت مال خانم مهوش روح اله زاده ۵
معاونت تحقيقات و منابع انساني
88644946 88644944 و27935660 معاون تحقيقات و منابع انساني آقاي سید حسین سجادی ۱
88645037 27935570 مدير كل دفتر  توسعه مديريت و بهره وري آقاي مسعود قنبرزاده ۲
88645046 27935381 مدير كل دفترتوسعه منابع انساني و آموزش   ۳
88797767 88799095-84773639 مديركل دفتر تحقيقات و توسعه فناوري آقاي سيد مسعود تقوايي 4
88644947 27935560 مدير كل دفتر فناوري اطلاعات ، ارتباطات وآمار آقاي غلامرضا رجبي 5

تاريخ بروز رساني: اسفند ماه 97
مآخذ :دفتر فناوري اطلاعات ، ارتباطات وآمار
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵