اطلاعات عمومي شركت ها

مديريت توليد برق

اطلاعات عمومي شرکت هاي مديريت توليد برق
نام شرکت نام شركت مديريت توليد برق نيروگا هاي تحت پوشش سمت نام سال تأسيس تلفن دورنگار گواهينامه ايزو مساحت مترمربع نشاني
مرکز تلفن website
E-mail
آذربايجان آذربايجان شرقي نيروگاه تبريز مديرعامل و مدير نيروگاه تبريز آقاي موسي حمزه خسرو شاهي ۱۳۷۱ ۰۴۱۱-۴۳۰۰۵۰۰-۲ ۰۴۱۱-۴۳۰۰۴۷۰ دارد _ تبريز- کيلومتر۱۶ جاده آذرشهر - صندوق پستي ۱۵۱- ۵۳۴۱۵www.tpgmco.com
۰۴۱۱-۴۳۰۰۴۸۱-۹۰
نيروگاه سهند مدير نيروگاه سهند آقاي ناصر معيني 0412-7280086-90 -
نيروگاه سبلان مدير نيروگاه سبلان آقاي شهرام معصوميان 0451-4464277 - info@tpgmco.com
نيروگاه صوفيان مدير نيروگاه صوفيان آقاي رشيد جنگل دوست 0472-3228010-1 -
  معاونت فني مهندسي آقاي سيدمحسن موسوي 0411-4300503 0411-4300470
  مسئول آمار آقاي صادق سعد آبادي ۰۴۱۱-۴۳۰۰۴۸۰-۹۰ ۰۴۱۱-۴۳۰۰۴۷۰
آذربايجان غربي   مديرعامل آقاي ابراهيم يکاني مطلق ۱۳۷۶ ۰۴۴۱-3365150 ۰۴۴۱-۲۲۳۰۶۰۶ دارد _ اروميه - خ شهيد باکري - ساختمان برق کد پستي ۵۷۱۴۴ صندوق پستي ۱۳۶۹ خوي- کيلومتر۱۵جاده خوي- سلماس صندوق پستي ۴۷۹
  ۰۴۴۱-۲۲۳۵۰۰۲-۲۲۳۱۶۸۸-۲۲۲۰۹۶۱
۲۲۲۲۹۶۹-2238860
_
نيروگاه چرخه ترکيبي خوي مدیر نیروگاه خوی آقای رحیم عالی زادعه   0461-3524256-7 0461-3524261
نيروگاه چرخه ترکيبي اروميه مدیر نیروگاه چرخه ترکیبی ارومیه آقای امیر مختاری آذر   0441-2543485  
نيروگاه گازي اروميه مدیر نیروگاه گازی ارومیه آقای غلامحسین سیمسار   0441-2771609 0441-2230606 wam.power@orumnet.com
  مدیر امور مهندسی و برنامه ریزی آقای محمدرضا فتاحی   0441-3374023-7 0441-2230606
مسئول آمار خانم ليلا حيدري   0441-3374471 0441-2230606
اصفهان اصفهان نیروگاه اصفهان مدير عامل آقای علی محمدرضا شیرانی 1370 0311-7882850-64 0311-7882091 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 785000 نشاني : اصفهان ـ ابتداي اتوبان ذوب آهن صندوق پستي ۱۱۳۵-۸۱۴۶۵
نیروگاه هسا مدیر نیرگاه گازی آقای منصور مصدق فر 0312-5224931 0312-5224399 www.isfahan.com
info@isfahan.com
شهيد محمد منتظري شهيدمحمد منتظري مدير عامل آقاي سید محسن افتخاری ۱۳۷۶ ۰۳۱۱-۳۸۰۲۵67 ۰۳۱۱-۳۸۰۴۴۷۲ دارد ۲۲۰۰۰۰۰ اصفهان ـ كيلومتر ۸ بزرگراه آزادگان صندوق پستي ۸۱۴۶۵/۱۴۸۵
معاونت مهندسي و برنامه ريزي آقاي غلامحسين رادان ۰۳۱۱-۳۸۰۲۵67-9 ۰۳۱۱-۳۸۰۴۴۷۲ www.isfahan.com
مسئول آمار پرسنلي آقای اکبری ۰۳۱۱-۳۸۰۲۵۶۷-۹ ۰۳۱۱-۳۸۰۴۴۷۲ info@isfahan.com
مسئول آمار (فني) آقای منافی ۰۳۱۱-۳۸۰۲۵۶۷-۹ ۰۳۱۱-۳۸۰۴۴۷۲
باختر شهيد مفتح همدان شهيد مفتح همدان مديرعامل آقاي جانعلي ابراهيمي 1373 ۰۸۱۱-۲۵۲6630-1 ۰۸۱۱-۲۵۲۰۶۰۳ ISO9001 (2008) 2720000 همدان ـ كيلومتر ۴۵ جاده تهران ص.پ۱۷۷-۶۵۵۱۴
معاون مهندسي و برنامه ريزي آقاي طاهر ميرزايي 0811-2529497 ISO14001(2004) www.tmpp.ir
معاون اداري و مالي - OHSAS18001(2007) ict@tmpp.ir
مسئول آمار آقاي سعید نوری    
شازند شازند سرپرت شرکت آقای علی بادرستانی ۱۳۷۸ ۰۸۶۲-۴۲۶۲۲33 ۰۸۶۲-۴۲۶۲۲۲۲ ISO9001 (2008) 2400000 اراك - كيلومتر1۵ جاده اراك ـ بروجرد- محور فرعی ازنا
معاون مالی و پشتیبانی آقای سیدجواد یعقوبی 0862-4262000 ISO14001(2004) www.shazandtpp.ir
مدیر امور برنامه ریزی (مسوول آمار) آقای اکبر احمدی OHSAS18001(2007) baderestani@shazandtpp.ir
تهران طرشت (شهيدفيروزي ) طرشت (شهيدفيروزي ) مدير عامل آقاي مجيد گودرزي فراهاني ۱۳۳۸ ۰۲۱-44280036-7 ۰۲۱-44280038 ندارد - تهران - ستارخان بالاتر از پل شيخ فضل الله نوري
۰۲۱-44280000 www.tpp.ir
معاونت توليد آقاي ابوالحسن شيباني ۰۲۱-۴۴۲۸۰۰۳۶-۷ ۰۲۱-۴۴۲۸۰۰۳۸ chatrabnous@tpp.ir
معاونت آموزش آقاي امير عدالت ۰۲۱-۴۴۲۸۰661 ۰۲۱-۴۴۲۸۰130 abnous@tpp.ir
مسئول بهره برداری آقای امیرحسین آهی ۰۲۱-۴۴۲۸۰345 ۰۲۱-۴۴۲۸۰345
شهيد منتظرقائم شهید منتظرقائم مدير عامل آقاي عبدالرضا گودرزي ۱۳۵۰ 063-36600345 026-36600708 دارد - كرج ـ كيلومتر۷جاده ملارد
026-36600701-5 www.mgpc.ir
  آقاي كاوه سواد كوهي 026-36609735 026-36600708
  آقای ابوالقاسم تهرانی 026-36602912 026-36600708
  آقای حسن فرضی 026-36602912 026-36600708 m.ghaem@tavanir.org.ir
  آقاي ايرج بهينه 026-36600701 026-36600708
  آقاي بابك فاضل بخشي 026-36600871 026-36600708
بعثت بعث مدير عامل آقاي عبدالرضا شیرمحمدی ۱۳۴۶ ۰۲۱-۵۵۰۶۴۰۲۰ ۰۲۱-۵۵۰۶۴۰۱۹ دارد - تهران ـ خزانه بخارائي فلكه اول خيابان مسجد ص.پ۱۶۱۸-۱۱۳۶۵
۰۲۱-۵۵۰۶۴۰۱۱-۳
معاونت مهندسي و برنامه ريزي آقاي حسین عیوض زاده ۰۲۱-۵۵۰۵۴۸۴۷ ۰۲۱-۵۵۰۶۴۰۱۹ www.besatpower.ir
معاونت توليد آقاي صمد صمدی فام ۰۲۱-۵۵۰۵۸۰۳۴ ۰۲۱-۵۵۰۶۴۰۱۹
معاونت تعميرات آقاي حسين عيوض زاده ۰۲۱-۵۵۰۵۸۰۳۴ ۰۲۱-۵۵۰۶۴۰۱۹ bpps@yahoo.com
معاونت اداري و مالي آقاي حافظ سركاكي ۰۲۱-۵۵۰۶۴۱۱۷ ۰۲۱-۵۵۰۵۰۷۰۰
مسئول آمار آقاي سيد مجتبي مير عابديني ۰۲۱-۵۵۶۴۱۱۶ ۰۲۱-۵۵۰۶۴۰۱۹
ري ري سرپرست نیروگاه آقاي محمدرضا شجاعی ۱۳۵۶ ۰۲۱-55221471-2 ۰۲۱-55221484 دارد - تهران ـ جاده قديم تهران - قم باقر شهر ص.پ۴۳۱۴-۱۸۷۴۵
۰۲۱-55221460-64
معاونت تعميرات ونگهداري آقاي محمدرضا شجاعی ۰۲۱-۵۵۲۲۱۴۷۵ ۰۲۱-۵۵۲۲۱۴۸۴ www.reypower.ir
معاونت مهندسي و برنامه ريزي آقاي شهردوست سلطانی ۰۲۱-۵۵۲۲3303 ۰۲۱-۵۵۲۲۱۴۸۴ rey@tavanir.org.ir
معاونت توليد آقاي محمدرضا شجاعی ۰۲۱-۵۵۲۲۱۱۵۴ ۰۲۱-۵۵۲۲۱۴۸۴ _
معاونت اداري و مالي آقاي تقی لک علی آبادی ۰۲۱-۵۵۲2۱۱۵۷ ۰۲۱-۵۵۲۲۱۴۸۴  
مسئول آمار آقاي جمشيد نادعلي ۰۲۱-۵۵۲۰۵۷۵۳ ۰۲۱-۵۵۲۲۱۴۸۴  
قم قم مدير عامل آقاي سید حمید شمس نیا ۱۳۷۲ 0253-8700929 0253-55223140 دارد - قم ـ كيلومتر ۱۵ جاده اراك ص.پ۴۱۱۱
0253-8700900-3 www.gccpp.com
معاونت توليد آقاي عباس صابری ۰۲۵3-۸۷۰۰۹۰۴ -
معاونت مهندسي و برنامه ريزي آقاي کریم حاصلی ۰۲۵3-۸۷۰۰۹14 - ghomccpp@gccpp.com
معاونت اداري و مالي آقاي علیرضا میرزا ابوالحسنی ۰۲۵3-8700929 -
مسئول آمار آقاي منصور مهر آرا ۰۲۵3-۸۷۰۰۹۲۴ -
شهيد رجائي شهيد رجائي مدير عامل آقاي علی فرهور ۱۳۷۱ ۰۲۱-۸۸۷۹6734 ۰۲۱-۸۸۷۹۶۷۳۵ \دارد - قزوين ـ كيلومتر ۲۵ اتوبان قزوين - تهران ص.پ۱۱۴۹-۳۴۱۴۶
۰۲۱-۸۸۷۹۶۶۸۱-۳ www.rajaeepowerplant.ir
معاونت مهندسي و برنامه ريزي آقاي خسرو عسگری ۰۲۱-۸۸۷۸۴۵۶۷ ۰۲۱-۸۸۷۹۶۷۳۵
معاونت تولید نیروگاه بخار آقاي محمد رضا فروغي اصل ۰۲۱-۸۸۷۸۴۵۶۴ ۰۲۱-۸۸۷۹۶۷۳۵
مدير نيروگاه سيكل تركيبي آقاي غلامحسين صادقپور ۰۲۱-۸۸۷۹۷۰۰۴ ۰۲۱-۸۸۷۹۶۷۳۵ Rajai Power@Tavanir.Org.ir
معاونت اداري و مالي و پشتیبانی آقاي فرامرز طارمیان ۰۲۱-۸۸۷۹۶۷۳۴ ۰۲۱-۸۸۷۹۶۷۳۵  
مدیر برنامه ریزی آقای محمد روشنفکر ۰۲۱-۸۸۷۹۶۶۸۱-۳ ۰۲۱-۸۸۷۹۶۷۳۵  
    مسئول آمار آقاي حسين لالمي- آقای علی ملکی   ۰۲۱-۸۸۷۹۶۶۸۷-۳ ۰۲۱-۸۸۷۹۶۷۳۵  
شرکت بهره برداری و تمعیراتی مپنا پرند مدير نيروگاه آقاي اصغر عبادی ۱۳۸۵ 021-55223425 021-55223130 ندارد - اتوبان تهران- ساوه جنب عوارضي دوم-روبروي پليس راه
021-56423182-4 _
مدير بهره برداري آقاي محسن فيض 021-55223408  
مدير مهندسي آقاي محسن ابوحيدري 021-55223422   _
مسئول آمار آقاي اکبر نوری 021-56432182  
شهدای پاکدشت سیکل ترکیبی دماوند مدير عامل آقاي محمد پورانیان ۱۳۸۳ 021-55221487 021-55221488 ندارد - تهران -كيلومتر۳۵ جاده گرمسار
021--55221489-91 www.dpgm.ir
معاونت مهندسي و برنامه ريزي آقاي نصرت اله علمدار ۰۲۱-۵۵۲۲۱۴۹۵ ۰۲۱-۵۵۲۲۱۴۸۸
معاونت اداري و مالي آقاي علي اصغر صالحي ۰۲۱-۵۵۲۲۱۴۶۲ ۰۲۱-۵۵۲۲۱۴۸۸ DAMAVAND@TREC.CO.IR
مسئول آمار آقاي رضا کاویانی ۰۲۱-۵۵۲۲۱۴۸۹ ۰۲۱-۵۵۲۲۱۴۸۸
خراسان نيروگاه هاي گازي خراسان - مديرعامل آقای ناصر قربان پناه ۱۳۶۱ ۰۵۱۱-۳۹۶۳۰۲۱ ۰۵۱۱-۳۹۶۳۰۲۳ دارد - مشهد- كيلومتر 10 جاده سرخس- جنب نيروگاه سيكل تركيبي شريعتي- صندوق پستي 91735-457
0511-3962001-5 www.khgpp.com
info@khgpp.ir
مسئول آمار آقاي معين افشار 0511-3961963
سيكل تركيبي شيروان معاون توليد آقاي حميد مطيعي 1384 0585-6343543 0585-6343550 دارد 120 شيروان- كيلومتر 12 جاده قوچان- صندوق پستي 114
0585-6343514 shirvan-ccpp@khgpp.ir
شريعتي معاون توليد آقاي حسن جعفري 1363 0511-3962001-4 0511-3961960 دارد 48 مشهد- كيلومتر 10 جاده سرخس
0511-3962001-4 wind.farm@yahoo.com
سيكل تركيبي كاوه معاون توليذ آقاي غلامحسين احتشام زاده 1388 0562-5222335-8 0562-5231651 دارد 120 قاين- كيلومتر 5 جاده قائن به گناباد
  wind.farm@yahoo.com
قاين معاون توليد آقاي غلامحسين احتشام زاده 1367 0562-5230745 0562-5222613 دارد 17.5 قاين- كيلومتر 5 جاده قائن به بيرجند
0562-5222335 wind.farm@yahoo.com
مشهد نيروگاه مشهد مديرعامل آقاي ناصر شاله 1351 0511-3652335 0511-3652335 ندارد 46.5 هكتار مشهد- ابتداي جاده سرخس- صندوق پستي 91735-648
0511-3652301-9 www.mashad-ppt.moe.org
رئيس بهره برداري آقاي فرهاد اردكانيان ۰۵۱۱-۳۶۶۴۳۷۲ ۰۵۱۱-۳۶۵۲۳۳۳
معاونت مالي و اداري آقاي غلامرضا كرماني مجاور ۰۵۱۱-۳۶۶۶۲۶۶ ۰۵۱۱-۳۶۵۲۳۳۳
مسئول آمار فني آقاي جلال محمد حسيني ۰۵۱۱-۳۶۵۲۳۰۱-۹ ۰۵۱۱-۳۶۵۲۳۳۳
مسئول آمار پرسنلي آقاي محسن آقا بيگي ۰۵۱۱-۳۶۵۲۳۰۱-۹ ۰۵۱۱-۳۶۵۲۳۳۳ niroogahmashhad@gmail.com
رئيس دفتر فني آقاي سيدمهدي عامل خوش نشين 0511-3652334 ۰۵۱۱-۳۶۵۲۳۳۳
رئيس تعميرات مكانيك آقاي احمد احمدي كمال 0511-3664371 ۰۵۱۱-۳۶۵۲۳۳۳
رئيس تعميرات برق و الكترونيك آقاي محمدرضا عبداللهي 0511-3664370 ۰۵۱۱-۳۶۵۲۳۳۳
رئيس قسمت شيمي آقاي سيد خليلي بني فاطمي 0511-3664373 ۰۵۱۱-۳۶۵۲۳۳۳
خيام نيشابور مديرعامل (سرپرست) آقای علي قندي ۱۳۸۳ ۰۵۵۱-6625470 ۰۵۵۱-6625471 ندارد - نيشابور- كيلومتر 5 جاده سبزوار- جنب پادگان قدس-صندوق پستي ۸۹۴-۹۳۱۳۵_
۰۵۵۱-6625460-4
http://khayam-ccpp.ir
مسوول آمار آقاي ابوالفضل سالار عابدي ۰۵۵۱-6625460-4 ney-ccpp@yahoo.com
توس نيروگاه توس مديرعامل آقاي محسن نعمتي ۱۳۶۳ ۰۵۱۱-۵۴۲۱۹۰۰ ۰۵۱۱-۵۴۲۱۹۸۲ ندارد - مشهد - كيلومتر ۱۵ جاده قوچان بعد از سه راهي فردوسي- صندوق پستي ۴۳۷-۹۱۷۳۴
۰۵۱۱-۵۴۲۱۸۱00-۸ www.tousspowerplant.com
معاونت مالي و اداري آقاي عباس صابري ۰۵۱۱-۵۴۲۱۹19 0511-6067570
معاونت اداري آقاي راستي ۰۵۱۱-۵۴۲۱۹۰۵ 0511-6067570
امور توليد آقاي سيدابوالقاسم يعقوبي ۰۵۱۱-۵۴۲۱۹۱۰ ۰۵۱۱-۵۴۲۱۸۱۸
دفتر مهندسي و برنامه ريزي آقاي مجتبي حاجي زاده صفار ۰۵۱۱-۵۴۲۱۹۰6 ۰۵۱۱-۵۴۲۱۸۱۸ m.obridokht@krec.ir
برنامه ريزي و نظارت آقاي علي رئيسيان 051-5421907 ۰۵۱۱-۵۴۲۱۸۱۸
امور شيمي آقاي محمود برادران ۰۵۱۱-۵۴۲۱۹۰۹ ۰۵۱۱-۵۴۲۱۸۱۸
معاونت تعميرات و نگهداري   0511-5421903 ۰۵۱۱-۵۴۲۱۸۱۸
امور تعميرات الكتريك آقاي سيدمحمد افخمي مصطفوي ۰۵۱۱-۵۴۲۱۹23 ۰۵۱۱-۵۴۲۱۸۱۸
امور تعميرات مكانيك آقاي محمدرضا زائر ترقي ۰۵۱۱-۵۴۲۱۹۰۸ ۰۵۱۱-۵۴۲۱۸۱۸
امور تعميرات سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق آقاي سيدحسين قريشي ۰۵۱۱-۵۴۲۱۹20 ۰۵۱۱-۵۴۲۱۸۱۸
مسئول آمار آقاي معمارپور ۰۵۱۱-۵۴۲۱۸۰۱-۹ ۰۵۱۱-۵۴۲۱۸۱۸
سبز بينالود بينالود مديرعامل آقاي فخر طاها ۱۳۸۷ ۰۵۱۲-۳۵۶۳۵۷۵ ۰۵۱۲-۳۵۶۳۵۷۹ ندارد - کيلومتر ۵۵ جاده مشهد نيشابور- صندوق پستي 91735-159
۰۵۱۲-۳۵۶۳205-7 _
wind.farm@yahoo.com
خوزستان مديريت توليد برق جنوب غرب (آبادان) نيروگاه آبادان مديرعامل آقاي عابدين صادق آبادي ۱۳۸۱ ۰۶۳۱-۴۴۲۸۵۵۳ ۰۶۳۱-۴۴۲۸۴۶۳ دارد - اهواز- كيلومتر ۹جاده آبادان - ماهشهر- صندوق پستي ۶۷۳
۰۶۳۱-۴۴۲۸۵۵۳ www.energypak.ir
معاونت فني و مهندسي آقاي جليل جمالي ۰۶۳۱-۴۴3۸3۵۳ ۰۶۳۱-۴۴۲۸۴۶۳
معاونت مالي و اداري آقاي غلامعباس صادقي ۰۶۱-۴۴۳۸۳۵۳ ۰۶۳۱-۴۴۲۸۴۶۳
مسئول آمار آقاي ندا رضوي ۰۶۳۱-۴۴28553 ۰۶۳۱-۴۴۲۸۴۶۳
مديريت توليد برق اهواز (رامين) رامين مديرعامل آقاي موسوي ۱۳۵۷ ۰۶۱۱-۴۴۳۱۶۷1 ۰۶۱۱-۴۴۳۱۵۸۲ دارد - اهواز- كيلومتر ۲۵ جاده مسجد سليمان
۰۶۱۱-۴۴۴۹۰۴۱-۳ www.Raminpower.ir
 
معاونت فني مهندسي آقاي محمدي ۰۶۱۱ - ۴۴۷۵۰۷۳ ۰۶۱۱ - ۴۴۷۵۰۷۳
مدير توليد نيروگاه اول آقاي نريم موسي ۰۶۱۱ - ۴۴۷۵۰۷۴ ۰۶۱۱ - ۴۴۷۵۰۷۴
مدير توليد نيروگاه دوم آقاي صادقي ۰۶۱۱ - ۴۴۶۲۱۷۲ ۰۶۱۱ - ۴۴۶۲۱۷۲
معاونت فني نظارت آقاي نجف آبادي ۰۶۱۱ - ۴۴۶۲۷۰۴ ۰۶۱۱ - ۴۴۶۲۷۰۴
معاونت مالي و پشتيباني آقاي جوانمردي ۰۶۱۱ - ۴۴۶۵۰۶۲ ۰۶۱۱ - ۴۴۶۵۰۶۲
معاونت فني تعميرات آقاي خادمي ۰۶۱۱ - ۴۴۷۵۰۷۸ ۰۶۱۱ - ۴۴۷۵۰۷۸
مسئول آمار خانم جانبازي ۰۶۱۱ - ۴۴۷۵۰۷۶ ۰۶۱۱ - ۴۴۷۵۰۷۶
رنجان زنجان نيروگاه سلطانيه مديرعامل آقاي حسين صبوري 1388 0242-5824094 0242-5824389 ندارد 440000 كيلومتر 25 اتوبان زنجان- تهران اراپي روستاي سرخه ديزج
معاونت توليد آقاي حسن عظيمي 0242-5824397   www.zpgmc.co.ir
معاونت اداري و مالي آقاي داود كردلو 0242-5824391   info@zpgmc.co.ir
معاونت مهندسي و برنامه ريزي آقاي مجتبي نعمتي 0242-5824395   irmojtaba@yahoo.com
رئيس اداره تعميرات ابزار دقيق آقاي حسين صمصامي 0242-5824395    
سرپرست امور تعميرات آقاي داريوش باقرلو      
رئيس اداره تعميرات الكتريك آقاي محسن يوشي      
رئيس اداره تعميرات مكانيك آقاي محمد طيبي      
مدير امور بهره برداري آقاي سيد حسين حسيني 0242-5824396    
مدير امور تداركات و انبار آقاي سعيد طاهري 0242-5822004    
مدير امور مالي آقاي بابك بيك محمدپور      
مسوول آمار فني آقاي محمد هاشمي 0242-5824395   hashemi.mhz@gmail.com
مسوول آمار پرسنلي خانم سيد عاليا مرتضوي      
روابط عمومي آقاي روح الله خدابخش     rkhodabakhsh@gmail.com
سمنان   شهيد بسطامي شاهرود سرپرست نيروگاه آقاي محمد اشتري   0272-3263018 0272-3263018   50 ashtari@tabiran.com
  شهيد قدس سمنان مدير نيروگاه آقاي منوچهر مرادي 1388 0231-2341129/ 0231-3341126/ 0231-33411236-7 0231-3341130   100 moradipars@yahoo.com
سيستان و بلوچستان مديريت توليد برق نيروگاه هاي استان سيستان و بلوچستان   مديرعامل آقاي پودينه تميز ۱۳۷۰ ۰۵۴۱-2512708 ۰۵۴۱-2512708 ندارد -  
نيروگاه بخار ايرانشهر جانشين مدير نيروگاه آقاي شهرام ايرانپاك 0547-2231605 0547-2225471 1500000 ايرانشهر - كيلومتر ۱۷ جاده بمپور
۰۵۴۷-۲۲۲۸۰۱۳-۱۴ www.sbpm.ir
safaie@sbpm.ir
نيروگاه گازي زاهدان مدير نيروگاه آقاي علي براني نژاد ۰۵۴۱-۲۵۱۲۷۱۴ ۰۵۴۱-۲۵۱۲۷۰۸ 500000 زاهدان- كيلومتر 5 جاده گوربند
۰۵۴۱-۲۵۱۲۷۰۸ www.sbpm.ir
rzbyghmi@sbpm.ir
نيروگاه گازي كنارك مدير نيروگاه آقاي حسين هاشم نژاد ۰۵۴۶-۴۲۲۲۲۶۶ ۰۵۴۶-۴۲۲۲۲۶۶ 350000 كنارك- ورودي اول شهر
0546-4222898 www.sbpm.ir
hlhasheminezjad@sbpm.ir
نيروگاه سيكل تركيبي چابهار مدير نيروگاه آقاي سيدرضا مرجان زاده ۰۵۴۵ - ۳۳۴۰693 ۰۵۴۵ - ۳۳۴۰۲۱۶ 1000000 كيلومتر 10 جاده چابهاربه ايرانشهر نرسيده به پليس راه چابهار
0545-3340212 www.sbpm.ir
غرب بيستون بيستون مديرعامل آقاي مجتبي رستمي ۱۳۷۳ ۰۸۳۱-2542030-1 ۰۸۳۱-2542700 داردIMS ۱۳۰۰۰۰۰ کرمانشاه - کيلومتر ۲۵ جاده همدان - بيستون
۰۸۳۱-۲۵۴۲۰۲۰ www.Bisotounps.ir
www.Bisotounps.ir
زاگرس مدير نيروگاه آقاي ميرزا عسكري 1389 ۰۸۳۱-2542689 ۰۸۳۱-2542700 ندارد ۱۳۰۰۰۰۰ کرمانشاه - کيلومتر ۲۵ جاده همدان - بيستون
0831-2542020 www.Bisotounps.ir
كارشناس راندمان و برنامه ريزي آقاي سعيد سلطاني 0831-2542722 www.Bisotounps.ir
کردستان گازي سنندج مديرعامل آقاي مجيد رحيمي فر ۱۳۸۴ ۰۸۷۱-۳۳۵۳۵۱۷ ۰۸۷۱-۳۳۵۳۵16 ISO9001-ISO14001- OHSAS18001 ۷۲۰۰۰۰ سنندج - ابتداي جاده سقز - بطرف پل شيخ -كيلومتر هفت
۰۸۷۱-۳۳۵۳۵۲۱-۸ www.sanandajpowerplant.ir
info@sanandajpowerplant.ir
مسئول آمار آقاي داريوش ابراهيمي ۰۸۷۱-۳۳۵۳521-8 0871-3353529
فارس فارس فارس مديرعامل آقاي مهدي پاك آيين ۱۳۷۱ ۰۷۱۱-۲۳۳۸۵۶۲ ۰۷۱۱-2307189 دارد - شيراز - چهار راه هدايت - ابتداي هدايت غربي پلاك 111 كد پستي 71347-45616
۰۷۱۱-2343151-4 www.fpgm.com
info@fpgm.com
مدير نيروگاه سيكل تركيبي فارس آقاي سيد علي ضيقمي ۰۷۱۱-۲۳۰۷۱۸۳ ۰۷۱۱-۲۳۰۷۱۸۳ جاده شيراز ـ فسا نرسيده به پليس راه كدپستي 71765 ص.پ 435
www.fpgm.com
info@fpgm.com
مدير نيروگاه گازي شيراز آقاي محمدرضا پارسا ۰۷۱۱-۷۲۶۰۴۰۷ ۰۷۱۱-۷۲۶۲۴۴۵ شيراز ـ بلوار مدرس - روبروي اداره راه و ترابري كد پستي 13514-71566
سرپرست دفتر برنامه ريزي و كيفيت آقاي جبه داري ۰۷۱۱-۲۳۴۳۱۵۱-۴ ۰۷۱۱-۲۳۰۷۱۸۹ www.fpgm.com
info@fpgm.com
جنوب فارس چرخه ترکيبي کازرون گازي کنگان و جهرم مديرعامل آقاي عباس دهقان ۱۳۷۵ ۰۷۱۱-۲۳۰۹۹۲۰ ۰۷۱۱-2309910-۹ دارد - شيراز - خيابان مشير نو - سه راه برق - صندوق پستي 518 - 71855
۰۷۱۱-2352975-2352149 www.sfpgmc.com
tolidjoonoob@sspgmc.co.ir
مدير نيروگاه سيكل تركيبي كازرون آقاي غلامعلي بازيار ۰۷۱۱-۲۲۴۰۴۰۷ ۰۷۱۱-۲۲۴۲۵۵۱ كازرون - كيلومتر 22 جاده فراشبند - صندوق پستي 354 - 73135
۰۷۲۱-۲۲۲۸۰۹۶ www.sfpgmc.com
مدير نيروگاه گازي كنگان آقاي شاهرخ جوينده 1374 ۰۷۷۲۷۲۲-۴۹۳۰ ۰۷۷۲۷۶۷-۲۴۳۰ جم - كيلومتر 12 جاده پالايشگاه وليعصر - روستاي تشان - صندوق پستي 77581-156
۰۷۷۲۷۲۲-۴۹۳۱ ۰۷۷۲۷۶۷-۲۴۳۲ tolidjoonoob@sspgmc.co.ir
مدير نيروگاه گازي بوشهر آقاي يوسف كروبي نيا 1354 ۰۷7۱-۴۵۴۳۸1۰ ۰۷1۱-۴۵۴۳۸۱۱ بوشهر - ميدان آزادي - خيابان شهداي نيروي دريايي
۰۷۷۱-۴۵۴۳۸۰۸ 0711-4543809 nirougahboushehr@yahoo.com
مدير نيروگاه سيكل نركيبي جهرم آقاي شهرام سلطاني 1386 0792-3624010 0792-3624012 جهرم - 25 كيلومتري جاده جهرم - شيراز - صندوق پستي 619
0792-3624015 tolidjoonoob@sspgmc.co.ir
مسوول آمار و برنامه ريزي آقاي قائم پرويزي 0711-2348002 0711-2309910 شيراز - خيابان مشير نو - سه راه برق - صندوق پستي 518 - 71855
0711-2307738-9 www.sspgmc.com
tolidjoonoob@sspgmc.co.ir
کرمان زرند زرند مدير عامل آقاي محمدرضا حيدري ۱۳۵۲ ۰۳۴۲-۴۲۲۳۶۶۰-۱ ۰۳۴۲-۴۲۲۴۶۵۸ ISO 9001 2008 - OHSAS18001 2007 ۲۰۰۰۰۰ زرند - بعد از پل راه آهن - ص پ ۷۷۶۱۵-۱۳۵
۰۳۴۲-۴۲۲۴۶۶۰-۱ www.zarkp.co.ir
معاونت بهره برداري آقاي سام ايزدي ۰۳۴۲-۴۲۲۴۶۶۰-۱ ۰۳۴۲-۴۲۲۴۶۵۸
مهندسي آقاي سيد عليرضا جعفري ۰۳۴۲-۴۲۲۴۶۶۰-۱ ۰۳۴۲-۴۲۲۴۶۵۸ zarkp@zarkp.co.ir
مسئول آمار خانم ليلا زنگي آّادي ۰۳۴۲-۴۲۲۴۶۶۰-۱ -
چرخه ترکيبي كرمان چرخه ترکيبي كرمان مدير عامل آقاي تيرافکن ۱۳۷۹ ۰۳۴۱-۲۵۲۱۲۲۰ ۰۳۴۱-۳۳۷۲۹۹۰-۲ دارد ۱۲۰۰۰۰۰ كرمان - كيلومتر ۳ جاده باغين ـ رفسنجان
    www.kpp.co.ir
امور مهندسي آقاي مهدي ابراهيمي ۰۳۴۱-3370049 ۰۳۴۱-3370049 _
تعميرات آقاي علي سيستاني ۰۳۴۱-۲۵۲۱۲۲۱-۴ ۰۳۴۱-۳۳۷۲۹۹۰
معاونت بهره برداري آقاي محمدعلي سعيد ۰۳۴۱-3370041 ۰۳۴۱-3370041
مسئول آمار آقاي امين زندي گوهريزي ۰۳۴۱-۲۵۲۱۲۲۲-۴ -
گيلان مديريت توليد برق لوشان لوشان مديرعامل آقاي صفايي پور جمال ۱۳۵0 ۰۱۳1-۶۳۵۳۳۹۴ ۰۱۳1-۶۳۵۳۴۲۱ ندارد 480000 گيلان- لوشان - کيلومتر 90 جاده قزوين - رشت - صندوق پستی 1148-44535
۰۱۳1-۶۳۵۳۳۵۵-0131-6353371 www.loshanpgmc.ir
info@loshanpgmc.ir
معاونت توليد آقاي مظفر حسيني قرالري ۰۱۳1-۶۳۵۳۳۵۵ ۰۱۳1-۶۳۵۳۴۲۱ _
معاونت مهندسي و برنامه ريزي آقاي محمدحسين بهمن نيا ۰۱۳1-۶۳۵۳۳۵۵ ۰۱۳1-۶۳۵۳۴۲۱
مسئول آمار آقاي محمدصادق احمدخاني ۰۱۳1-۶۳۵۳۳۵۵ ۰۱۳1-۶۳۵۳۴۲۱
مديريت توليد برق گيلان سيكل ترکيبي گيلان مديرعامل آقاي حميدرضا دائمي ۱۳۷۲ ۰۱۳1-۳۳۸۲۸۲۸ ۰۱۳1-۳۳۸۲۶۰۸ دارد 560000 گيلان-کيلومتر 15 جاده رشت - قزوين -صندوق پستی 1434-41635
۰۱۳1-۳۳۸۲۶۰۶-۷ www.gilan-ccpp.co.ir
gilan_ccpp@yahoo.com
معاونت توليد آقاي علي مصطفي سراجي   0131-3384311 0131-3382608
معاونت مهندسي و برنامه ريزي آقاي غلامرضا الفت بخش 0131-3382621 0131-3382608
مسئول آمار آقاي علي اكبر حسني پور   0131-3382607 0131-3382608
مازندران نکا (شهيدسليمي) نيروگاه بخار نيروگاه چرخه ترکيبي مدير عامل آقاي محمد ابراهيم طالبيان ۱۳۷۱ ۰۱۵۲-۵۲۴۴۰۰۵ ۰۱۵۲-۵۲۴۴۰۰۶ ندارد 2000000 مازندران ـ نكا كيلومتر۲۵ جاده زاغه مرز ص.پ۱۶۵
۰۱۵۲-۵522343 www.neka-power_plant.ir
معاونت اداري و مالي آقاي صفدر قشقاوي ۰۱۵۲-۵۲۴۴۰۰۵ ۰۱۵۲-۵۲۴۴۰۰۶
معاونت مهندسي و برنامه ريزي آقاي جمشيد نعيمي ۰۱۵۲-۵۵۲۲۳۶۹ ۰۱۵۲-۵۲۴۴۰۰۶
مدير نيروگاه بخار آقاي بهمن بهرام نژاد ۰۱۵۲-۵۵۲۲۳۶۷ ۰۱۵۲-۵۲۴۴۰۰۶ talebian@neka-power_plant.ir
مدير نيروگاه سيكل تركيبي   ۰۱۵۲-۵۵۲۲۳۵۴ ۰۱۵۲-۵۲۴۴۰۰۶
مسئول نظارت بر خدمات آقاي سيدمحمود حسيني ۰۱۵۲-۵۵۲۲۳۶۹ ۰۱۵۲-۵۲۴۴۰۰۶
مسئول آمار آقاي مسعود مهدوي ۰۱۵۲-۵۵۲۲۳۵۲ ۰۱۵۲-۵۲۴۴۰۰۶
هرمزگان مديريت توليد برق هرمزگان نيروگاه گازي و بخاري بندر عباس مديرعامل آقاي داوود محمودي 1359 ۰۷۶۱-۵۵۶۴۸۹۱ ۰۷۶۱-۵۵۶۴۴۶۴ ندارد ۱۱۵۰۰۰۰ بندرعباس - جاده اسكله شهيد رجائي
۰۷۶۱-۵۵۶۴900-5 www.hpgmc.co.ir
info@hpgmc.co.ir
Manager@hpgmc.co.ir
معاونت مهندسي و برنامه ريزي آقاي غلامعلي فيروزمند ۰۷۶۱-۵۱۱۱۷۳۶ ۰۷۶۱-۵۵۶۴۴۶۴ ga-firouzmand@hpgmc.co.ir
معاونت بهره برداري توليد آقاي حجت اسدي ۰۷۶۱-۵۱۱۱۷۴۸ ۰۷۶۱-۵۵۶۴۴۶۴ h-asadi@hpgmc.co.ir
معاونت تعميرات و نگهداري آقاي مسعود فراقي ۰۷۶۱-۵۵۶۴۴۶۴ ۰۷۶۱-۵۵۶۴۴۶۴ faraghi@hpgmc.co.ir
مسئول آمار خانم زهرا فرخ فر ۰۷۶۱-۵۱۱۱۷۴3 ۰۷۶۱-۵۵۶۴۴۶۴  
مديرت توليد برق خليج فارس نيروگاه گازي خليج فارس مديرعامل آقاي هاشم اميري مزرايي ۱۳۸۳ ۰۷۶۱ - 5554394 ۰۷۶۱ - ۵۵۵۴۳۹۴ ندارد 1065000 بندرعباس كيلومتر ۳۰ جاده ميناب - قلعه قاضي
۰۷۶۱ -۵۵۵۴۴۵۶ - ۰۷۶۱ ۵۵۵۴۳۷۶ www.pgpower.ir
مدير امور بهره برداري آقاي محمد مهني نژاد ۰۷۶۱-۵۵۶۴۸۳0 ۰۷۶۱-۵۵۵۴۳۹۴
مدير امور تعميرات آقاي هيوا خالندي ۰۷۶۱-۵۵۶۴۸۲۶ ۰۷۶۱-۵۵۵۴۳۹۴ info@pgpower.ir
مدير امور اداري و مالي آقاي سعيد اسماعيلي ۰۷۶۱-۵۵۶۴۸۲۶ ۰۷۶۱-۵۵۵۴۳۹۴
مدير دفتر فني و مهندسي آقاي مرادبخش بامري ۰۷۶۱-۵۵64891 ۰۷۶۱-۵۵۵۴۳۹۴
يزد يزد گازي يزد چرخه ترکيبي يزد شهيد زنبق يزد مديرعامل آقاي محمد جعفري كشكويي ۱۳۷۸ ۰۳۵۱-۷۲۵۴۱۰۰ ۰۳۵۱-۷۲۴۴۳۰۰ ۰۳۵۱-۷۲۵۲۰۸۰ ندارد ۹۰۰۰۰۰۰ يزد - جاده خضرآباد - جنب فولاد آلياژي
معاونت بهره برداري آقاي سيد محمد رضا كاظمي ۰۳۵۱-۷۲۴۴۳۳۲ ۰۳۵۱-۷۲۵۲۰۸۰ www.ypgmc.co.ir
معاونت تعميرات آقاي محمدرضا يمين زاده ۰۳۵۱-۷۲۴۴۳۳۲ ۰۳۵۱-۷۲۵۲۰۸۰
معاونت مالي و پشتيباني آقاي احمدرضا دشتي ۰۳۵۱-۷۲۴۴۳۳۰ ۰۳۵۱-۷۲۵۲۰۸۰
معاونت مهندسي و برنامه ريزي آقاي سيد محمدحسن جمال الديني ۰۳۵۱-۷۲52085 ۰۳۵۱-۷۲۵۲۰۸۰ info@ypgmc.co.ir
دفتر آمار آقاي ميراوليايي ۰۳۵۱-7252081 ۰۳۵۱-۷۲۵۲۰۸۰
روابط عمومي آقاي حسن علي اكبريان ۰۳۵۱-7252081 ۰۳۵۱-۷۲۵۲۰۸۰
اطلاعات عمومي نيروگا ه هاي بخش خصوصي
تهران رود شور (ماهتاب گستر) رود شور (ماهتاب گستر) مدير عامل آقاي سروش سالم ۱۳۸۵ 021-56434782-5   - - کيلومتر ۴۴ اتوبان تهران ساوه
021-56434782-5
معاونت فني و هماهنگي آقاي ياسر گلزاري 021-56434782-5 داخلي 4106    
مسئول آمار آقاي محمود رضا فارسي 021-56434782-5 داخلي 4106 021-56434753  
اصفهان نيروگاه گازي جنوب اصان (چهلستون) نيروگاه گازي جنوب اصفهان (چهلستون) مديرعامل شركت بهره برداري و تعميراتي مپنا آقاي عبدالغفور ضيايي ۱۳۸۴ 021-81981800 021-81982802 ISO 9001 OHSAS 18001 1000000 اصفهان - مباركه - كيلومتر ۱۰ جاده بروجن - ص پ ۳۷۳-۸۴۸۱۵
مدير نيروگاه آقاي خرم ضيايي 0335-5532928 0335-5532929
معاونت بهره برداري آقاي جباري ۰۲۱ - ۸۱۹۸4149 ۰۲۱ - ۸۱۹۸۲۸۰۲ siiom@yahoo.com
مسئول آمار آقاي حميد فرهنگيان ۰۳۳۵-۵۵۳۲۹39    
پرشيان فولاد سيكل تركيبي زواره مدير نيروگاه آقاي مهرداد بهادراني 1390 0362-54238380 0362-54238395   74000 اصفهان- زواره- كيلومتر 10 جاده شهراب
www.isfahan2.com
gilan_ccpp@yahoo.com
كنترل قدرت پارس سيكل تركيبي كاشان مدير نيروگاه آقاي محمدزمان جلويان 1388 0361-5517206 036254238395   500000 كيلومتر 25 جاده كاشان اردستان
 
 
خراسان (خصوصي) فردوسي فردوسي مدير عامل آقاي الله خاني 1387 ۰۵۱۱- ۵۴۲۱۶۹2 ۰۵۱۱ - ۵۴۲۱۶93 - - مشهد-كيلومتر 15 جاده قوچان بعد از سه راهي فردوسي -جنب نيروگاه توس
مسوول آمار آقاي حسام چرخكار 0511-5421677  
     
خوزستان (خصوصي) زرگان زرگان مدير عامل آقاي صادق آبادي ۱۳۵۸ ۰۶۱۱-۴۴۶۰۹۷۰-۸۰ ۰۶۱۱ - ۴۴۶۰۹۷۷ - - اهواز -کيلومتر ۵ جاده اهواز - مسجد سليمان
۰۶۱۱-۴۴۶۰۹۷۱-5 ۰۶۱۱ - ۴۴۶۰۹۷8  
 
  خرمشهر مدير نيروگاه آقاي حسين نوشين   0632-4283409   9001-14001-18001 130 هكتار خرمشهر- جاده امام جعفر صادق(ع) جنب شهرك صنعتي
مدير بهره برداري آقاي جواد دريس 0632-4283389   tabiran_kh89@yahoo.com
مدير مهندسي آقاي مرتضي دانشفر 0632-4283389    
دفتر آمار آقاي هاشم شيردل 0632-4283389    
روابط عمومي آقاي سعيد ميرعالي 0632-4283409    
    عسلويه مديرعامل آقاي رهنمون 1386 0772-7283016 0772-7283019 - - عسلويه- نيروگاه عسلويه
0772-7283017
    مبين مديرعامل آقاي فلاح 1383 0772-7262582 0772-7263475 - - عسلويه- نيروگاه مبين
0772-7262586
    متمركز پارس جنوبي مديرعامل آقاي عظيمي 1389 0772-7362853 0772-7362845 - - عسلويه- نيروگاه متمركز پارس جنوبي
    گاز مايع LNG مديرعامل آقاي باي 1389 0772--7462225 0772-7462228 - - كنگان- نيروگاه LNG
    طالبي سپيدان مديرعامل آقاي زارعي 1373 0712-7333977 071-7333977 - - سپيدان- سربست- نيروگاه شهيد طالبي
    سد درودزن مديرعامل آقاي اسلامي 1368 0711-2243330 داخلي 107 - - - مرودشت- سد درودزن
www.frrw.ir
    نيروگاه برقآبي ملاصدرا مديرعامل آقاي كريمي 1386 0711-2230180 0711-2230180 - - اقليد- شهر سده- روستاي تنگ براق
www.frrw.ir
    حافظ مديرعامل آقاي دانك 1391     حدود 950000   شيراز- نرسيده به پليس راه فسا- بعداز روستاي ظفرآباد
0711-7703077-8 nasresfhani_m@mapna.com
    گناوه مديرعامل آقاي حسن پري پور 1388 بهره برداري 1391 0772-3872249-51 0772-3872249-54 420000   كيلومتر 20 محور گناوه برازجان- بعداز روستاي پوزه گاه
0772-3872249-54 paripour_h@mapna.com
کرمان کهنوج کهنوج مدير عامل آقاي عظيم زاده ۱۳۸۶ 021-22600697 0349-22600697 - - کهنوج - میدان بهداری - جاده چاه ریگان - جنب پست ۲۳۰ - نیروگاه ۵۰ مگاواتی کهنوج
۰۳۴۹ - ۵۲۳۰۶۱۴
مدير نيروگاه آقاي واعظي ۰۳۴۹ - ۵۲۳۰۶۱۴ -
معاونت توليد نيروگاه آقابي قهاري ۰۹۱۲ ۲۸۹۵۸۴۶-021-22600697 -

تاريخ بروز رساني : تابستان 92
تعداد بازديد كنندگان :
مآخذ : معاون آمار و اطلاع رساني - دفتر فن آوري اطلاعات و آمار
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵