پروژه هاي انتقال

توزيع نيروي برق

اطلاعات عمومي شرکت هاي توزيع نيروي برق
نام شركت نام شركت توزيع نام مديرعامل تلفن دفتر مديرعامل دورنگار معاون بهره برداري و ديسپاچينگ معاون برنامه ريزي و مهندسي معاون فروش و خدمات مشترکين معاون مالي و پشتيباني معاون ... مسئول آمار سال تأسيس گواهينامه ايزو جمعيت (نفر) تعداد معاونت تعداد دفتر تعداد شهرستان تعدد شهر تعداد مديريت برق شهرستان (امور) تعداد ناحيه تعداد اداره تعداد قسمت نشاني
مرکز تلفن تلفن تلفن تلفن تلفن تلفن تلفن website
E-mail
آذربايجان استان اردبيل آقاي مهندس محمد ياوري کلور ۰۴۵۱
۷۷۴۱۶۲۳-۴
۰۴۵۱
۷۷۴۱۶۲۰
آقاي محمد حسين ديده بان آقاي حسين قديمي -   معاونت منابع انساني : آقاي منصور محمودي آقاي لطف الله وصاليان ۱۳۷۲ دارد ۱۲۲۸۱۵۵ ۴ ۱۱ ۹ ۹ ۹ ۰ ۶۰ - اردبيل - شهرک اداري بعثت (کارشناسان)
۰۴۵۱
۷۷۴۱۶۰۰-۹
www.aped.ir
۰۴۵۱
۲۲۳۲۶۷۱
۰۴۵۱
۷۷۴۱۶۱۸
- - ۰۴۵۱
۷۷۴۱۶۰۰-۹
amarard@aped.ir
استان آذربايجان شرقي آقاي مهندس محمد رضا اصولي تبريزي ۰۴۱۱
۵۲۶۱۶۷-۶
۰۴۱۱
۵۲۶۱۶۸۹
آقاي اکبر فرج نيا آقاي محمد باقر شاه نوه سي - آقاي حسن مهدي زاده معاونت منابع انساني : آقاي پرويز صدرائي آقاي نادر دهقان بخشايش ۱۳۷۱ دارد ۱۸۰۰۰۰۰ ۵ ۱۵ ۱۷ ۲۸ ۱۷ _ ۷۶ _ خيابان امام خميني - نبش خيابان خاقاني - ساختمان برق - شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي
۰۴۱۱
۵۲۶۱۶۷۱ - ۶
۰۴۱
۵۲۶۱۶۷۱-۶
۰۴۱۱
۵۲۶۱۶۷۱-۶
- ۰۴۱۱
۵۲۶۱۶۷۱-۶
۰۴۱۱
۵۲۶۱۶۷۱-۶
۰۴۱۱
۵۲۶۱۶۷۱-۶
www.ezepdico.ir
osoulitabrizi@
ezepdico.ir
info@
ezepdico.ir
استان آذربايجان غربي آقاي مهندس غلامرضا اتابکي پاسدار ۰۴۴۱
۳۴۶۲۹۹۹
۰۴۴۱
۳۴۴۵۵۹۸
آقاي عباس پيري آقاي رضا انامقي آقاي عليرضا غفاري آذر آقاي حميد کاظمي کيا معاونت منابع انساني : خانم منيره محسن زاده آقاي مير محسن محبتيان ۱۳۷۱ دارد ۲۸۷۳۴۵۹ ۵ ۳۴ ۱۷ _ ۲۰ _ ۷۲ _ اروميه ـ خيابان سربازان گمنام (برق سابق) نرسيده به ميدان مخابرات کد پستي ۵۸۴۷۹ - ۵۷۱۵۶ صندوق پستي ۵۶۹
۳۴۴۹۰۰۲
۰۴۴۱
۳۴۴۳۶۰۵
۰۴۴۱
۰۹۱۴
۳۴۱۳۸۳۳
۰۹۱۴
۳۴۱۴۸۲۲
۳۴۴۷۹۸۲
۰۴۴۱
۰۹۱۴
۴۴۶۰۶۶۵
۳۴۵۲۳۱۴
۰۴۴۱
www.waepd.ir
Waepdir@
yahoo.com
شهرستان تبريز آقاي مهندس علي اکبر برقي مقدم ۰۴۱۱
۳۳۰۰۵۳۳
۰۴۱۱
۳۳۲۸۹۵۰
آقاي ميرحميد سيد طاهري آقاي حبيب اله نهال پروري آقاي علي رمضاني آقاي حبيب کارگر شبستري معاونت منابع انساني : عبدالحسين ستايش حق آقاي احمد جاويدكيا ۱۳۷۵ دارد ۱۷۰۰۰۰۰ ۵ ۱۲ ۳ ۷ ۱۰ _ ۶۴ _ تبريز - کوي وليعصر - خيابان نظامي - اول قطران
۰۴۱۱
۳۳۲۸۹۴۶
۰۹۱۴ ۱۱۶۶۷۰۲ ۰۹۱۴ ۱۱۵۶۲۷۷ ۰۹۱۴ ۱۱۴۷۱۴۲ ۰۹۱۴ ۴۰۰۰۶۹۱ ۰۹۱۴ ۱۱۵۰۷۰۳ داخلي۲۱۶ www.toziehtabriz
.co.ir
info@
toziehtabriz.co.ir
اصفهان استان اصفهان آقاي مهندس حميد رضا پير پيران ۰۳۱۱
۶۲۴۵۰۹۰
۰۳۱۱
۶۲۷۵۵۴۹
آقاي محمود صادقي محمدي آقاي سيد جعفر محمد زاده آقاي بهنام شريفي آقاي عطاءا... توبه ياني - خانم مريم راهدار ۱۳۷۲ دارد _ ۵ ۱۲ _ _ ۲۱ _ ۵۵ _ اصفهان - چهارباغ بالا - خيابان شريعتي
۰۳۱۱
۶۲۷۳۰۱۱
۱۴ ۰۳۱۱
۶۲۸۰۰۳۳-۳۴
۰۳۱۱
۷۷۱۹۱۱۶
۰۳۱۱
۶۲۷۱۳۹۹
۰۹۱۳
۱۱۸۰۲۷۲
۰۳۱۱
۶۲۸۹۴۴۴
- ۰۳۱۱
۶۲۸۸۴۱۰
www.epedc.ir
info@epedc.ir
شهرستان اصفهان آقاي مهندس حميد علاقمندان ۰۳۱۱
۶۶۱۸۹۶۴
۰۳۱۱
۶۶۱۴۰۱۹
آقاي عليرضا کشاني آقاي مسعود جمشيديان آقاي نادر ميريان شهزاد صالحي معاونت منابع انساني : آقاي مهرداد داد خواه آقاي مهندس نادر مظاهري ۱۳۷۵ دارد ۱۹۸۶۵۴۲ ۵ ۱۲ ۱ ۵ ۹ _ ۵۶ _ اصفهان خيابان مير جنب بيمارستان سپاهان
۰۳۱۱
۶۶۱۳۰۱۱-۳
۰۳۱۱
۶۶۲۸۱۵۵
۰۳۱۱
۶۶۳۵۱۲۱
۰۳۱۱
۶۶۹۳۶۲۲
۰۳۱۱
۶۶۲۱۰۵۰
۰۳۱۱
۲۲۴۰۶۹۰
۰۳۱۱
۶۶۲۴۷۴۹
www.eepdc.ir
info@eepdc.ir
استان چهار محال و بختياري آقاي مهندس رحمت الله حماميان ۰۳۸۱
۲۲۲۵۱۹۸
۰۳۸۱
۲۲۲۸۴۷۶
آقاي مهندس محسن ميرزائيان آقاي مهندس مجيد خونساريان - آقاي سعيد امينيان - آقاي مهندس عليرضا زنديان ۱۳۷۲ دارد ۸۵۷۹۱۰ ۳ ۱۱ ۷ ۲۷ ۷ _ ۳۳ _ شهرکرد - بلوار آيت الله کاشاني- ميدان آيت الله دهکردي
۰۳۸۱
۲۲۵۴۷۴۰- ۳
۰۳۸۱
۲۲۴۱۰۵۰
۰۳۸۱
۲۲۴۲۶۰۳
- ۰۳۸۱
۲۲۲۸۴۷۳
- ۰۳۸۱
۲۲۵۴۷۴۳
www.chb-edc.ir
info@chb-edc.ir
باختر استان مرکزي آقاي مهندس داودعابدي ۰۸۶۱
۲۲۲۸۰۵۰
۰۸۶۱
۲۲۴۲۰۰۷
آقاي مهندس سيد محسن معنوي - - آقاي سِد حسين ميريحيايي - آقاي سعيد غديري ۱۳۷۰ دارد ۱۳۵۱۲۵۷ ۲ ۳ ۱۱ ۲۹ ۷ _ ۱ ۱۲ اراک ميدان دارايي خيابان امام موسي صدر کد پستي ۳۸۱۳۷-۷-۴۹۷۹
۰۸۶۱
۲۲۲۴۰۲۴-۶
۰۸۶۱
۲۲۴۶۰۰۲
- - ۰۸۶۱
۲۲۲۸۰۵۱
- ۰۸۶۱
۲۲۱۰۳۶۱
www.mpedc.ir
info@mpedc.ir
استان همدان آقاي مهندس حاجي رضا تيموري ۰۸۱۱
۸۲۷۴۶۳۳-۴
۰۸۱۱
۸۲۶۲۱۵۴
آقاي محمد بحريني بروجني آقاي محمد مهدي شهيدي - آقاي محمد شاهرخ فتحيان معاونت منابع انساني : آقاي عباس گودرزي آقاي قاسم ايزدي دوست ۱۳۷۱ دارد ۱۷۰۳۲۶۷ ۴ ۱۵ ۹ ۲۷ ۱۰ ۶ ۱۵ ۶ همدان - خ مهديه - روبروي سازمان جهاد کشاورزي
۰۸۱۱
۸۲۵۲۹۸۲ - ۸
۰۸۱۱
۸۳۵۳۰۲۴
۰۸۱۱
۸۲۷۴۶۳۶
- ۰۸۱۱
۸۲۷۴۶۲۸
۸۲۵۲۴۰۷ ۰۸۱۱
۸۲۷۴۶۳۶
www.edch.ir
info@edch:ir
لرستان آقاي مهندس علي حسين بيگي ۰۶۶۱
۳۲۲۵۶۰۲
۰۶۶۱
۳۲۳۱۲۹۱
- آقاي رسول سهيلي - - - خانم عاطفه پورشفيع ۱۳۷۲ دارد ۱۷۱۶۵۲۷ ۱ ۳ ۹ ۲۳ ۶ ۰ ۲ ۴ خرم آباد - ميدان ۲۲ بهمن - بلوار ولايت - بلوار مديريت - مجتمع اداري شركت توزيع نيروي برق استان
۰۶۶۱
۳۲۲۸۰۰۱-۵
- ۰۶۶۱
۳۲۰۷۷۴۸
- - - ۰۶۶۱
۳۲۰۸۵۶۴
www.
barghlorestan.ir
info@
barghlorestan.ir
تهران تهران بزرگ آقاي مهندس مهذب ترابي ۰۲۱
۸۸۰۳۹۶۸۳
۰۲۱
۸۸۰۳۹۴۱۷
آقاي مهندس كاظم بخشي آقاي مهندس بهادري دكتر ياقوتي - - خانم اكبري _ _ _ ۴ _ _ _ _ _ _ _ تهران - ميدان ونک - خيابان ملاصدرا - خيابان شيراز جنوبي - نبش کوچه سرو
۰۲۱
۸۸۰۵۷۰۹۰
۰۲۱
۸۸۰۶۷۰۶۷
۰۲۱
۸۸۰۴۸۹۴۱
۰۲۱
۸۸۲۱۵۵۱۱
- - ۰۲۱
۸۸۰۵۱۸۸۷
www.TBTB.IR
INFO@TBTB.IR
نواحي استان تهران آقاي مهندس سيد علي بربند ۰۲۱
۳۳۳۴۲۲۴۷
۰۲۱
۳۳۳۴۹۰۴۷
آقاي مهندس بهنام بيات آقاي مهندس فرهاد ورپشتي آقاي عباسعلي كاوه - برنامه ريزي و بودجه : آقاي حسن شاکري : آقاي اکبر دانشگر ۱۳۸۶ _ _ ۵ ۲۴ ۱۰ ۱ ۱۳ ۴ ۶ _ تهران - خيابان ۱۷شهريور - نرسيده به ميدان شهداء - ساختمان قديم پويش برق
۰۲۱
۳۹۹۷۱
۰۲۱
۳۹۹۷۲۳۵۰
۰۲۱
۳۳۳۳۹۲۶۹
۰۲۱
۳۳۳۳۰۰۵۵
- ۰۲۱
۳۳۳۴۲۰۲۲
۰۲۱
۳۹۹۷۲۴۱۶
www.tvedc.ir
info@tvedc.ir
استان قم آقاي مهندس سيد مرتضي نبوي ۰۲۵۱
۸۸۲۲۴۰۰
۰۲۵۱
۸۸۲۲۴۰۱
- آقاي عبدالرضا زبرجدي - آقاي حسن واحدي فرد - آقاي داود حافظي ۱۳۸۶ دارد _ ۴ ۱۴ ۱ ۴ ۱ ۰ ۲۳ ۰ قم - خيابان نيروگاه - نبش ميدان حضرات فاطمه زهرا (س)
_ - ۰۲۵۱
۸۸۳۷۰۳۲
- ۰۲۵۱
۸۸۳۷۲۸۲
- ۰۲۵۱
۸۸۰۲۸۲۲
www.QEPD-CO.ir
غرب استان تهران آقاي مهندس علي اصغر امجدي ۰۲۱
۲۱۲۲۵۰۰
۰۲۱
۲۵۴۳۷۳۰
آقاي مجتبي نقدي آقاي علي گل محمدي آقاي حسن عبدي آيت ا... گوگاني وش برنامه ريزي و بودجه : آقاي غلامرضا شقاقي آقاي حسن فعال محمدعلي ۱۳۸۶ دارد _ ۶ ۱۸ ۴ ۲۲ ۹ _ ۵ _ کرج - بلوار طالقاني شمالي - بالاتر از پل آزادگان - ابتداي بلوار امام رضا (ع)
۰۲۱
۲۱۲۲۰۰۰
۰۲۱
۲۱۲۲۴۰۰
۰۲۱
۲۱۲۲۳۰۰
۰۲۱
۲۱۲۲۱۵۰
۰۲۱
۲۱۲۲۲۰۰
۲۱۲۲۳۶۰ ۰۲۱
۲۱۲۲۳۵۲
WWW.wtppdc.ir
info@wtppdc.ir
خراسان استان خراسان جنوبي آقاي مهندس محمد علي ضامن ۰۵۶۱
۲۲۳۷۵۶۰
۰۵۶۱
۲۲۳۲۵۶۶
آقاي هادي منصوريان آقاي مهدي دادگر - - - آقاي رضا محمدي ۱۳۸۰ ندارد ۶۳۶۰۰۰ ۳ ۹ ۸ ۲۰ ۸ ۲ ۵ ۱ بيرجند ميدان طالقاني ص . پ ۴۹۷ - ۹۷۱۵۷
۰۵۶۱
۲۲۳۳۲۰۱
۰۵۶۱
۲۲۳۷۵۶۰
۰۵۶۱
۲۲۳۹۸۴۷
- - - ۰۵۶۱
۲۲۳۳۲۰۱
www.
skedc.ir
skedc@
skedc.ir
استان خراسان شمالي آقاي مهندس عزت ا... فياض ۰۵۸۴
۲۲۲۲۸۵۰
۰۵۸۴
۲۲۲۷۱۶۶
آقاي حسن حشمتي آقاي مهران قوامي - - - خانم عاطفه معيني پور ۱۳۸۱ ندارد ۸۲۸۳۷۷ ۳ ۱۱ ۷ ۱۶ ۱۱ _ ۲ _ استان خراسان شمالي ـ شهرستان بجنورد ـ خيابان طالقاني غربي ـ صندوق پستي ۱۶۷۳ كد پستي ۹۴۱۴۹۹۱۱۸۷
۰۵۸۴
۲۲۴۱۵۴۱ - ۳
۰۵۸۴
۲۲۳۷۷۲۶
۰۵۸۴
۲۲۳۳۷۷۶
- - - ۰۵۸۴
۲۲۳۳۷۷۶
www.nkedc.ir
info@nkedc.ir
استان خراسان رضوي آقاي مهندس محمد رضا مزيني ۰۵۱۱
۸۹۳۷۲۵۱
۰۵۱۱
۸۹۳۷۲۷۰
آقاي محمد ابراهيم شرکا - - - - آقاي عبدالحسين مهديزاده شهري ۱۳۷۰ ندارد _ ۵ ۲۳ ۲۳ ۴۸ ۲۳ _ ۱۴ ۳۴ مشهد - بزرگراه وکيل آباد - خيابان دانشجو - خيابان فرهنگ
۰۵۱۱
۸۹۳۷۲۹۰-۵
۰۵۱۱
۸۹۳۷۲۵۲
- - - - ۰۵۱۱
۸۹۳۷۲۶۶
www. KEDC.IR
شهرستان مشهد آقاي مهندس علي سعيدي ۰۵۱۱
۷۶۱۶۴۱۰
۰۵۱۱
۷۶۴۵۴۹۹
آقاي محمد حسين مشکيني آقاي محسن ذبيحي آقاي محسن حکاک صادقي آقاي محمد شعبانيان معاونت منابع انساني : آقاي بيژن بهشاد آقاي حميدرضا حسن آبادي ۱۳۷۳ دارد ۲۸۰۰۰۰۰ ۵ ۱۸ ۳ ۴ ۹ _ ۶ ۲ بلوار خيام جنب اداره صنايع
۰۵۱۱
۷۶۱۴۰۳۲-۴
۰۵۱۱
۷۶۴۶۳۳۶
۰۵۱۱
۷۶۲۱۶۲۶
۰۵۱۱
۷۶۵۸۲۹۴
۰۵۱۱
۷۶۸۱۰۵۲
۰۵۱۱
۷۶۸۱۰۵۶
۰۵۱۱
۷۶۱۸۵۶۱
www.meedc.ir
a.saeedi@
meedc.net
خوزستان استان خوزستان آقاي مهندس اسدا... اسديان ۰۶۱۱
۳۳۳۸۷۹۱
۰۶۱۱
۳۳۳۲۰۰۴
آقاي محمد رحيم خاني آقاي غلامحسين لوافيان نژاد _ آقاي مختار طاهريان معاونت منابع انساني : آقاي رضا دارابي آقاي حميد رحيمي اردلي ۱۳۷۰ ندارد ۱۱۵۴ شركتي ۵۲۴ پيمانكار ۵ ۹ ۲۷ ۳۷ ۳۲ ۴ ۱۵۴ ۵۸ اهواز امانيه خيابان شهيد منصفي
۰۶۱۱
۳۳۶۴۸۰۱-۴
۰۶۱۱
۳۳۶۵۸۳۲
۰۶۱۱
۳۳۶۵۸۱۷
_ ۰۶۱۱
۳۳۶۴۷۱۱
۰۶۱۱
۳۳۳۲۰۰۲
۰۹۱۶ ۳۱۳ ۳۰۵۲ www.kepdc.co.ir
info@kepdc.co.ir
شهرستان اهواز آقاي مهندس يدا... حضرتي يادکوري ۰۶۱۱
۳۳۸۲۸۶۹-۷۰
۰۶۱۱
۳۳۸۲۸۷۱
آقاي عبدالکريم سرداري آقاي بهرام جولائي _ آقاي بهرام چهرازي _ خانم آتنا عباسي ۱۳۷۶ دارد ۱۳۴۴۸۲۲ ۴ ۸ ۱ ۲ ۴ _ _ _ اهواز - کيانپارس - نيش خيابان دوم
۰۶۱۱
۳۳۸۲۸۶۳-۸
۰۶۱۱
۳۳۸۵۳۳۷
۰۶۱۱
۳۳۸۱۸۳۰
_ ۰۶۱۱
۳۳۸۹۰۲۱
_ ۰۶۱۱
۳۳۸۴۲۴۸
www.APDCO.IR
INFO@APDCO.IR
استان کهگيلويه و بويراحمد آقاي مهندس اکبر غلامي ۰۷۴۱
۳۳۳۴۹۰۰
۰۷۴۱
۳۳۳۴۳۱۸
آقاي محمد ابراهيم اسکندري آقاي حسن کريمي _ آقاي حمزه جعفري _ آقاي اميد دادار ۱۳۷۲ ندارد ۶۹۱۹۶۷ ۳ _ ۵ ۱۴ ۳ ۵ ۸ _ ياسوج - بلوار مطهري - شرکت توزيع برق استان کهگيلويه و بويراحمد
۰۷۴۱
۳۳۳۴۶۵۲
۰۷۴۱
۳۳۳۴۱۳۳
۰۷۴۱
۳۳۳۹۰۴۴
_ ۰۷۴۱
۳۳۳۴۸۱۰
_ ۰۷۴۱
۳۳۳۹۰۴۴
www.kbepdco.ir
omiddadar
@gmail.com
زنجان استان زنجان آقاي مهندس حسين صبوري ۰۲۴۱
۴۲۵۱۴۶۱
۰۲۴۱
۴۲۴۲۰۳۵
آقاي پيام جوادي آقاي عادل كاظمي آقاي منصور حيدري آقاي حميد عندليبي _ تابان معبودي ۱۳۷۲ ندارد ۹۷۸۳۱۰ ۴ ۱۱ ۷ ۱۶ ۱۱ ۰ ۳۷ _ زنجان - خيابان سرباز (سعدي شمالي)
۰۲۴۱
۴۲۴۰۰۱۱ - ۳
۰۲۴۱
۴۲۷۱۸۷۱
۰۲۴۱
۴۲۴۴۵۶۵
۰۲۴۱
۴۲۶۴۶۰۱
۰۲۴۱
۴۲۴۸۰۲۲
_ ۰۲۴۱
۴۲۵۴۶۰۲
www.ZEDC.ir
info@ZEDC.ir
استان قزوين آقاي مهندس سيد يوسف جبارزاده ۰۲۸۱
۲۲۳۹۹۹۱
۰۲۸۱
۲۲۳۹۹۹۰
آقاي احمد احمدي آقاي محمد تقي مرادي سيد باقر بابايي چگيني آقاي عنايت الله اميني _ خانم منيره صالحپور ۱۳۷۲ دارد ۱۱۴۳۲۰۰ ۵ ۱۳ ۵ _ ۵ _ ۲ _ قزوين - ميدان وليعصر (عج) ابتداي خ طالقاني
۰۲۸۱
۲۲۳۹۸۰۱-۵
۰۲۸۱
۲۲۳۹۸۲۰
۰۲۸۱
۲۲۳۰۵۴۰
۰۲۸۱
۲۲۴۳۵۸۳
۰۲۸۱
۲۲۳۹۲۷۴
_ ۰۲۸۱
۲۲۳۹۸۱۶
www.qazvin
-ed.co.ir
info@qazvin
-ed.co.ir
سمنان استان سمنان آقاي مهندس سيد محمد موسوي زاده ۰۲۳۱
۴۴۳۵۱۷۰-۱
۰۲۳۱
۴۴۳۵۱۷۲
آقاي مهندس سيدمحمد حسيني نژاد آقاي مهندس مجيد مداح _ آقاي محمد حسين نجم الدين _ آقاي نقي نظري ۱۳۷۹ دارد ۵۹۹۶۶۵ ۳ ۱۲ ۵ ۱۷ ۵ _ ۲۴ _ سمنان - شهرک گلستان - بلوار کاشف - نبش ميدان الغدير
۰۲۳۱
۴۴۳۵۱۶۰-۹
۰۲۳۱
۴۴۳۵۱۸۰
۰۲۳۱
۴۴۳۵۱۷۵
_ ۰۲۳۱
۴۴۳۵۱۵۵
_ ۰۲۳۱
۴۴۳۵۱۷۵
www.semepd.ir
info@semepd.ir
غرب استان کرمانشاه آقاي مهندس محمد مهدي قربي ۰۸۳۱
۸۲۳۵۱۶۳
۰۸۳۱
۸۲۳۵۱۵۷
آقاي امين حسيني آقاي عليمراد مرادي مجد آقاي سيد محمود باقري _ _ آقاي شاپور پايدار ۱۳۷۰ دارد ۱۹۵۸۰۰۰ ۴ ۱۲ ۱۴ _ ۶ _ ۶ ۹ کرمانشاه - خيابان شهيد علي امجديان (سيلو)
۰۸۳۱
۸۲۳۵۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۰۸۳۱
۸۲۳۵۱۵۵
۰۸۳۱
۸۲۳۵۱۶۱
۰۸۳۱
۸۲۳۵۱۶۵
_ _ _ www.kpedc.org
kpedc@yahoo.com
استان کردستان آقاي مهندس محمد مصطفي نجفيان ۰۸۷۱
۲۲۶۳۷۷۰
۰۸۷۱
۲۲۶۶۰۶۹
آقاي محمد صديق مفاخري آقاي نعمت اله کاکه خاني آقاي فرهاد احمد زاده آقاي رامين شيخ اسمعيلي _ آقاي مهندس معروف حميدي ۱۳۷۰ دارد ۱۴۴۲۰۰۰ ۴ ۱۰ ۱۰ ۳ ۱۰ ۰ ۴۵ ۰ سنندج - خيابان استقلال
۰۸۷۱
۲۲۵۱۳۰۲
۰۸۷۱
۲۲۶۴۰۸۴
۰۸۷۱
۲۲۶۳۷۷۶
۰۸۷۱
۲۲۵۵۶۶۰
۰۸۷۱
۲۲۶۳۷۸۴
_ ۰۸۷۱
۲۲۶۳۷۷۱
www.
KURDELECTRIC.ir
Info@kurdelectric.ir
استان ايلام آقاي مهندس ايرج جمشيد نژاد ۰۸۴۱
۳۳۳۷۴۰۱
۰۸۴۱
۳۳۳۳۰۲۰
آقاي فرزاد اسدي آقاي حيدر رشنو _ آقاي خليل شهبازي _ خانم زينب پور صفر ۱۳۷۱ دارد ۵۴۴۰۰۰ ۳ ۱۱ ۸ ۱۵ ۸ _ ۳۳ _ بلوار مدرس
۰۸۴۱
۳۳۵۳۷۲۲ - ۳۳۳۳۰۴۰ - ۳۳۳۳۰۲۰
  ۰۸۴۱
۳۳۳۷۴۰۲
_ ۰۸۴۱
۳۳۴۳۶۲۷
_ ۰۹۱۸ ۹۴۳۲۱۲۹ www.bargh
-ilam.ir
shtbo_ilam
@yahoo.com
فارس استان فارس آقاي مهندس اصغر حدادي ۰۷۱۱
۲۳۵۰۰۴۳
۰۷۱۱
۲۳۳۱۳۳۸
آقاي محمدعلي دوامي آقاي جليل کياني _ آقاي احمدرضا باقري معاونت منابع انساني : محمدرضا سعيدي نژاد خانم مريم يزداني و آقاي فضل اله تيماس ۱۳۷۰ دارد ۴۳۳۶۸۷۸ ۵ ۱۹ ۲۰ _ ۲۰ _ ۹ _ شيراز - خ هدايت ساختمان ۲۵۰ - ك پ ۴۵۹۵۹ - ۷۱۳۴۶ ص پ ۱۱۳۹ - ۷۱۳۶۵
۰۷۱۱
۲۳۵۲۳۱۱-۱۶
۰۷۱۱
۲۳۵۹۱۸۴
۰۷۱۱
۲۳۰۹۴۸۱
_ ۰۷۱۱
۲۳۳۳۵۴۹
۰۷۱۱
۲۳۵۰۰۴۳
۰۷۱۱
۲۳۳۸۹۸۰
۰۷۱۱
۲۳۰۹۴۸۱
WWW.
FARSEDC.IR
INFO@
FARSEDC.IR
شهرستان شيراز آقاي مهندس محمد حسن صحرائيان ۰۷۱۱
۲۲۹۹۴۸۶
۰۷۱۱
۲۲۹۳۲۶۶
آقاي آرش خليل پور آقاي اردلان ايلامي آقاي محمد رضا سلاحي آقاي قاسم نوروزپور آقاي عبدالامير نگارش آقاي محمدعلي رحماني فرد ۱۳۷۴ دارد ۱۶۰۰۰۰۰ ۵ ۴۰ ۶ ۷ ۶ _ ۱۱ _ شيراز - ميدان آزادي - ابتداي جام جم كدپستي ( ۱۳۳۹۶ - ۷۱۴۴۷ )
۰۷۱۱
۲۲۷۲۱۰۱-۵
۰۷۱۱
۲۳۴۳۶۱۵
۰۷۱۱
۲۲۹۸۴۹۹
۰۷۱۱
۲۲۹۸۳۰۳
۰۷۱۱
۲۲۹۹۴۸۲
۰۷۱۱
۲۲۹۰۸۳۷
۰۷۱۱
۲۲۷۲۱۰۱-۳۳۵
www.shirazedc
.co.ir
info@
shirazedc.co.ir
استان بوشهر آقاي مهندس سيد رضا رضوي ۰۷۷۱
۲۵۳۲۷۳۰
۰۷۷۱
۲۵۳۲۷۱۵
آقاي سيد مصطفي سجادي آقاي حسن آشوري آقاي علي اصغر حسني زاده _ _ خانم مظفري ۱۳۷۱ ندارد ۸۸۶۲۶۷ ۴ ۱۲ ۹ ۱۳ ۱۳ _ ۳۹ _ بوشهر خيابان امام خميني كد پستي ۷۵۱۵۷۷۸۴۳۱۱
۰۷۷۱
۲۵۳۲۷۲۹
_ _ _ _ _ ۰۷۷۱
۲۵۴۳۲۴۳
www.bedc.ir
info@bedc.ir
کرمان جنوب استان کرمان آقاي مهندس سيد محمود عطاري ۲۱۱۶۰۸۵ ۲۱۱۶۰۸۱ آقاي مراد اميري مقدم آقاي عبدالوحيد مهدوي نيا _ آقاي مجيد صبوحي _ آقاي غلامرضا لهراسبي ۱۳۸۰ دارد ۱۲۴۳۳۸۸ ۳ ۱۱ ۱۱ ۳۳ ۱۴ _ ۴ ۱۸ کرمان - بلوار جمهوري اسلامي - روبروي گمرک
۰۳۴۱
۲۱۱۵۶۲۰
۰۹۱۳
۱۴۰۱۱۵۰
۰۹۱۳
۱۴۰۹۴۳۹
_ ۰۹۱۳
۱۴۰۳۷۱۳
_ ۰۹۱۳
۲۹۹۹۲۱۴
www.sked.co.ir
tozi_jonub
_kerman@
yahoo.com
شمال استان كرمان آقاي مهندس منصور شجاعي ۰۳۴۱
۲۵۲۰۰۰۲
۰۳۴۱
۲۵۲۰۰۰۱
آقاي محمد اله داد آقاي احمد گنجعليخاني آقاي علي افتخاري آقاي اصغر رضائي پناه معاونت منابع انساني : آقاي حميد رضا زاده خانم مريم حسين رضايي ۱۳۸۰ دارد ۱۲۲۷۸۰۹ ۶ ۱۳ ۶ ۲۹ ۸ _ ۳۲ _ كرمان - خيابان خواجو - خيابان توانير
۰۳۴۱
۲۵۲۰۵۰۱ -۲
۰۳۴۱
۲۵۲۸۶۹۳
۰۳۴۱
۲۵۲۰۵۵۶
۰۳۴۱
۲۵۲۰۲۰۳
۰۳۴۱
۲۵۲۰۲۱۲
۰۳۴۱
۲۵۱۴۴۲۶
۰۳۴۱
۲۵۲۰۵۰۴
www.nked
.kr.co.ir
nked@
nked.kr.ir
گيلان استان گيلان آقاي مهندس جمشيد طالبي ۰۱۳۱
۶۶۶۳۰۰۰
۰۱۳۱
۶۶۶۴۴۹۹
آقاي محمدعلي قاطع ليگدوز آقاي محمد اسماعيل هنرمند _ آقاي محمدرضا پورعلي - آقاي محمود کاظمي فرد ۱۳۷۱ ندارد ۲۴۵۸۹۰۲ ۵ ۲۱ ۲۰ ۴۹ ۲۲ _ ۸۵ _ رشت - بلوار امام خميني - آب و برق
۰۱۳۱
۶۶۶۵۰۰۱-۷
۰۱۳۱
۶۶۶۲۱۸۵
۰۱۳۱
۶۶۶۲۸۹۴
_ ۰۱۳۱
۶۶۶۱۶۴۱
- ۰۱۳۱
۶۶۶۵۰۰۱-۷
www.gilanpdc.ir
info@gilanpdc.ir
مازندران استان مازندران آقاي مهندس منوچهر جعفري ۰۱۵۱
۲۲۶۱۱۸۱
۰۱۵۱
۲۲۶۳۸۰۲
۰۱۵۱
۲۲۶۱۶۳۰
آقاي محمدرضا خواجه سماكوش آقاي بهروز درويش متولي آقاي شجاع محمودي عالمي آقاي خداداد مهدويان راد معاونت منابع انساني : آقاي محمد حسين اسدي گرجي آقاي حسن طالبي خشكرودي ۱۳۷۱ دارد ۲۲۰۱۲۳۰ ۶ ۲۳ ۱۱ ۲۲ ۱۱ ۲ ۵ ۱۷ ساري - خيابان امير مازندراني - روبروي وصال شيرازي
۰۱۵۱
۲۲۶۲۸۹۰-۱
۰۱۵۱
۲۲۶۳۱۷۳
۰۱۵۱
۲۲۶۳۰۶۲
۰۱۵۱
۲۲۶۴۱۷۱
۰۱۵۱
۲۲۶۱۲۰۲
۰۱۵۱
۲۲۶۲۸۹۴
۰۱۵۱
۲۲۶۰۶۹۵
www.maztozi.ir
info@maztozi.ir
غرب مازندران آقاي مهندس نور الله دهبندي 01152140240 01152140243 آقاي رمضان خسروي فر آقاي مصطفي سالار - سيد مرتضي رضا زاده - آقاي سهيل صابر ميمندي ۱۳۷۷ دارد ۷۶۵۲۵۷ ۳ ۱۳ ۷ ۱۸ ۷ - - ۱۱ چالوس - خيابان هفده شهريور - بلوار بسيج
  01152140232 01152140246 01152140237 01152140252 01152140245 - info@bargh
-gmaz.ir
www.bargh
-gmaz.ir
استان گلستان آقاي مهندس كرم رضايي ۰۱۷۱
۲۳۳۲۵۶۷
۰۱۷۱
۲۳۴۰۶۳۱
آقاي قاسم شهابي - - - آقاي عليرضا حيدري آقاي شهرام شاهي ۱۳۷۸ دارد ۱۶۱۶۹۵۰ ۴ - ۱۱ ۱۷ ۱۱ - ۱۱ - گرگان - خيابان وليعصر - عدالت ۲۳ - توزيع برق گلستان
- ۰۱۷۱
۲۳۴۶۱۲۰
- - - ۰۱۷۱
۲۳۴۶۱۲۵
۰۱۷۱
۲۳۶۳۵۴۰۰
http://www.ped-
golestan.com
barnamehrizy@
ped-golestan.com
هرمزگان استان هرمزگان آقاي مهندس محمدصادق وجداني ۰۷۶۱
۵۵۶۴۰۴۸
۰۷۶۱
۵۵۶۴۱۷۲
آقاي محمد ذاکري زيارتي آقاي سيد مجيد حيدري آقاي سيد محمدرضا موسوي پور آقاي غلامرضا سهيلي راد - آقاي زاهدي ۱۳۷۱ دارد ۱۴۰۳۶۷۴ ۵ ۱۶ ۱۳ ۲۳ ۱۳ ۱۳ ۶۵ _ بندرعباس - بلوار جمهوري اسلامي - جنب شهرک مسکوني زيتون - صندوق پستي ۱۴۹۶۷ - ۷۹۱۴۵ کد پستي ۷۵۱۱۵ - ۷۹۱۳۶
۰۷۶۱
۵۵۶۴۱۷۰
۰۷۶۱
۴۵۱۲۷۳۷
۰۷۶۱
۴۵۱۲۳۳۴
۰۹۱۷
۱۶۵۱۲۴۸
۰۹۱۷
۱۶۱۵۰۹۵
- ۰۷۶۱
۵۵۶۴۱۶۵
www.Hedc.co.ir
info@HEDC
.CO.IR
يزد استان يزد آقاي مهندس محمد رضا صحتي ۰۳۵۱
۶۲۴۳۳۳۳
۰۳۵۱
۶۲۴۹۱۱۰
آقاي عليمحمد انتظاري آقاي محمد حسين شريعتي نصب - آقاي عبدالغني رضاييان - خانم الهام اسدي ۱۳۷۲ دارد ۴۰۱ ۳ ۰ ۱۰ ۲۳ ۸ ۰ ۱ ۴ يزد - بلوار منتظر قائم - شركت توزيع نيروي برق استان يزد
۰۳۵۱
۶۲۴۳۱۱۱
۰۳۵۱
۶۲۴۵۹۰۸
۰۳۵۱
۶۲۸۵۵۲۸
- ۰۳۵۱
۶۲۸۴۷۴۴
- ۰۳۵۱
۶۲۴۳۱۱۱
www.yedc.ir
info@yedc.ir

تاريخ بروز رساني : پاييز ۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
مآخذ : معاون آمار و اطلاع رساني - دفتر فن آوري اطلاعات و آمار
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵