اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (شش ماه اول سال 1384)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
شش ماه اول
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4.6 46052.4   46052.4 48151.6   48151.6 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
35.3 12133.0 194.168 11938.8 16414.9 218.18 16196.7 گازي
4.0- 20500.4   20500.4 19687.9   19687.9 چرخه ترکيبی
16.8- 158.1 58.523 99.5 131.5 44.776 86.7 ديزلی
7.0 78843.9 252.691 78591.2 84385.8 262.95 84122.9 جمع حرارتي
34.6 7028.2 0.178 7028.0 9459.2 0.112 9459.1 برقآبی
9.3 85872.0 252.869 85619.2 93845.0 263.07 93581.9 جمع
4.6 3111.3   3111.3 3254.8   3254.8 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
68.5 70.7 2.523 68.2 119.1 1.897 117.2 گازي
4.0- 381.3   381.3 366.0   366.0 چرخه ترکيبی
19.6- 11.0 3.369 7.6 8.9 2.122 6.7 ديزلی
4.9 3574.3 5.892 3568.4 3748.8 4.019 3744.8 جمع حرارتي
4.8 47.3 0.056 47.3 49.6 0.047 49.5 برقآبی
4.9 3621.6 5.948 3615.7 3798.4 4.066 3794.3 جمع
4.6 42941.2   42941.2 44896.8   44896.8 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
35.1 12062.3 191.645 11870.6 16295.7 216.28 16079.5 گازي
4.0- 20119.1   20119.1 19321.9   19321.9 چرخه ترکيبی
16.6- 147.0 55.154 91.9 122.6 42.654 79.9 ديزلی
7.1 75269.6 246.799 75022.8 80637.0 258.93 80378.1 جمع حرارتي
34.8 6980.9 0.122 6980.7 9409.6 0.065 9409.5 برقآبی
9.5 82250.4 246.921 82003.5 90046.6 259 89787.6 جمع
14.4 9278.6   9278.6 10618.8   10618.8 بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
38.7 467816.6 91998.8 375817.8 648747.5 102765 545982.2 گازي
-45.3 35932.3   35932.3 19658.0   19658.0 چرخه ترکيبی
23.8- 50130.3 18797.8 31332.5 38202.2 12771 25431.4 ديزلی
27.4 563157.8 110797 452361.2 717226.5 115536 601690.4 جمع
1.4 11356321.9   11356321.9 11517162.2   11517162.2 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
32.1 3915974.1   3915974.1 5172515.1   5172515.1 گازي
3.0- 4275685.2   4275685.2 4148464.9   4148464.9 چرخه ترکيبی
6.6 19547981.1   19547981.1 20838142.2   20838142.2 جمع
79.0 691189.6   691189.6 1237061.9   1237061.9 بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
79.0 691189.6   691189.6 1237061.9   1237061.9 جمع
  70.4     68.5     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵