اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (آبان سال 1384)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
آبان ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4.1 6243.4   6243.4 6501.5   6501.5 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
16.9 1997.7 24.84 1972.9 2335.4 27.35 2308.0 گازي
0.2 3300.7   3300.7 3307.3   3307.3 چرخه ترکيبی
13.3- 13.9 6.17 7.7 12.1 3.71 8.4 ديزلی
5.2 11555.8 31.00 11524.8 12156.2 31.06 12125.2 جمع حرارتي
24.1 555.3   555.3 689.0   689.0 برقآبی
6.1 12111.0 31.00 12080.0 12845.2 31.06 12814.2 جمع
6.8 447.1   447.1 477.5   477.5 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
14.8 11.6 0.34 11.3 13.4 0.40 13.0 گازي
2.8 55.6   55.6 57.2   57.2 چرخه ترکيبی
18.9- 1.1 0.46 0.6 0.9 0.22 0.7 ديزلی
6.5 515.5 0.81 514.7 548.9 0.62 548.3 جمع حرارتي
17.0 4.4 0.00 4.4 5.1 0.00 5.1 برقآبی
6.6 519.8 0.81 519.0 554.0 0.62 553.4 جمع
3.9 5796.3   5796.3 6024.0   6024.0 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
16.9 1986.1 24.49 1961.6 2322.0 26.95 2295.0 گازي
0.2 3245.1   3245.1 3250.1   3250.1 چرخه ترکيبی
12.8- 12.8 5.70 7.1 11.2 3.49 7.7 ديزلی
5.1 11040.3 30.20 11010.1 11607.3 30.44 11576.8 جمع حرارتي
24.1 550.9   550.9 683.9   683.9 برقآبی
6.0 11591.2 30.20 11561.0 12291.2 30.44 12260.7 جمع
17.4 1672.7   1672.7 1963.2   1963.2 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
191.1 72978.0 11926.32 61051.6 212413.6 12746.10 199667.5 گازي
323.6 29039.4   29039.4 123014.9   123014.9 چرخه ترکيبی
15.0- 4216.4 1884.41 2332.0 3581.9 1104.40 2477.5 ديزلی
216.0 107906.5 13810.7 94095.8 340973.6 13850.5 327123.1 جمع
25.2- 1315198.1   1315198.1 984369.7   984369.7 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
7.3- 636523.6   636523.6 590069.9   590069.9 گازي
9.3- 664874.9   664874.9 602903.1   602903.1 چرخه ترکيبی
16.8- 2616596.5   2616596.5 2177342.7   2177342.7 جمع
133.7 323308.7   323308.7 755449.3   755449.3 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
133.7 323308.7   323308.7 755449.3   755449.3 جمع
  73.0     70.3     ضريب بار توليدي درصد
بعلت مشکلات درسوخت رساني گازطبيعي درنيروگاهاي گازي صوفيان/ اروميه/ کازرون ودماوند مصرف سوخت نفت گازافزايش داشته است.
بعلت مشکلات در سوخت رساني گاز طبيعي در نيروگاهاي بخاري مصرف سوخت نفت کوره افزايش داشته است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵