اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (بهمن سال 1384)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
بهمن ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2,2 14855   14855 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
26,1 8333,8 122,8 8211 10511,8 122,8 10389 گازي
0,0 6832   6832 6832   6832 چرخه ترکيبی
0,1- 493 69 424 492,7 47,6 445,1 ديزلی
8,2 30513,8 191,8 30322 33016,5 170,4 32846,1 جمع حرارتي
28,9 4494 1 4493 5792,2 1,2 5791 برقآبی
10,9 35007,8 192,8 34815 38808,7 171,6 38637,1 جمع
2,1 14562   14562 14872   14872 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
12,7 7888 88 7800 8888 88 8800 گازي
0,0 6362   6362 6361   6361 چرخه ترکيبی
9,4- 403 73 330 365 47 318 ديزلی
4,4 29215 161 29054 30486 135 30351 جمع حرارتي
27,3 4125,8 0,8 4125 5254   5254 برقآبی
7,2 33340,8 161,8 33179 35740 135 35605 جمع
3,4 14056   14056 14538   14538 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
12,6 7625 60 7565 8587 88 8499 گازي
0,1- 6249   6249 6241   6241 چرخه ترکيبی
18,4- 196 50 146 160 25 135 ديزلی
5,0 28126 110 28016 29526 113 29413 جمع حرارتي
110,9 2450,5 0,5 2450 5169   5169 برقآبی
13,5 30576,5 110,5 30466 34695 113 34582 جمع
0,7- 13610   13610 13512   13512 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
4,9 7061 39 7022 7410 41 7369 گازي
1,1 5098   5098 5152   5152 چرخه ترکيبی
14,0- 143 33 110 123 14 109 ديزلی
1,1 25912 72 25840 26197 55 26142 جمع حرارتي
137,1 1979,13 0,13 1979 4693   4693 برقآبی
10,8 27891,13 72,13 27819 30890 55 30835 جمع
8,4 23640 35 23605 25621 34 25587 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)
ماخذ اطلاعات حداکثر بار توليدي همزمان شرکت مديريت شبکه برق ايران و ساير اطلاعات دريافتي از شرکت هاي برق منطقه اي ميباشد .
بدون اطلاعات پتروشيمي فجر
اختلاف در سرجمع تا يک رقم , به علت سرراست کردن ارقام است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵