اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (بهمن سال 1384)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
بهمن ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
1,6- 7747,2   7747,2 7621,4   7621,4 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
12,4- 1977,5 14,3 1963,2 1732,5 17,3 1715,1 گازي
10,9 1935,9   1935,9 2146,7   2146,7 چرخه ترکيبی
28,0- 17,6 6,5 11,1 12,7 3,5 9,1 ديزلی
1,4- 11678,2 20,9 11657,3 11513,3 20,9 11492,4 جمع حرارتي
136,9 581,2 0,0 581,2 1377,1 0,1 1377,0 برقآبی
5,1 12259,4 20,9 12238,5 12890,4 21,0 12869,4 جمع
2,2- 522,9   522,9 511,7   511,7 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
1,2- 12,2 0,0 12,2 12,1 0,2 11,9 گازي
7,0- 35,0   35,0 32,6   32,6 چرخه ترکيبی
24,1- 1,3 0,4 0,9 1,0 0,2 0,8 ديزلی
2,5- 571,5 0,4 571,0 557,3 0,4 556,9 جمع حرارتي
1,4 4,364 0,006 4,358 4,426 0,006 4,420 برقآبی
2,4- 575,8 0,4 575,4 561,7 0,4 561,3 جمع
1,6- 7224,2   7224,2 7109,7   7109,7 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
12,5- 1965,3 14,3 1951,0 1720,4 17,1 1703,3 گازي
11,2 1900,9   1900,9 2114,1   2114,1 چرخه ترکيبی
28,3- 16,3 6,1 10,2 11,7 3,4 8,4 ديزلی
1,4- 11106,7 20,4 11086,3 10956,0 20,5 10935,5 جمع حرارتي
138,0 576,9 0,0 576,8 1372,7 0,1 1372,6 برقآبی
5,5 11683,6 20,5 11663,1 12328,7 20,6 12308,1 جمع
356,7 2156,7   2156,7 9849,7   9849,7 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
19,4- 241508,6 6684,4 234824,2 194692,6 8077,9 186614,8 گازي
0,3- 116308,1   116308,1 115992,7   115992,7 چرخه ترکيبی
27,3- 5201,6 1855,4 3346,2 3783,4 1019,8 2763,6 ديزلی
11,2- 365174,9 8539,8 356635,1 324318,4 9097,7 315220,7 جمع
8,1- 801810,5   801810,5 736931,8   736931,8 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
4,0- 433377,7   433377,7 416168,4   416168,4 گازي
19,2 328250,9   328250,9 391377,0   391377,0 چرخه ترکيبی
1,2- 1563439,1   1563439,1 1544477,2   1544477,2 جمع
1,4 1235297,3   1235297,3 1252125,9   1252125,9 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
1,4 1235297,3   1235297,3 1252125,9   1252125,9 جمع
  72,0     69,9     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵