اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (دي سال 1384)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
دي ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2,2 14855   14855 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
22,3 8333,8 122,8 8211 10193,8 122,8 10071 گازي
0,0 6832   6832 6832   6832 چرخه ترکيبی
0,1- 493 69 424 492,7 47,6 445,1 ديزلی
7,2 30513,8 191,8 30322 32698,5 170,4 32528,1 جمع حرارتي
23,3 4494 1 4493 5542,2 1,2 5541 برقآبی
9,2 35007,8 192,8 34815 38240,7 171,6 38069,1 جمع
2,1 14562   14562 14872   14872 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
9,3 7888 88 7800 8618 88 8530 گازي
3,8- 6362   6362 6120   6120 چرخه ترکيبی
9,4- 403 73 330 365 47 318 ديزلی
2,6 29215 161 29054 29975 135 29840 جمع حرارتي
21,9 4125,8 0,8 4125 5029   5029 برقآبی
5,0 33340,8 161,8 33179 35004 135 34869 جمع
1,2 14056   14056 14227   14227 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
11,6 7456 60 7396 8321 88 8233 گازي
1,6 6249   6249 6351   6351 چرخه ترکيبی
16,8- 197 49 148 164 24 140 ديزلی
4,0 27958 109 27849 29063 112 28951 جمع حرارتي
34,0 2473,5 0,5 2473 3315   3315 برقآبی
6,4 30431,5 109,5 30322 32378 112 32266 جمع
0,3 13502   13502 13538   13538 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
10,4 6680 25 6655 7377,2 51,2 7326 گازي
7,3 5316   5316 5704   5704 چرخه ترکيبی
9,0- 144 32 112 131 16 115 ديزلی
4,3 25642 57 25585 26750,2 67,2 26683 جمع حرارتي
16,5 2321,13 0,13 2321 2705   2705 برقآبی
5,3 27963,13 57,13 27906 29455,2 67,2 29388 جمع
8,0 23729 38 23691 25638 40 25598 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)
ماخذ اطلاعات حداکثر بار توليدي همزمان شرکت مديريت شبکه برق ايران و ساير اطلاعات دريافتي از شرکت هاي برق منطقه اي ميباشد .
بدون اطلاعات پتروشيمي فجر
اختلاف در سرجمع تا يک رقم , به علت سرراست کردن ارقام است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵