اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (دي سال 1384)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
دي ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4,1 7555,8   7555,8 7867,7   7867,7 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
4,9 2104,3 13,724 2090,6 2207,6 17,093 2190,5 گازي
4,9 2195,9   2195,9 2304,2   2304,2 چرخه ترکيبی
29,2- 17,9 6,328 11,6 12,7 3,168 9,5 ديزلی
4,4 11873,9 20,052 11853,8 12392,3 20,261 12372,0 جمع حرارتي
37,7 507,9 0,054 507,8 699,2 0,061 699,2 برقآبی
5,7 12381,7 20,106 12361,6 13091,5 20,322 13071,2 جمع
3,4 517,7   517,7 535,3   535,3 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
13,8 12,3 0,198 12,1 14,0 0,2 13,8 گازي
45,8- 71,5   71,5 38,8   38,8 چرخه ترکيبی
21,6- 1,3 0,389 0,9 1,0 0,197 0,8 ديزلی
2,3- 602,8 0,587 602,2 589,1 0,397 588,7 جمع حرارتي
23,3 3,8 0,01 3,8 4,6 0,0066 4,6 برقآبی
2,1- 606,6 0,597 606,0 593,8 0,4036 593,3 جمع
4,2 7038,1   7038,1 7332,4   7332,4 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
4,9 2092,0 13,526 2078,5 2193,6 16,893 2176,7 گازي
6,6 2124,3   2124,3 2265,5   2265,5 چرخه ترکيبی
29,7- 16,7 5,939 10,7 11,7 2,971 8,7 ديزلی
4,7 11271,1 19,465 11251,6 11803,1 19,864 11783,3 جمع حرارتي
37,8 504,1 0,044 504,1 694,6 0,0544 694,5 برقآبی
6,1 11775,2 19,509 11755,7 12497,7 19,9184 12477,8 جمع
39,1- 13926,6   13926,6 8479,7   8479,7 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
9,2 271803,0 6395,38 265407,6 296808,2 7965,14 288843,0 گازي
24,8 178561,8   178561,8 222821,6   222821,6 چرخه ترکيبی
30,1- 5333,7 1754,01 3579,7 3729,6 938,14 2791,5 ديزلی
13,2 469625,1 8149,39 461475,7 531839,0 8903,28 522935,8 جمع
2,4- 472165,1   472165,1 460643,0   460643,0 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
0,7 460132,6   460132,6 463378,3   463378,3 گازي
7,7- 336956,9   336956,9 311040,4   311040,4 چرخه ترکيبی
2,7- 1269254,6   1269254,6 1235061,7   1235061,7 جمع
4,4 1501358,4   1501358,4 1567821,6   1567821,6 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
4,4 1501358,4   1501358,4 1567821,6   1567821,6 جمع
  72,5     70,9     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵