اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (اسفند سال 1384)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
اسفند ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2,2 15180,0   15180,0 14855,0   14855,0 بخاري حرارتي  قدرت نامی    (مگاوات)
19,3 10829,8 122,8 10707,0 9074,8 122,8 8952,0 گازي
0,0 6832,0   6832,0 6832,0   6832,0 چرخه ترکيبی
4,4 504,1 59,0 445,1 483,0 59,0 424,0 ديزلی
6,7 33345,9 181,8 33164,1 31244,8 181,8 31063,0 جمع
20,4 6042,2 1,2 6041,0 5017,0 1,0 5016,0 برقآبی
8,6 39388,1 183,0 39205,1 36261,8 182,8 36079,0 جمع
2,1 14872,0   14872,0 14562,0   14562,0 بخاري حرارتي قدرت عملي   (مگاوات)
10,1 8888,0 88,0 8800,0 8075,0 88,0 7987,0 گازي
0,0 6362,0   6362,0 6362,0   6362,0 چرخه ترکيبی
3,2- 368,0 50,0 318,0 380,0 50,0 330,0 ديزلی
3,8 30490,0 138,0 30352,0 29379,0 138,0 29241,0 جمع
18,9 5480,0 1,0 5479,0 4608,8 0,8 4608,0 برقآبی
5,8 35970,0 139,0 35831,0 33987,8 138,8 33849,0 جمع
1,5 14271,0   14271,0 14056,0   14056,0 بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
2,1 8217,0 88,0 8129,0 8050,0 88,0 7962,0 گازي
2,0 6345,0   6345,0 6222,0   6222,0 چرخه ترکيبی
17,0- 157,8 25,0 132,8 190,0 48,0 142,0 ديزلی
1,7 28990,8 113,0 28877,8 28518,0 136,0 28382,0 جمع
18,5 3519,2 0,8 3518,4 2968,5 0,5 2968,0 برقآبی
3,3 32509,9 113,8 32396,1 31486,5 136,5 31350,0 جمع
5,5- 12853,0   12853,0 13606,0   13606,0 بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
4,4 7215,8 78,3 7137,5 6913,0 68,0 6845,0 گازي
1,8 5931,0   5931,0 5825,0   5825,0 چرخه ترکيبی
22,3- 110,3 13,6 96,7 142,0 32,0 110,0 ديزلی
-1,4 26110,1 91,9 26018,2 26486,0 100,0 26386,0 جمع
36,0 3350,2 0,4 3349,8 2464,1 0,1 2464,0 برقآبی
1,8 29460,3 92,2 29368,1 28950,1 100,1 28850,0 جمع
9,0 25914 40 25874 23766 39 23727 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)
ماخذ اطلاعات حداکثر بار توليدي همزمان شرکت مديريت شبکه برق ايران و ساير اطلاعات دريافتي از شرکت هاي برق منطقه اي ميباشد .
بدون اطلاعات پتروشيمي فجر
اختلاف در سرجمع تا يک رقم , به علت سرراست کردن ارقام است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵