اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (اسفند سال 1384)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
اسفند ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4,4- 6519,0   6519,0 6816,9   6816,9 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
5,9- 1551,7 17,568 1534,1 1648,9 15,635 1633,3 گازي
6,7- 2444,0   2444,0 2619,5   2619,5 چرخه ترکيبی
1,2- 13,4 3,094 10,3 13,5 5,932 7,6 ديزلی
5,1- 10528,0 20,662 10507,4 11098,8 21,567 11077,2 جمع حرارتي
127,6 1860,1 0,055 1860,0 817,1 0,038 817,0 برقآبی
4,0 12388,1 20,717 12367,4 11915,9 21,605 11894,3 جمع
1,3- 449,0   449,0 455,1   455,1 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
4,6 11,4 0,225 11,1 10,9 0,217 10,6 گازي
7,3- 39,8   39,8 42,9   42,9 چرخه ترکيبی
11,4- 1,0 0,204 0,8 1,1 0,424 0,7 ديزلی
1,7- 501,1 0,429 500,7 509,9 0,641 509,2 جمع حرارتي
43,1 6,0 0,006 6,0 4,2 0,005 4,2 برقآبی
1,4- 507,1 0,435 506,7 514,1 0,646 513,4 جمع
4,6- 6070,0   6070,0 6361,8   6361,8 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
6,0- 1540,3 17,343 1523,0 1638,1 15,418 1622,6 گازي
6,7- 2404,2   2404,2 2576,6   2576,6 چرخه ترکيبی
0,3- 12,4 2,890 9,5 12,4 5,508 6,9 ديزلی
5,3- 10027,0 20,233 10006,7 10588,9 20,926 10568,0 جمع حرارتي
128,1 1854,0 0,049 1854,0 812,9 0,033 812,9 برقآبی
4,2 11881,0 20,282 11860,7 11401,8 20,959 11380,8 جمع
93,1 4281,1   4281,1 2216,6   2216,6 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
26,3 123404,4 8186,6 115217,8 97714,8 7304,3 90410,6 گازي
144,8 69905,8   69905,8 28556,7   28556,7 چرخه ترکيبی
0,3- 3968,0 832,6 3135,4 3981,4 1715,8 2265,6 ديزلی
52,2 201559,3 9019,2 192540,1 132469,6 9020,1 123449,5 جمع
17,9- 1029323,5   1029323,5 1254379,0   1254379,0 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
6,8- 446130,7   446130,7 478579,2   478579,2 گازي
10,5- 497830,5   497830,5 556141,7   556141,7 چرخه ترکيبی
13,8- 1973284,7   1973284,7 2289099,8   2289099,8 جمع
30,4 673203,7   673203,7 516266,9   516266,9 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
30,4 673203,7   673203,7 516266,9   516266,9 جمع
  68,7     72,0     ضريب بار توليدي درصد
بعلت عدم ارسال اطلاعات ماهانه نيروگاه هاي سنندج و چهل ستون انرژي توليدي و سوخت کامل نيست .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵