اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه سوم سال 1384)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
سه ماهه سوم
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2،2 14855،0   14855،0 15180.0   15180.0 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
26.4 7685.8 122.8 7563.0 9716.8 122.8 9594.0 گازي
0.0 6832.0   6832.0 6832.0   6832.0 چرخه ترکيبی
0.1- 493.0 69.0 424.0 492.7 47.6 445.1 ديزلی
6.7 30190.8 191.8 29999.0 32221.5 170.4 32051.1 جمع حرارتي
23.3 4494.0 1.0 4493.0 5542.2 1.2 5541.0 برقآبی
9،9 34359،8 192.8 34167،0 37763.7 171.6 37592.1 جمع
2،1 14562،0   14562،0 14868.0   14868.0 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
16.7 6632.0 82.0 6550.0 7740.0 82.0 7658.0 گازي
0.0 5988.0   5988.0 5988.0   5988.0 چرخه ترکيبی
2.2 364.0 60.0 304.0 372.0 68.0 304.0 ديزلی
4.7 27677.0 142.0 27535.0 28968.0 150.0 28818.0 جمع حرارتي
15.4 4474.8 0.8 4474.0 5163.0 1.0 5162.0 برقآبی
6،6 32020،8 142.8 31878،0 34131.0 151.0 33980.0 جمع
1.7 14411.0   14411.0 14662.0   14662.0 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
14.0 6524.0 90.0 6434.0 7440.0 82.0 7358.0 گازي
0.0 5973.0   5973.0 5973.0   5973.0 چرخه ترکيبی
-15.6 250.0 49.0 201.0 211.0 46.0 165.0 ديزلی
4.2 27158.0 139.0 27019.0 28286.0 128.0 28158.0 جمع حرارتي
53.5 3363.0   3363.0 5162.0 1.0 5161.0 برقآبی
9.6 30521.0 139.0 30382.0 33448.0 129.0 33319.0 جمع
1.9 14109.0   14109.0 14381.0   14381.0 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
25.3 5779.0 75.0 5704.0 7240.0 79.0 7161.0 گازي
2.6 5819.0   5819.0 5968.0   5968.0 چرخه ترکيبی
14.2- 183.0 34.0 149.0 157.0 33.0 124.0 ديزلی
7.2 25890.0 109.0 25781.0 27746.0 112.0 27634.0 جمع حرارتي
43.7 3306.0   3306.0 4752.0 1.0 4751.0 برقآبی
11.3 29196.0 109.0 29087.0 32498.0 113.0 32385.0 جمع
11.6 27520   27520 30704 85 30619 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)
حداکثربارتوليدي همزمان ماه از شرکت مديريت شبکه برق ايران استفاده شده است و بقيه اطلاعات براساس اطلاعات دريافتي از شرکت هاي برق منطقه اي ميباشد .
اختلاف در سرجمع تا يک رقم , به علت سرراست کردن ارقام است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵