اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (فروردين سال 1384)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
فروردين ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2,2 14530   14530 14855   14855 بخاري  قدرت نامی(مگاوات)
27,2 7136 123 7014 9075 123 8952 گازي
0,0 6832   6832 6832   6832 چرخه ترکيبی
-0,1 493 69 424 493 48 445 ديزلی
7,8 28992 192 28800 31255 170 31084 جمع حرارتي
13,5 4415 1 4414 5012 1 5011 برقآبی
8,6 33407 193 33214 36267 172 36095 جمع
1,7 14242   14242 14488   14488 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
29,0 5752 82 5670 7420 83 7338 گازي
2,1 6200   6200 6329   6329 چرخه ترکيبی
-8,7 396 60 336 361 37 325 ديزلی
7,6 26589 142 26447 28598 119 28479 جمع حرارتي
4,8 4401 1 4400 4614 1 4613 برقآبی
7,2 30990 143 30847 33212 120 33092 جمع
3,5 14218   14218 14711   14711 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
13,6 5618 90 5528 6382 90 6292 گازي
-3,4 6171   6171 5962   5962 چرخه ترکيبی
-22,7 219 52 167 169 37 132 ديزلی
3,8 26225 142 26084 27224 127 27097 جمع حرارتي
5,9 4081 1 4080 4323   4323 برقآبی
4,1 30306 142 30164 31547 127 31420 جمع
-5,3 12956   12956 12272   12272 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
2,8 5060 53 5007 5202 46 5156 گازي
-15,2 6064   6064 5141   5141 چرخه ترکيبی
-20,5 159 36 123 126 27 99 ديزلی
-6,2 24238 89 24149 22741 73 22668 جمع حرارتي
6,5 3665 0 3665 3903   3903 برقآبی
-4,5 27903 89 27814 26644 73 26571 جمع
8,0 22071 45 22026 23843 50 23793 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)
حداکثربارتوليدي همزمان ماه از شرکت مديريت شبکه برق ايران استفاده شده است و بقيه اطلاعات براساس اطلاعات دريافتي از شرکت هاي برق منطقه اي ميباشد .
اختلاف در سرجمع تا يک رقم , به علت سرراست کردن ارقام است .

تاريخ بروز رساني : ارديبهشت 84
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵