اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (فروردين سال 1384)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
درفروردين ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0,9 6019   6019 6075   6075 بخاري       توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
30,8 1048 20 1028 1371 22 1349 گازي
-3,7 2854   2854 2748   2748 چرخه ترکيبی
-7,4 13 5 8 12 4 8 ديزلی
2,7 9934 25 9909 10206 26 10180 جمع حرارتي
52,7 1162 0 1162 1775   1775 برقآبی
8,0 11096 25 11071 11981 26 11955 جمع
0,1 418,0 0,0 418,0 418,4 0,0 418,4 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
9,9 8,4 0,5 7,9 9,2 0,2 9,0 گازي
-4,7 51,9 0,0 51,9 49,4 0,0 49,4 چرخه ترکيبی
-18,5 1,1 0,4 0,7 0,9 0,2 0,7 ديزلی
-0,3 479,4 0,8 478,5 477,9 0,5 477,5 جمع حرارتي
96,0 5,0 0 5,0 9,8 0 9,8 برقآبی
0,7 484 1 484 488 0 487 جمع
1,0 5601   5601 5657   5657 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
31,0 1039 19 1020 1362 22 1340 گازي
-3,7 2802   2802 2698   2698 چرخه ترکيبی
-6,4 12 5 7 11 4 8 ديزلی
2,9 9455 24 9431 9728 25 9703 جمع حرارتي
52,5 1157 0 1157 1765   1765 برقآبی
8,3 10612 24 10588 11493 25 11468 جمع
-0,2 1383   1383 1381   1381 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
52,6 42272 9608 32665 64525 11166 53359 گازي
99,1 4245   4245 8454   8454 چرخه ترکيبی
-3,1 4129 1688 2441 4001 1524 2478 ديزلی
50,6 52030 11296 40734 78361 12690 65671 جمع
-0,2 1383   1383 1381   1381 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
52,6 42272 9608 32665 64525 11166 53359 گازي
99,1 4245   4245 8454   8454 چرخه ترکيبی
50,6 52030 11296 40734 78361 12690 65671 جمع
52,8 143146   143146 218691   218691 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
52,8 143146 0 143146 218691 0 218691 جمع
  67,6     67,5     ضريب بار توليدي درصد
رشد مصرف نفت گازونفت کوره در نيروگاههای چرخه ترکيبی وگازي وبخاري به دليل اختلال و مشکلات در تاسيسات گازرسانی بوده است.

تاريخ بروز رساني : ارديبهشت 84
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵