اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (خرداد سال 1384)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
خرداد ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
1,8 7884   7884 8025   8025 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
68,7 1734 32,6 1701 2924 35,7 2889 گازي
-11,4 3519   3519 3119   3119 چرخه ترکيبی
-46,1 27 11,6 15 14 6,3 8 ديزلی
7,0 13164 44,2 13120 14083 42,0 14041 جمع حرارتي
4,3 1107 0,0 1106 1154   1154 برقآبی
6,8 14270 44,2 14226 15237 42,0 15195 جمع
2,9 529 0,0 529 544 0,0 544 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
341,4 9 0,4 9 40   40 گازي
-8,3 66 0,0 66 61 0,0 61 چرخه ترکيبی
-49,4 2 0,7 1 1 0,3 1 ديزلی
6,6 606 1,1 605 646 0,3 645 جمع حرارتي
1,1 8 0,0 8 8 0,0 8 برقآبی
6,5 614 1,1 613 654 0,3 653 جمع
1,7 7355   7355 7481   7481 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
67,3 1724 32,2 1692 2885 35,5 2849 گازي
-11,4 3453   3453 3058   3058 چرخه ترکيبی
-45,8 25 10,9 14 13 6,0 7 ديزلی
7,0 12557 43,1 12514 13437 41,5 13396 جمع حرارتي
4,3 1099 0,0 1099 1146   1146 برقآبی
6,8 13656 43,1 13612 14583 41,5 14542 جمع
-30,6 2713   2713 1882   1882 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
14,8 87940 15249,3 72690 100918 16710,0 84208 گازي
61,5 1703   1703 2752   2752 چرخه ترکيبی
-53,4 8506 3856,1 4650 3968 1725,0 2243 ديزلی
8,6 100862 19105,4 81756 109519 18435,0 91084 جمع
-1,8 1929425   1929425 1894782   1894782 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
79,1 529705   529705 948539   948539 گازي
-10,6 740202   740202 661720   661720 چرخه ترکيبی
9,6 3199332 0,0 3199332 3505041 0,0 3505041 جمع
75,7 116999   116999 205548   205548 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
75,7 116999 0,0 116999 205548 0,0 205548 جمع
  73,8     71,5     ضريب بار توليدي درصد

تاريخ بروز رساني : تيرماه 84
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵