اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (مرداد سال 1384)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
مرداد ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2.2 14855   14855 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
24.9 7779 122.8 7656 9717 122.8 9594 گازي
0.0 6832   6832 6832   6832 چرخه ترکيبی
-0.1 493 69.0 424 493 47.6 445 ديزلی
7.6 29959 191.8 29767 32222 170.4 32051 جمع حرارتي
23.3 4494 1.00 4493 5542 1.20 5541 برقآبی
9.6 34453 192.8 34260 37764 171.6 37592 جمع
0.9 14562   14562 14693   14693 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
20.1 6297 82.0 6215 7561 82.0 7479 گازي
-7.9 6200   6200 5708   5708 چرخه ترکيبی
-3.4 385 60.0 325 372 68.0 304 ديزلی
3.2 27444 142.0 27302 28334 150.0 28184 جمع حرارتي
15.4 4475 0.8 4474 5163 1.0 5162 برقآبی
4.9 31919 142.8 31776 33497 151.0 33346 جمع
-1.4 14848   14848 14641   14641 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
15.7 6469 90.0 6379 7482 82.0 7400 گازي
-0.1 5651   5651 5645   5645 چرخه ترکيبی
-24.2 244 50.0 194 185 27.0 158 ديزلی
2.7 27212 140.0 27072 27953 109.0 27844 جمع حرارتي
29.4 3973 1.0 3972 5143 1.0 5142 برقآبی
6.1 31185 141.0 31044 33096 110.0 32986 جمع
5.7 13759   13759 14544   14544 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
25.6 5622 77.0 5545 7063 79.0 6984 گازي
-0.5 5651   5651 5624   5624 چرخه ترکيبی
-24.0 183 35.0 148 139 20.0 119 ديزلی
8.5 25215 112.0 25103 27370 99.0 27271 جمع حرارتي
27.2 3922 0.3 3922 4988   4988 برقآبی
11.1 29137 112.3 29025 32358 99.0 32259 جمع
11.2 27600 80 27520 30700 81 30619 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)
ماخذ حداکثر بار توليدي همزمان شرکت مديريت شبکه برق ايران و ساير اطلاعات دريافتي از شرکت هاي برق منطقه اي ميباشد .
اختلاف در سرجمع تا يک رقم , به علت سرراست کردن ارقام است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵