اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (مرداد سال 1384)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
مرداد ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4.7 8807   8807 9220   9220 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
27.8 2807 40 2767 3589 45 3544 گازي
1.4 3678   3678 3731   3731 چرخه ترکيبی
-22.7 36 13 23 28 10 18 ديزلی
8.1 15328 53 15275 16568 55 16513 جمع حرارتي
41.9 1149 0.02 1149 1631   1631 برقآبی
10.4 16478 53 16424 18199 55 18144 جمع
5.6 588   588 621   621 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
22.8 15 0.47 15 19 1.00 18 گازي
-1.1 69.8   69.8 69.0   69.0 چرخه ترکيبی
13.2 2.65 1.00 1.65 3.00 1.00 2.00 ديزلی
5.3 676 1 675 712 2 710 جمع حرارتي
-30.1 10 0.01 10 7 0 7 برقآبی
4.8 686 1 685 719 2 717 جمع
4.6 8219   8219 8599   8599 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
27.9 2792 40 2752 3570 44 3526 گازي
1.5 3608   3608 3662   3662 چرخه ترکيبی
-25.5 33.6 12.0 21.6 25.0 9.0 16.0 ديزلی
8.2 14653 52 14601 15856 53 15803 جمع حرارتي
42.6 1139 0.01 1139 1624   1624 برقآبی
10.7 15792 52 15740 17480 53 17427 جمع
91.6 1425   1425 2730   2730 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
42.2 103151 18786 84365 146694 21046 125648 گازي
-64.0 3701   3701 1334   1334 چرخه ترکيبی
-31.2 11533 4249 7283 7940 2693 5247 ديزلی
32.5 119809 23035 96773 158698 23739 134959 جمع
0.7 2194792   2194792 2210786   2210786 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
18.7 917203   917203 1089029   1089029 گازي
3.3 765687   765687 790918   790918 چرخه ترکيبی
5.5 3877682   3877682 4090733   4090733 جمع
103.5 106017   106017 215770   215770 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
103.5 106017   106017 215770   215770 جمع
  80.2     79.7     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵