اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (ارديبهشت سال 1384)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
در ارديبهشت ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4,5 14530,4   14530,4 15180,0   15180,0 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
24,4 7295,3 122,75 7172,6 9074,8 122,80 8952,0 گازي
0,0 6831,7   6831,7 6832,0   6832,0 چرخه ترکيبی
-0,1 493,3 69,30 424,0 492,7 47,60 445,1 ديزلی
8,3 29150,7 192,05 28958,7 31579,5 170,40 31409,1 جمع حرارتي
13,6 4415,0 1,00 4414,0 5017,2 1,20 5016,0 برقآبی
9,0 33565,7 193,05 33372,7 36596,7 171,60 36425,1 جمع
4,0 14242,0   14242,0 14813,0   14813,0 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
26,1 5886,5 82,00 5804,5 7420,1 82,50 7337,6 گازي
2,1 6200,0   6200,0 6329,0   6329,0 چرخه ترکيبی
-8,7 395,6 60,00 335,6 361,1 36,50 324,6 ديزلی
8,2 26724,1 142,00 26582,1 28923,2 119,00 28804,2 جمع حرارتي
4,9 4400,6 0,80 4399,8 4617,5 1,00 4616,5 برقآبی
7,8 31124,7 142,80 30981,9 33540,7 120,00 33420,7 جمع
-5,0 14391,0   14391,0 13668,0   13668,0 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
19,1 5674,0 90,00 5584,0 6759,0   6759,0 گازي
-5,9 6166,0   6166,0 5805,0   5805,0 چرخه ترکيبی
-20,4 211,0 51,00 160,0 168,0 39,00 129,0 ديزلی
-0,2 26442,0 141,00 26301,0 26400,0 39,00 26361,0 جمع حرارتي
7,8 4103,0 1,00 4102,0 4424,0 1,00 4423,0 برقآبی
0,9 30545,0 142,00 30403,0 30824,0 40,00 30784,0 جمع
-10,4 12999,0   12999,0 11649,6   11649,6 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
33,1 4928,0 59,00 4869,0 6559,0   6559,0 گازي
-20,0 6160,0   6160,0 4925,0   4925,0 چرخه ترکيبی
-20,7 164,0 40,00 124,0 130,0 21,00 109,0 ديزلی
-4,1 24251,0 99,00 24152,0 23263,6 21,00 23242,6 جمع حرارتي
7,6 3952,3 0,30 3952,0 4251,3 0,30 4251,0 برقآبی
-2,4 28203,3 99,30 28104,0 27514,9 21,30 27493,6 جمع
8,6 23493 57 23436 25525 62 25463 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)
ماخذ حداکثر بار توليدي همزمان شرکت مديريت شبکه برق ايران و ساير اطلاعات دريافتي از شرکت هاي برق منطقه اي ميباشد .
اختلاف در سرجمع تا يک رقم , به علت سرراست کردن ارقام است .

تاريخ بروز رساني : خرداد 84
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵