اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (ارديبهشت سال 1384)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
در ارديبهشت ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4,6 6390,9   6390,9 6682,6   6682,6 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
35,3 1499,7 25,86 1473,9 2029,5 28,32 2001,2 گازي
-10,9 3204,1   3204,1 2854,5   2854,5 چرخه ترکيبی
-27,0 21,2 7,94 13,2 15,5 5,03 10,4 ديزلی
4,2 11115,9 33,80 11082,1 11582,0 33,35 11548,7 جمع حرارتي
1,9 1456,0 0,02 1456,0 1484,2 0,02 1484,2 برقآبی
3,9 12571,9 33,82 12538,0 13066,3 33,38 13032,9 جمع
-1,6 439,6 0,00 439,6 432,8 0,00 432,8 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
38,4 9,1 0,30 8,8 12,5 0,31 12,2 گازي
-6,3 57,7 0,00 57,7 54,0 0,00 54,0 چرخه ترکيبی
-40,4 1,6 0,50 1,1 0,9 0,24 0,7 ديزلی
-1,5 507,9 0,80 507,1 500,3 0,54 499,8 جمع حرارتي
0,6 6,6 0,01 6,6 6,7 0,00 6,7 برقآبی
-1,5 514,5 0,81 513,7 507,0 0,54 506,4 جمع
5,0 5951,3   5951,3 6249,8   6249,8 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
35,3 1490,7 25,55 1465,1 2017,0 28,02 1988,9 گازي
-11,0 3146,4   3146,4 2800,4   2800,4 چرخه ترکيبی
-25,9 19,6 7,44 12,2 14,5 4,80 9,7 ديزلی
4,5 10608,0 33,00 10575,0 11081,7 32,81 11048,9 جمع حرارتي
1,9 1449,3 0,01 1449,3 1477,6 0,02 1477,6 برقآبی
4,2 12057,3 33,01 12024,3 12559,3 32,84 12526,5 جمع
48,2 835,8   835,8 1239,0   1239,0 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
19,0 56160,2 12450,88 43709,3 66840,8 13258,31 53582,5 گازي
-93,6 8488,9   8488,9 547,4   547,4 چرخه ترکيبی
-39,1 7258,9 2864,63 4394,3 4424,1 1287,19 3137,0 ديزلی
0,4 72743,8 15315,51 57428,3 73051,3 14545,50 58505,8 جمع
4,1 1584795   1584795 1650497   1650497 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
36,9 472720   472720 647343   647343 گازي
-9,5 669078   669078 605723   605723 چرخه ترکيبی
6,5 2726593 0 2726593 2903564 0 2903564 جمع
-10,0 90418   90418 81366   81366 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
-10,0 90418 0 90418 81366 0 81366 جمع
  67,6     67,5     ضريب بار توليدي درصد
رشد مصرف نفت گازونفت کوره در نيروگاههای چرخه ترکيبی وگازي وبخاري به دليل اختلال و مشکلات در تاسيسات گازرسانی بوده است.

تاريخ بروز رساني : خرداد 84
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵