اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (شهريور سال 1384)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
شهريور ماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
1.9 8328.2   8328.2 8484.4   8484.4 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
21.8 2694.5 38.9 2655.6 3281.5 44.5 3237.0 گازي
1.7- 3754.7   3754.7 3692.2   3692.2 چرخه ترکيبی
12.6- 25.8 10.4 15.3 22.5 9.4 13.2 ديزلی
4.6 14803.2 49.3 14753.9 15480.7 53.9 15426.8 جمع حرارتي
43.8 807.5   807.5 1161.5 0.0 1161.5 برقآبی
6.6 15610.7 49.3 15561.4 16642.2 53.9 16588.3 جمع
3.9 563.7   563.7 585.8   585.8 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
19.7 14.6 0.5 14.1 17.5 0.5 17.0 گازي
4.3- 69.4   69.4 66.3   66.3 چرخه ترکيبی
11.2- 1.7 0.5 1.1 1.5 0.4 1.1 ديزلی
3.4 649.3 1.0 648.3 671.1 0.9 670.2 جمع حرارتي
13.7- 9.0 0.0 9.0 7.7 0.0 7.7 برقآبی
3.1 658.3 1.0 657.3 678.8 0.9 677.9 جمع
1.7 7764.5   7764.5 7898.6   7898.6 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
21.8 2679.9 38.4 2641.5 3264.1 44.0 3220.0 گازي
1.6- 3685.4   3685.4 3625.9   3625.9 چرخه ترکيبی
12.7- 24.1 9.9 14.2 21.0 8.9 12.1 ديزلی
4.6 14153.9 48.3 14105.6 14809.6 53.0 14756.6 جمع حرارتي
44.5 798.6   798.6 1153.7   1153.7 برقآبی
6.8 14952.5 48.3 14904.2 15963.4 53.0 15910.4 جمع
26.0 1273.4   1273.4 1604.7   1604.7 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
50.6 88564.8 18822.9 69741.9 133356.1 20737.6 112618.5 گازي
85.1- 13208.6   13208.6 1969.5   1969.5 چرخه ترکيبی
19.2- 7801.3 2946.4 4854.9 6302.4 2631.0 3671.4 ديزلی
29.2 110848.0 21769.3 89078.7 143232.7 23368.6 119864.1 جمع
-4.0 2067941.6   2067941.6 1986089.5   1986089.5 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
13.3 895937.5   895937.5 1015143.8   1015143.8 گازي
1.1 769549.8   769549.8 777749.7   777749.7 چرخه ترکيبی
1.2 3733428.9   3733428.9 3778983.0   3778983.0 جمع
111.5 121047.9   121047.9 256023.7   256023.7 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
111.5 121047.9   121047.9 256023.7   256023.7 جمع
  76.5     75.4     ضريب بار توليدي درصد
رشد مصرف نفت گازونفت کوره در نيروگاههای چرخه ترکيبی وگازي وبخاري به دليل اختلال و مشکلات در تاسيسات گازرسانی بوده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵