اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه اول سال 1384)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
سه ماهه اول
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4,5 14530   14530 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
26,1 7455 123,0 7332 9399 122,8 9276 گازي
0,0 6832   6832 6832   6832 چرخه ترکيبی
-0,1 493 69,0 424 493 47,6 445 ديزلی
8,8 29310 192,0 29118 31904 170,4 31733 جمع حرارتي
19,6 4415 1,0 4414 5280 1,2 5279 برقآبی
10,3 33725 193,0 33532 37184 171,6 37012 جمع
4,0 14242   14242 14813   14813 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
28,3 6022 82,0 5940 7725 82,5 7643 گازي
2,1 6200   6200 6329   6329 چرخه ترکيبی
-6,2 385 60,0 325 361 36,5 325 ديزلی
8,9 26849 142,0 26707 29228 119,0 29109 جمع حرارتي
10,9 4400 0,8 4399 4881 1,0 4880 برقآبی
9,2 31249 142,8 31106 34109 120,0 33989 جمع
4,0 14151   14151 14711   14711 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
42,5 5381 90,0 5291 7667 82,0 7585 گازي
-2,6 5965   5965 5810   5810 چرخه ترکيبی
-49,6 240 51,0 189 121 28,0 93 ديزلی
10,0 25737 141,0 25596 28309 110,0 28199 جمع حرارتي
1,5 4353 1,0 4352 4418   4418 برقآبی
8,8 30090 142,0 29948 32727 110,0 32617 جمع
5,3 13394   13394 14108   14108 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
49,6 4697 82,0 4615 7028 69,0 6959 گازي
-1,1 5850   5850 5786   5786 چرخه ترکيبی
-48,8 170 34,0 136 87 19,0 68 ديزلی
12,0 24111 116,0 23995 27009 88,0 26921 جمع حرارتي
-1,3 4297 0,0 4297 4243   4243 برقآبی
10,0 28408 116,0 28292 31252 88,0 31164 جمع
10,2 26001 63 25938 28658 73 28585 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)
حداکثربارتوليدي همزمان ماه از شرکت مديريت شبکه برق ايران استفاده شده است و بقيه اطلاعات براساس اطلاعات دريافتي از شرکت هاي برق منطقه اي ميباشد .
اختلاف در سرجمع تا يک رقم , به علت سرراست کردن ارقام است .

تاريخ بروز رساني : تيرماه 84
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵