اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (تير سال 1384)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
تيرماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2.2 14855   14855 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
23.4 7614 123 7491 9399 122.8 9276 گازي
0.0 6832   6832 6832   6832 چرخه ترکيبی
-0.1 493 69 424 493 47.6 445 ديزلی
7.1 29794 192 29602 31904 170.4 31733 جمع حرارتي
19.6 4415 1 4414 5280 1.2 5279 برقآبی
8.7 34209 193 34016 37184 171.6 37012 جمع
1.5 14473   14473 14693   14693 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
22.0 6158 83 6075 7511 82.0 7429 گازي
0.0 5900   5900 5900   5900 چرخه ترکيبی
0.0 372 68 304 372 68.0 304 ديزلی
5.8 26903 151 26752 28476 150.0 28326 جمع حرارتي
17.3 4400 1 4399 5163 1.0 5162 برقآبی
7.5 31303 152 31151 33639 151.0 33488 جمع
1.5 14428   14428 14641   14641 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
15.0 6505 83 6422 7482 82.0 7400 گازي
0.8 5801   5801 5847   5847 چرخه ترکيبی
-3.7 245 50 195 236 43.0 193 ديزلی
4.5 26979 133 26846 28206 125.0 28081 جمع حرارتي
21.5 4226 1 4225 5135 1.0 5134 برقآبی
6.8 31205 134 31071 33341 126.0 33215 جمع
5.5 13840   13840 14607   14607 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
26.8 5594 83 5511 7092 83.0 7009 گازي
3.2 5660   5660 5840   5840 چرخه ترکيبی
-12.1 182 34 148 160 27.0 133 ديزلی
9.6 25276 117 25159 27699 110.0 27589 جمع حرارتي
20.7 4170 0.3 4170 5035 0.2 5035 برقآبی
11.2 29446 117 29329 32734 110.2 32624 جمع
11.4 27314 77 27237 30423 78 30345 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)
ماخذ حداکثر بار توليدي همزمان شرکت مديريت شبکه برق ايران و ساير اطلاعات دريافتي از شرکت هاي برق منطقه اي ميباشد .
 اختلاف در سرجمع تا يک رقم , به علت سرراست کردن ارقام است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵