اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (تير سال 1384)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
تيرماه
تغييرات درصد سال 1383 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
5.1 8623.0   8623.0 9061.5   9061.5 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
35.6 2351.0 37.0 2314.0 3187.9 41.7 3146.2 گازي
1.5 3490.0   3490.0 3543.5   3543.5 چرخه ترکيبی
-21.7 36.0 11.0 25.0 28.2 7.9 20.3 ديزلی
9.1 14500.0 48.0 14452.0 15821.1 49.6 15771.5 جمع حرارتي
55.5 1347.1 0.05 1347.0 2094.2 0.01 2094.2 برقآبی
13.1 15847.1 48.1 15799.0 17915.3 49.6 17865.7 جمع
14.3 573.0   573.0 655.0   655.0 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
47.9 14.0 1.0 13.0 20.7   20.7 گازي
0.9 66.0   66.0 66.6   66.6 چرخه ترکيبی
-33.3 3.0 1.0 2.0 2.0 0.4 1.6 ديزلی
13.5 656.0 2.0 654.0 744.3 0.4 743.9 جمع حرارتي
1.0 9.0 -0.04 9.0 9.1   9.0 برقآبی
13.3 665.0 2.0 663.0 753.4 0.4 752.9 جمع
4.4 8050.0   8050.0 8406.5   8406.5 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
35.5 2337.0 36.0 2301.0 3167.2 41.7 3125.5 گازي
1.5 3424.0   3424.0 3476.9   3476.9 چرخه ترکيبی
-20.6 33.0 10.0 23.0 26.2 7.5 18.7 ديزلی
8.9 13844.0 46.0 13798.0 15076.8 49.2 15027.6 جمع حرارتي
55.8 1338.1 0.09 1338.0 2085.2 0.01 2085.2 برقآبی
13.0 15182.1 46.1 15136.0 17162.0 49.2 17112.8 جمع
-32.2 1648.0   1648.0 1117.5   1117.48 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
51.5 89729.0 17082.0 72647.0 135928.3 19438.2 116490 گازي
4.3 4585.0   4585.0 4780.8   4780.83 چرخه ترکيبی
-26.2 10977.0 3268.0 7709.0 8103.0 2145.69 5957.33 ديزلی
40.2 106939.0 20350.0 86589.0 149929.6 21583.9 128346 جمع
0.6 2138529.0   2138529.0 2150659.8   2150660 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
36.0 763161.0   763161.0 1037784.5   1037784 گازي
1.0 727548.0   727548.0 734616.1   734616 چرخه ترکيبی
8.1 3629238.0   3629238.0 3923060.4   3923060 جمع
98.0 113561.0   113561.0 224800.6   224801 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
98.0 113561.0   113561.0 224800.6   224801 جمع
  78.0     79.1     ضريب بار توليدي درصد
رشد مصرف نفت گازونفت کوره در نيروگاههای چرخه ترکيبی وگازي وبخاري به دليل اختلال و مشکلات در تاسيسات گازرسانی بوده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵