اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (آبان سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
آبان ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  15180   15180 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
15.1 11820 147.8 11672 10273 122.8 10150 گازي
12.3 7674   7674 6832   6832 چرخه ترکيبی
  483 59 424 483 59.0 424 ديزلی
7.3 35157 206.8 34950 32768 181.8 32586 جمع حرارتي
18.4 6561 1.2 6560 5543 1.0 5542 برقآبی
8.9 41718 208 41510 38311 182.8 38128 جمع
  14825   14825 14825   14825 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
16.3 10005 105 9900 8601 90.0 8511 گازي
13.2 6892   6892 6088   6088 چرخه ترکيبی
  359 50 309 356 50.0 306 ديزلی
7.4 32081 155 31926 29870 140.0 29730 جمع حرارتي
19.2 5761 0.8 5760 4833 1.0 4832 برقآبی
9.0 37842 155.8 37686 34703 141.0 34562 جمع
3.1 14638   14638 14191   14191 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
15.8 9905 105 9800 8552 90.0 8462 گازي
14.8 6837   6837 5956   5956 چرخه ترکيبی
9.1- 149 39 110 164 36.0 128 ديزلی
9.2 31529 144 31385 28863 126.0 28737 جمع حرارتي
1.6 5057   5057 4980 0.5 4979 برقآبی
8.1 36586 144 36442 33843 126.5 33716 جمع
4.1- 12854   12854 13399   13399 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
19.3 9043 85 8958 7582 84.0 7498 گازي
15.9 6837   6837 5899   5899 چرخه ترکيبی
3.6 116 21 95 112 18.0 94 ديزلی
6.9 28850 106 28744 26992 102.0 26890 جمع حرارتي
78.4 4868   4868 2728 0.2 2728 برقآبی
13.5 33718 106 33612 29720 102.2 29618 جمع
6.3 26994 65 26929 25396 58 25338 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵