اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (آبان سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
آبان ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2.0 6633   6633 6502   6502 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
22.2 2854 32.6 2821 2334 27.4 2307 گازي
5.2 3478   3478 3307   3307 چرخه ترکيبی
23.1 15 6.5 8.4 12 3.7 8.4 ديزلی
6.8 12980 39.1 12940.4 12156 31.1 12124.4 جمع حرارتي
10.3 760   760 689 0.07 689 برقآبی
7.0 13740 39.1 13700.4 12845 31.17 12813.4 جمع
0.6- 465   465 468   468 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
23.9 17 0.6 16 13 0.4 13 گازي
0.0 57   57 57   57 چرخه ترکيبی
0.0 0.9 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 ديزلی
0.0 540 0.9 538.6 539 0.6 538.7 جمع حرارتي
438.9 27 0 27 5.01 0.01 5 برقآبی
4.1 567 0.9 565.6 544 0.61 543.7 جمع
2.2 6168   6168 6034   6034 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
22.2 2837 32 2805 2321 27 2294 گازي
5.3 3421   3421 3250   3250 چرخه ترکيبی
25.0 14 6.2 7.8 11.2 3.5 7.7 ديزلی
7.1 12440 38.2 12401.8 11616 30.5 11585.7 جمع حرارتي
7.2 733   733 684 0.06 684 برقآبی
7.1 13173 38.2 13134.8 12300 30.56 12269.7 جمع
202.9 5947   5947 1963   1963.2 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
17.0- 175922 15216 160706 212006 12746 199259.5 گازي
42.3- 70997   70996.6 123015   123014.9 چرخه ترکيبی
23.8 4439 1889 2550 3586 1108.8 2477.5 ديزلی
  257305 17105 240199.6 340570 13855 326715 جمع
12.5 1120961   1120961 996778   996777.8 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
30.2 816333   816333 627191   627191.3 گازي
15.0 693526   693526 602903   602903 چرخه ترکيبی
18.1 2630820   2630820 2226872   2226872 جمع
  638248   638248 732075   732075.2 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
12.8 638248   638248 732075   732075.2 جمع
12.8 638248   638248 732075   732075.2 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵