اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (آذر سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
آذر ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  15180   15180 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
16.6 12348 147.8 12200 10591 122.8 10468 گازي
12.3 7674   7674 6832   6832 چرخه ترکيبی
  483 59 424 483 59.0 424 ديزلی
7.9 35685 206.8 35478 33086 181.8 32904 جمع حرارتي
18.4 6561 1.2 6560 5543 1.0 5542 برقآبی
9.4 42246 208 42038 38629 182.8 38446 جمع
  14825   14825 14825   14825 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
17.1 10400 105 10295 8881 90.0 8791 گازي
13.2 6892   6892 6088   6088 چرخه ترکيبی
  359 50 309 356 50.0 306 ديزلی
7.7   155 32321 30150 140.0 30010 جمع حرارتي
19.2 5761 0.8 5760 4833 1.0 4832 برقآبی
9.3 38237 155.8 38081 34983 141.0 34842 جمع
0.9- 14638   14638 14770   14770 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
24.7 10382 105 10277 8323 90.0 8233 گازي
12.3 6822   6822 6077   6077 چرخه ترکيبی
10.9- 155 39 116 174 26.0 148 ديزلی
9.0 31997 144 31853 29344 116.0 29228 جمع حرارتي
48.6 5022   5022 3381 0.5 3380 برقآبی
13.1 37019 144 36875 32725 116.5 32608 جمع
6.3- 12623   12623 13478   13478 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
23.8 9259 85 9174 7477 84.0 7393 گازي
1.8- 5937   5937 6047   6047 چرخه ترکيبی
9.9- 118 21 97 131 19.0 112 ديزلی
3.0 27937 106 27831 27133 103.0 27030 جمع حرارتي
120.7 5022   5022 2275 0.2 2275 برقآبی
12.1 32959 106 32853 29408 103.2 29305 جمع
4.9 26973 48 26925 25707 44 25663 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵