اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (آذر سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
آذر ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
3.7 7523   7523.1 7254   7253.6 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
39.3 3012 18.8 2993.5 2162 20.9 2141.1 گازي
14.6- 2528   2528.1 2961   2960.5 چرخه ترکيبی
9.1 11 3.1 7.7 10 2.2 7.7 ديزلی
5.6 13074 21.9 13052.4 12386 23.1 12362.9 جمع حرارتي
35.5 981   980.7 724 0.066 723.7 برقآبی
7.2 14055 21.9 14033.1 13110 23.166 13086.6 جمع
1.8- 490   490.2 499   499.1 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
47.0 19 0.3 19.1 13 0.1 13.1 گازي
20.0- 40   40.3 50   50.4 چرخه ترکيبی
11.1- 0.8 0.2 0.6 0.9 0.2 0.7 ديزلی
2.3- 551 0.5 550.2 564 0.3 563.3 جمع حرارتي
27.9- 5.7 0 5.7 7.9069 0.0069 7.9 برقآبی
2.6- 556 0.5 555.9 572 0.3069 571.2 جمع
4.1 7033   7032.9 6755   6754.5 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
39.3 2993 18.5 2974.4 2149 20.8 2128 گازي
14.5- 2488   2487.8 2910   2910.1 چرخه ترکيبی
11.1 10 2.9 7.1 9 2 7 ديزلی
5.9 12524 21.4 12502.2 11822 22.8 11799.6 جمع حرارتي
36.2 975   975 716 0.0591 715.8 برقآبی
7.7 13499 21.4 13477.2 12538 22.859 12515.4 جمع
249.2 22613   22613 6475   6475 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
160.2 582953 8800 574153 224055 9762.6 214291.9 گازي
295.3 347215   347214.5 87831   87830.8 چرخه ترکيبی
36.9 4156 1752.2 2403.9 3036 719.8 2315.7 ديزلی
197.7 956937 10552.2 946384.4 321396 10482 310913.4 جمع
74.5- 301003   301002.7 1182362   1182362 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
15.3- 454455   454455.2 536856   536856.4 گازي
54.1- 258566   258565.5 562841   562841.3 چرخه ترکيبی
55.6- 1014023   1014023 2282060   2282060 جمع
128.7 1633387   1633387 714054   714054 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
128.7 1633387   1633387 714054   714054 جمع
  72.4     70.8     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵