اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (بهمن سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
بهمن ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  15180   15180 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
18.5 12930 147.8 12782 10909 122.8 10786 گازي
12.3 7674   7674 6832   6832 چرخه ترکيبی
  483 59 424 483 59.0 424 ديزلی
8.6 36267 206.8 36060 33404 181.8 33222 جمع حرارتي
13.3 6561 1.2 6560 5793 1.0 5792 برقآبی
9.3 42828 208 42620 39197 182.8 39014 جمع
  15009   15009 15009   15009 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
19.4 10935 105 10830 9161 90.0 9071 گازي
12.8 7222   7222 6400   6400 چرخه ترکيبی
  356 50 306 377 50.0 327 ديزلی
8.3 33522 155 33367 30947 140.0 30807 جمع حرارتي
13.2 6047 0.8 6046 5342 1.0 5341 برقآبی
9.0 39569 155.8 39413 36289 141.0 36148 جمع
0.7 14743   14743 14638   14638 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
12.9 9692 102 9590 8588 90.0 8498 گازي
21.1 7555   7555 6241   6241 چرخه ترکيبی
19.4- 129 32 97 160 25.0 135 ديزلی
8.4 32119 134 31985 29627 115.0 29512 جمع حرارتي
5.5- 4745   4745 5020 1.0 5019 برقآبی
6.4 36864 134 36730 34647 116.0 34531 جمع
2.2- 13211   13211 13512   13512 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
19.1 8825 88 8737 7410 41.0 7369 گازي
9.2 5628   5628 5152   5152 چرخه ترکيبی
21.8- 97 15 82 124 14.0 110 ديزلی
6.0 27761 103 27658 26198 55.0 26143 جمع حرارتي
0.3- 4678   4678 4693 0.2 4693 برقآبی
5.0 32439 103 32336 30891 55.2 30836 جمع
3.7 26591 38 26553 25649 34 25615 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵