اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (بهمن سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
بهمن ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
1.7- 7493   7493.1 7622   7621.6 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
52.4 2653 18.3 2635 1741 17.3 1724 گازي
13.5 2437   2437 2147   2147 چرخه ترکيبی
  10 3.2 6.8 13 3.5 9.1 ديزلی
9.3 12593 21.5 12571.9 11523 20.8 11501.7 جمع حرارتي
21.6- 1079   1079 1377 0.08 1377 برقآبی
6.0 13672 21.5 13650.9 12900 20.88 12878.7 جمع
6.5- 484   484.1 518   517.6 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
35.7 15 0.2 15 11 0.2 11 گازي
5.9 36   36 34   34 چرخه ترکيبی
11.1 1.0 0.2 0.8 0.9 0.2 0.7 ديزلی
4.9- 536 0.4 535.9 564 0.4 563.3 جمع حرارتي
50.0 6 0 6 4 0 4 برقآبی
4.5- 542 0.4 541.9 568 0.4 567.3 جمع
1.3- 7009   7009 7104   7104 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
52.5 2638 18.1 2620 1730 17.1 1713 گازي
13.6 2401   2401 2113   2113 چرخه ترکيبی
  9 3 6 11.7 3.3 8.4 ديزلی
10.0 12057 21.1 12036 10959 20.4 10938.4 جمع حرارتي
21.9- 1073   1073 1373 0.08 1373 برقآبی
6.5 13130 21.1 13109 12332 20.48 12311.4 جمع
31.2- 6239   6239 9066   9066 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
100.9 390355   390355 194285 8078 186207 گازي
89.7 220047   220047 115993   115993 چرخه ترکيبی
19.4- 3050 834 2216 3784 1020 2764 ديزلی
91.8 619691 834 618857 323128 9098 314030 جمع
2.6- 723162   723162 742133   742133 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
19.9 498866 6234 492632 416168   416168 گازي
7.7- 361221   361221 391377   391377 چرخه ترکيبی
2.2 1583249   1577015 1549678   1549678 جمع
0.7 1249588   1249588 1241126   1241126 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
0.7 1249588   1249588 1241126   1241126 جمع
  71.4     69.9     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵