اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (دي سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
دي ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  15180   15180 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
16.6 12348 147.8 12200 10591 122.8 10468 گازي
12.3 7674   7674 6832   6832 چرخه ترکيبی
  483 59 424 483 59.0 424 ديزلی
7.9 35685 206.8 35478 33086 181.8 32904 جمع حرارتي
18.4 6561 1.2 6560 5543 1.0 5542 برقآبی
9.4 42246 208 42038 38629 182.8 38446 جمع
  15009   15009 15009   15009 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
17.1 10400 105 10295 8881 90.0 8791 گازي
18.6 7222   7222 6088   6088 چرخه ترکيبی
  356 50 306 356 50.0 306 ديزلی
8.7 32987 155 32832 30334 140.0 30194 جمع حرارتي
25.1 6047 0.8 6046 4833 1.0 4832 برقآبی
11.0 39034 155.8 38878 35167 141.0 35026 جمع
0.9 14787   14787 14657   14657 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
13.7 9777 102 9675 8597 90.0 8507 گازي
17.3 7127   7127 6077   6077 چرخه ترکيبی
-21.6 131 14 117 167 26.0 141 ديزلی
7.9 31822 116 31706 29498 116.0 29382 جمع حرارتي
56.3 5284   5284 3381 0.5 3380 برقآبی
12.9 37106 116 36990 32879 116.5 32762 جمع
-1.8 13296   13296 13538   13538 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
18.5 8789 61 8728 7416 51.0 7365 گازي
-0.6 5668   5668 5704   5704 چرخه ترکيبی
-15.3 111 13 98 131 16.0 115 ديزلی
4.0 27864 74 27790 26789 67.0 26722 جمع حرارتي
90.2 5145   5145 2705 0.2 2705 برقآبی
11.9 33009 74 32935 29494 67.2 29427 جمع
4.5 26806 40 26766 25662 38 25624 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵