اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (دي سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
دي ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
6.2- 7384   7384 7868   7868 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
32.3 2937 18.7 2918 2219 18 2201 گازي
13.8 2622   2622 2304   2304 چرخه ترکيبی
  13 4 9 13 3 10 ديزلی
4.4 12956 22.7 12933 12404 21 12383 جمع حرارتي
53.0 1192 0.08 1192 779 0.06 779 برقآبی
7.3 14148 22.78 14125 13183 21.06 13162 جمع
9.7- 486   486 538   538 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
28.0 19 0.2 19 15 1 14 گازي
7.7 42   42 39   39 چرخه ترکيبی
0.0 1.0 0.2 0.8 1.0 0.0 1.0 ديزلی
7.6- 548 0.4 547.8 593 1 592 جمع حرارتي
99.5 8 0 8 4.01 0.01 4 برقآبی
6.8- 556 0.4 555.8 597 1.01 596 جمع
5.9- 6898   6898 7330   7330 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
32.4 2918 18.5 2899 2204 17 2187 گازي
13.9 2580   2580 2265   2265 چرخه ترکيبی
  12 3.8 8.2 12 3 9 ديزلی
5.1 12408 22.3 12385.2 11811 20 11791 جمع حرارتي
52.8 1184 0.08 1184 775 0.05 775 برقآبی
8.0 13592 22.38 13569.2 12586 20.05 12566 جمع
93.9 16444   16444 8480   8480 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
116.7 643487 73 643414 296933 7965 288968 گازي
80.3 401766   401766 222822   222822 چرخه ترکيبی
3.9- 3743 1043 2700 3895 992 2903 ديزلی
100.2 1065440 1116 1064324 532130 8957 523173 جمع
39.9- 284364   284364 472818   472818 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
23.9- 354089 6347 347742 465425   465425 گازي
30.0- 217662   217662 311040   311040 چرخه ترکيبی
31.5- 856115   849768 1249283   1249283 جمع
4.4 1622983   1622983 1554862   1554862 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
4.4 1622983   1622983 1554862   1554862 جمع
  73.3     71.3     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵