اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (اسفند سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
اسفند ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  15180   15180 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
  10830 123 10707 13049 146 12903 گازي
  6832   6832 7675   7675 چرخه ترکيبی
  548 34 514 530 32 498 ديزلی
  33390 157 33233 36434 178 36256 جمع حرارتي
  6037 1 6036 6561 1 6560 برقآبی
  39427 158 39269 42995 179 42816 جمع
  14813   14813 15009   15009 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
  8944 83 8861 11576 102 11474 گازي
  5996   5996 7222   7222 چرخه ترکيبی
  388 29 359 377 28 349 ديزلی
  30141 112 30029 34184 130 34054 جمع حرارتي
  5537 1 5536 6059 1 6058 برقآبی
  35678 113 35565 40243 131 40112 جمع
  14321   14321 14769   14769 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
  7981 90 7891 10725 75 10650 گازي
  6833   6833 7258   7258 چرخه ترکيبی
  158 25 133 141 22 119 ديزلی
  29293 115 29178 32893 97 32796 جمع حرارتي
  5020 1 5019 5636 1 5635 برقآبی
  34313 116 34197 38529 98 38431 جمع
  12893   12893 12952   12952 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
  7006 78 6928 9386 70 9316 گازي
  6391   6391 5766   5766 چرخه ترکيبی
  111 14 97 103 12 91 ديزلی
  26401 92 26309 28207 82 28125 جمع حرارتي
  4851 1 4850 5295 1 5294 برقآبی
  31252 93 31159 33502 83 33419 جمع
  25952 78 25874 26449 70 26379 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵