اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (اسفند سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
اسفند ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  6519   6519 6916   6916 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
  1570 18 1552 2790 19 2771 گازي
  2529   2529 2458   2458 چرخه ترکيبی
  13 3 10 11 3 8 ديزلی
  10631 21 10610 12175 22 12153 جمع حرارتي
  2140 0 2140 1139 0 1139 برقآبی
  12771 21 12750 13314 22 13292 جمع
  452 0 452 456 0 456 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
  13 1 12 18 0 18 گازي
  40 0 40 37 0 37 چرخه ترکيبی
  0 0 0 2 1 1 ديزلی
  505 1 504 513 1 512 جمع حرارتي
  22 0 22 12 0 12 برقآبی
  527 1 526 525 1 524 جمع
  6067   6067 6460   6460 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
  1557 17 1540 2772 19 2753 گازي
  2489   2489 2421   2421 چرخه ترکيبی
  13 3 10 9 2 7 ديزلی
  10126 20 10106 11662 21 11641 جمع حرارتي
  2118 0 2118 1127   1127 برقآبی
  12244 20 12224 12789 21 12768 جمع
  4281   4281 2728   2728 بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  154065 8187 145878 325320 1169 324151 گازي
  71187   71187 126216   126216 چرخه ترکيبی
  3968 833 3135 3165 693 2472 ديزلی
  233501 9020 224481 457429 1862 455567 جمع
  1035997   1035997 707001   707001 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
  419997   419997 556786 5613 551173 گازي
  523964   523964 440580   440580 چرخه ترکيبی
  1979958 0 1979958 1704367 5613 1698754 جمع
  673203   673203 1105746   1105746 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
  673203 0 673203 1105746 0 1105746 جمع
  70.7 38.7 70.8 72.3 45.2 72.4 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵