اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه سوم سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
سه ماهه سوم
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.8- 20849   20849 21013   21012.7 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
27.6 9428 91.5 9336 7391 103.8 7287 گازي
3.0 9904   9904 9611   9611 چرخه ترکيبی
10.8 43 17.5 25.5 39 12.3 26.5 ديزلی
5.7 40224 109 40114.5 38053 116.1 37937.2 جمع حرارتي
24.9 2804   2804 2244 0.2 2244 برقآبی
6.8 43028 109 42918.5 40298 116.3 40181.2 جمع
5.2- 1397   1397 1473   1472.9 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
80.2 78 1.5 76 43 1.8 41.2 گازي
0.6 167   167 166   166 چرخه ترکيبی
28.6- 2.0 0.5 1.5 2.8 0.7 2.1 ديزلی
2.4- 1644 2 1641.5 1685 2.5 1682.2 جمع حرارتي
121.7 38 0 38 17.141 0.041 17.1 برقآبی
1.2- 1682 2 1679.5 1702 2.541 1699.3 جمع
0.4- 19452   19452 19540   19539.8 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
27.2 9350 90 9260 7348 102 7245.8 گازي
3.1 9737   9737 9445   9445 چرخه ترکيبی
13.9 41 17 24 36 11.6 24.4 ديزلی
6.1 38580 107 38473 36369 113.6 36255 جمع حرارتي
24.2 2766   2766 2227 0.159 2226.9 برقآبی
7.1 41346 107 2766 38596 113.76 38481.9 جمع
185.5 29367   29367 10285   10285 بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
61.4 917704 48904 868800 568576 57688 510888 گازي
84.3 427258   427258 231841   231841 چرخه ترکيبی
9.7 12693 4903 7790 11568 3654 7914 ديزلی
68.7 1387022 53807 1333215 822270 61342 760928 جمع
24.1- 2970385   2970385 3913200   3913200 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
14.3 2344653   2344653 2051592   2051592 گازي
3.4- 1792466   1792466 1854850   1854850 چرخه ترکيبی
9.1- 7107504   7107504 7819642   7819642 جمع
53.4 2490664   2490664 1623632   1623632 بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
53.4 2490664   2490664 1623632   1623632 جمع
  67.3     66.6   ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵