اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (فروردين سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
فروردين ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2,2 15180   15180 14865   14865 بخاري  قدرت نامی(مگاوات)
14,3 11015 123 10892 9637 123 9514 گازي
  6832   6832 6832   6832 چرخه ترکيبی
  483 59 424 483 59 424 ديزلی
5,4 33510 182 33328 31807 182 31625 جمع حرارتي
20,4 6042 1 6041 5017 1 5016 برقآبی
7,4 39552 183 39369 36824 183 36641 جمع
2,2 14822   14822 14502   14502 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
16,6 9067 90 8977 7778 90 7688 گازي
  5926   5926 5926   5926 چرخه ترکيبی
  356 50 306 356 50 306 ديزلی
5,6 30171 140 30031 28662 140 28422 جمع حرارتي
20,0 6001 1 6000 5001 1 5000 برقآبی
7,8 36172 141 36031 33563 141 33422 جمع
3,5 14758   14758 14261   14261 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
15,4 8370 90 8280 7254 90 7164 گازي
0,4 5943   5943 5922   5922 چرخه ترکيبی
14,2- 157 40 117 183 48 135 ديزلی
5,8 29228 130 29098 27620 138 27482 جمع حرارتي
15,9 5635 1 5634 4861   4861 برقآبی
7,3 34863 131 34732 32481 138 32343 جمع
4,2 12778   12778 12262   12262 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
16,2 7274 89 7186 6259 46 6213 گازي
13,7 5846   5846 5141   5141 چرخه ترکيبی
19,1- 106 19 87 131 29 102 ديزلی
9,3 26004 108 25896 23793 75 23718 جمع حرارتي
14,0 4984 0 4984 4372   4372 برقآبی
10,0 30988 108 30880 28165 75 28090 جمع
7,9 25732 50 25682 23847 47 23800 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵