اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (فروردين سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
درفروردين ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4,9- 5775   5775 6075   6075 بخاري توليد ناويژه(گيگاوات ساعت)
16,1 1578 23,8 1554 1360 21,7 1338 گازي
18,3 3250   3250 2748   2748 چرخه ترکيبی
5,3- 13 3,3 9 13 4,2 9 ديزلی
4,1 10617 27,1 10589 10196 25,9 10170 جمع حرارتي
21,0 2253 0,1 2253 1861   1861 برقآبی
6,7 12869 27,2 12842 12057 25,9 12031 جمع
5,4- 398   398 421   421 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
19,6 12 0,3 12 10 0,2 10 گازي
8,8 56   56 51   51 چرخه ترکيبی
  1,4 0,3 1 0 0,2 0 ديزلی
3,1- 468 0,6 467 482 0,4 482 جمع حرارتي
21,9 13 0,0 13 11 0 11 برقآبی
2,5- 481 0,6 480 493 0,4 493 جمع
4,9- 5377   5377 5654   5654 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
16,0 1566 23,5 1543 1350 21,5 1328 گازي
18,5 3195   3195 2697   2697 چرخه ترکيبی
14,6- 11 3,0 8 13 4 9 ديزلی
4,5 10149 26,5 10123 9714 25,5 9688 جمع حرارتي
21,0 2239 0,1 2239 1850   1850 برقآبی
7,1 12388 26,6 12362 11564 25,5 11538 جمع
17,2- 1144   1144 1381   1381 بخاري گازوييل مصرفی(هزارليتر)
26,2- 47322 11097 36225 64117 11166 52951 گازي
31,3- 5810   5810 8455   8455 چرخه ترکيبی
31,2- 3610 846 2764 5244 1631 3613 ديزلی
26,9- 57886 11943 45943 79197 12797 66400 جمع
6,4- 1308156   1308156 1397080   1397080 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
23,0 530733   530733 431663   431663 گازي
19,0 688953   688953 578728   578728 چرخه ترکيبی
5,0 2527841   2527841 2407471   2407471 جمع
22,6 230958   230958 188313   188313 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
22,6 230958   230958 188313   188313 جمع
  67,6     67,5     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵