اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (خرداد سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
خرداد ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2,8 8248   8248 8025   8025 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
21,7 3562 42,2 3520 2928 36,7 2891 گازي
15,1 3590   3590 3119   3119 چرخه ترکيبی
2,5- 23 7,2 16 24 8,0 16 ديزلی
9,4 15423 49,4 15374 14096 44,7 14051 جمع حرارتي
32,4 1914   1914 1446 0,1 1446 برقآبی
11,6 17337 49,4 17287 15541 44,8 15496 جمع
2,5 566   566 552   552 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
22,7 20 0,5 20 16 0,4 16 گازي
10,9 68   68 62   62 چرخه ترکيبی
13,3 2 0,4 1 2 0,3 1 ديزلی
3,9 656 0,9 655 632 0,7 631 جمع حرارتي
32,5- 6 0,0 6 8 0,0 8 برقآبی
3,4 662 0,9 661 640 0,7 639 جمع
2,8 7682   7682 7473   7473 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
21,7 3542 41,7 3500 2911 36,3 2875 گازي
15,2 3521   3521 3057   3057 چرخه ترکيبی
3,6- 22 6,8 15 22 7,7 15 ديزلی
9,7 14767 48,5 14718 13464 44,0 13420 جمع حرارتي
32,8 1908   1908 1437 0,0 1437 برقآبی
11,9 16675 48,5 16627 14901 44,0 14857 جمع
61,0- 940   940     2410 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
78,0 179819 19651,8 160167 101001 17118,7 83882 گازي
259,0 10025   10025 2793   2793 چرخه ترکيبی
3,1- 6690 1894,8 4796 6903 2251,8 4651 ديزلی
74,6 197474 21546,6 175928 113106 19370,5 93736 جمع
2,3 1940363   1940363 1896289   1896289 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
17,4 1116450   1116450 950600   950600 گازي
14,4 754323   754323 659546   659546 چرخه ترکيبی
8,7 3811135   3811135 3506435   3506435 جمع
5,2 216140   216140 205548   205548 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
5,2 216140   216140 205548   205548 جمع
  73,8     71,5     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵