اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (مهر سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
مهر ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  15180   15180 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
13.5 11661 147.8 11513 10273 122.8 10150 گازي
12.3 7674   7674 6832   6832 چرخه ترکيبی
  483 59 424 483 59.0 424 ديزلی
6.8 34998 206.8 34791 32768 181.8 32586 جمع حرارتي
18.4 6561 1.2 6560 5543 1.0 5542 برقآبی
8.5 41559 208 41351 38311 182.8 38128 جمع
  14825   14825 14825   14825 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
13.6 9773 105 9668 8601 90.0 8511 گازي
13.2 6892   6892 6088   6088 چرخه ترکيبی
  359 50 309 356 50.0 306 ديزلی
6.6 31849 155 31694 29870 140.0 29730 جمع حرارتي
19.2 5761 0.8 5760 4833 1.0 4832 برقآبی
8.4 37610 155.8 37454 34703 141.0 34562 جمع
0.0 14793   14793 14793   14793 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
20.3 9742 105 9637 8097 90.0 8007 گازي
12.1 6638   6638 5920   5920 چرخه ترکيبی
35.5- 136 38 98 211 39.0 172 ديزلی
7.9 31309 143 31166 29021 129.0 28892 جمع حرارتي
2.0 4693   4693 4601 1.0 4600 برقآبی
7.1 36002 143 35859 33622 130.0 33492 جمع
1.7- 13406   13406 13635   13635 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
23.3 8625 71 8554 6993 79.0 6914 گازي
12.8 6500   6500 5763   5763 چرخه ترکيبی
27.3- 104 20 84 143 19.0 124 ديزلی
7.9 28635 91 28544 26534 98.0 26436 جمع حرارتي
20.0 4693   4693 3912 0.2 3912 برقآبی
9.5 33328 91 33237 30446 98.2 30348 جمع
5.6 29586 75 29511 28008 73 27935 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵