اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (مهر سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
مهر ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
7.8- 6694   6694 7258   7258 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
23.9 3561 40 3521 2874 36.8 2837 گازي
16.5 3897   3897 3344   3344 چرخه ترکيبی
0.6 17 7.5 9.4 17 6.4 10.4 ديزلی
5.0 14169 47.5 14121.4 13493 43.2 13449.4 جمع حرارتي
27.9 1063   1063 831 0.033 831 برقآبی
6.3 15232 47.5 15184.4 14324 43.233 14280.4 جمع
10.7- 452   452 506   506 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
24.6 17 0.2 17 14 0.8 13 گازي
15.3 68   68 59   59 چرخه ترکيبی
18.2- 0.9 0.3 0.6 1.1 0.4 0.7 ديزلی
7.2- 538 0.5 537.6 580 1.2 578.7 جمع حرارتي
21.1 23 0 23 19 0 19 برقآبی
6.3- 561 0.5 560.6 599 1.2 597.7 جمع
7.6- 6242   6242 6752   6752 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
23.9 3544 39.8 3504 2860 36 2824 گازي
16.6 3829   3829 3285   3285 چرخه ترکيبی
1.9 16 7.2 8.8 15.7 6 9.7 ديزلی
5.6 13631 47 13583.8 12913 42 12870.7 جمع حرارتي
28.1 1040   1040 812 0.033 812 برقآبی
6.9 14671 47 14623.8 13725 42.033 13682.7 جمع
56.3- 808   808 1847   1847 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
33.3 152629 18688 133941 114516 17180 97336 گازي
55.5- 9343   9343 20996   20996 چرخه ترکيبی
0.9- 4902 2065 2837 4945 1825 3120 ديزلی
17.8 167682 20753 146929 142304 19005 123299 جمع
10.7- 1548421   1548421 1734060   1734060 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
21.0 1073870   1073870 887545   887545 گازي
21.9 840034   840034 689104   689104 چرخه ترکيبی
4.6 3462325   3462325 3310709   3310709 جمع
32.0 234234   234234 177503   177503 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
32.0 234234   234234 177503   177503 جمع
  71.5     71.0     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵